Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica ponúka dva atraktívne bakalárske (Bc.) a dva magisterské (Mgr.art.) študijné programy v odbore Hudobné umenie v dennej a externej forme:
1. Hudobná interpretácia a teória (HIT); 2. Hudobná tvorba a teória (HTT).

NOVINKA!

Časť výučby bakalárskych a magisterských študijných programov môže prebiehať v akreditovanom priestore v Bratislave!

V rámci bakalárskeho štúdia študenti absolvujú praktické a teoretické predmety, bakalársku diplomovú prácu (praktickú a teoretickú časť) v rámci trojročného štúdia (6 semestrov – denná forma), resp. štvorročného štúdia (8 semestrov – externá forma) alebo v kratšom čase (ak preukážu ukončenie predmetov štúdia, resp. časti štúdia na univerzitách a inštitúciách s ECTS, ktoré umožňuje uznanie rovnakých alebo podobných teoretických a umeleckých predmetov). Oba programy možno študovať v dennej i externej forme bez vekového obmedzenia (externé štúdium ponúkame ako jediná umelecká škola na Slovensku). Absolventi získajú bakalársky diplom a titul Bc., ktorý je akceptovaný doma i v zahraničí a umožňuje pokračovanie v magisterských študijných programoch umeleckého zamerania.

V rámci magisterského štúdia študenti absolvujú praktické a teoretické predmety, diplomovú prácu (praktickú a teoretickú časť) v rámci dvojročného štúdia (4 semestre – denná forma), resp. trojročného štúdia (6 semestrov – externá forma) alebo v kratšom čase (ak preukážu ukončenie predmetov štúdia, resp. časti štúdia na univerzitách a inštitúciách s ECTS, ktoré umožňuje uznanie rovnakých alebo podobných teoretických a umeleckých predmetov). Oba programy možno študovať v dennej i externej forme bez vekového obmedzenia (externé štúdium ponúkame ako jediná umelecká škola na Slovensku). Absolventi získajú magisterský diplom a titul Mgr.Art., ktorý je akceptovaný doma i v zahraničí a umožňuje pokračovanie v doktorandských študijných programoch umeleckého zamerania.

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) ponúkame ako súčasť štúdia (nie je povinné, študent si o môže zvoliť)
Absolvent ŠP HTI získa kvalifikáciu pre výučbu hudobnej teórie a kompozície v odbore Hudobné umenie!

Ročný poplatok (t.j. za 2 semestre = 10 mesiacov) je stanovený podľa aktuálnej Smernice o poplatkoch
Dokumenty

Študent, ak spĺňa podmienky, má nárok na sociálne štipendium a tiež na motivačné štipendium!
Viac informácií:
Prijímacie pohovory
Poplatky 
Dokumenty