Garantka študijného programu
 
 
 
@      martinakova@huaja.org
tel     00421 905 520 508
 


Pedagogika

Vedecko-odborná a pedagogická činnosť

Zuzana Martináková sa predovšetkým venuje viacerým oblastiam muzikológie:
a) problematike súčasnej slovenskej a svetovej hudby;
b) modálnej hudbe obdobia renesancie, 20. storočia a mimoeurópskych kultúr;
c) kvantitatívnym metódam spracovania hudby, systémovej teórii, synergetike a aplikácii matematických metód.

Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg od roku 1984, v rokoch 1983-1994 pôsobila tiež na Umenovednom ústave SAV v Bratislave. Spočiatku sa zameriavala na výskum súčasnej slovenskej hudby zo systematického a analytického hľadiska, neskôr za zaoberala problematikou tvorby a kategorizácie hudby 20. storočia vôbec.

Prednášala v rámci programu Tempus v Nottinghame na Polytechnic University v máji a v júni 1992; zrealizovala niekoľko prednášok vo Viedni na Hochschule für Musik und darstellende Kunst. Na základe získania 21 mesačného vedeckého štipendia Alexander von Humboldt Stiftung pokračovala vo svojom vedeckom výskume vo Freiburgu (Intistitut der Musikalischen Terminologie) od 1.8. 1992- 31.3.1993, následne jeden mesiac študovala elektroakustickú hudbu na IRCAM v Paríži, a ďalej na Univerzite (Historische Musikwissenschaft) v Bambergu od 1.5.1993 – 30.6. 1994 , kde zároveň prednášala jeden semester dejiny hudby. Počas pobytu v SRN za začala zaujímať o systémovú teóriu, synergetiku a kvantitatívne metódy analýzy v rôznych vedeckých oblastiach, najmä v lingvistike, ktoré začala aplikovať v oblasti hudobnej vedy.

Na jeseň 1998 absolvovala študijný pobyt v Írsku (Dublin Institut of Technology) na základe udelenia mesačného štipendia európskeho edukačného programu TEMPUS.

Od roku 1990 systematicky rozvíjala spoluprácu s viacerými umeleckými vysokými školami v zahraničí (s Viedňou Hochschule, neskôr Universität für Musik und darstellende Kunst, s ktorými organizovala spoločné semináre a konferencie na Slovensku i v Rakúsku; zúčastnila sa tiež konferencií a seminárov v Prahe, Hamburgu, Grazi, Ríme, Innsbrucku a i., rozvíjala tiež spoluprácu s Írskom).

Svoje články a štúdie publikuje doma i v zahraničí. Je spoluautorkou lexikonu Komponisten der Gegenwart, ktorý vychádza od roku 1992 v edícii text+kritik v Mníchove. Od r. 1997 spolupracuje aj s lexikonom New Grove of Dictionary­.

K najvýznamnejšiemu typu spolupráce patrí podieľanie sa na spoločných vedeckých projektoch s odborníkmi na synergetickú lingvistiku pri Univerzite v Bochume a Trieri v SRN. V poslednej dobe rozvinula spoluprácu s pedagógmi a umelcami z Conservatoire National Superieur de Musique et Danse v Paríži a v Lyone a pripravuje ju rozšíriť o spoluprácu so Španielskom a Portugalskom.

V rokoch 1995-2004 sa zúčastnila viacerých konferencií doma i v zahraničí, ktoré jej umožnili nadviazať a rozvíjať rôzne typy spolupráce v oblasti jej vedeckých záujmov.

Od roku 1991 pravidelne poriada semináre, konferencie, sympóziá, kurzy a workshopy, ale aj umelecké a vedecké podujatia, zamerané na prepojenie viacerých druhov umenia, ktorých sa zúčastňujú aktívne i pasívne vedci, umelci i študenti s viacerých vysokých škôl z domova zo zahraničia (najmä z Rakúska, Nemecka, Čiech, Poľska, Ruska, Francúzska, Talianska, Švajčiarska, USA a i.).

Pedagogická a vedecká činnosť

V súčasnosti prednáša na Fakulte múzických umení, Akadémia umení Banská Bystrica predmety:

analýza skladby, súčasné kompozičné štýly, Aktuálne tendencie v hudbe a umení

a na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta Banská Štiavnica hudobno-teoretické predmety.

Prednášky v zahraničí: v Nemecku (Freiburg, Bamberg, Bochum, Drážďany), Anglicku (Nottingham), Rakúsku (Viedeň, Reichenau, Graz, Innsbruck), Francúzsku (Lyon), Taliansku (Rím, Palermo, Adria), Poľsku (Varšava, Bydgoszcz), Rusku (Petrohrad), Maďarsku (Budapešť), na Novom Zélande (Auckland), Fínsku (Jyväskylä) a v Českej republike (Praha, Brno).

Spolupracuje s pedagógmi na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, s ktorými uskutočnila niekoľko spoločných seminárov, s odborníkmi na synergetickú lingvistiku pri Univerzite v Bochume a Trieri v SRN, s pedagógmi a umelcami z Conservatoire National Superieur de Musique et Danse v Paríži a v Lyone.

Významné ocenenia:

Vedecké štipendium Alexander von Humboldt-Stiftung 1992-1994

Certifikát za účasť a vedenie sekcie na konferencii WSEAS Acoustic, Music, Speech and Language Processing (ICAMSL 2003) v Puerto De La Cruz, Tenerife 19.-21. decembra 2003.

Certifikát za účasť a vedenie sekcie na konferencii 7th WSEAS Int. Conf. on ACOUSTICS & MUSIC: THEORY & APPLICATIONS (AMTA ’06), Cavtat, Croatia, June 12-15, 2006,

Certifikát za účasť a vedenie sekcie na konferencii 6th WSEAS International Conference on Applied Mathematics, Special Session – II: Applied Mathematics for Music and for Signal Processing, Corfu (Grécko) 14.-21. august 2004

Certifikát za účasť a vedenie sekcie na konferencii New Aspects of Systems Theory and Scientific Computation. Rhodes, Greece, august 20-22, 2008, ISBN: 978-960-6766-96-1. s. 24-30

Certifikát za účasť a vedenie sekcie na konferencii 10th WSEAS Int.Conf. on ACOUSTICS & MUSIC: THEORY & APPLICATIONS (AMTA ’09), Prague, Czech Republic, March 23-25, 2009

Najvyššie ohodnotenie grantových projektov VEGA, KEGA a MVTS, ktorých bola hlavnou riešiteľkou aj spoluriešiteľkou

Prednášky na domácich inštitúciách a prednášky na domácich konferenciách

1983

Estetické koncepcie v 60. rokoch a ich odraz v slovenskej hudobnej tvorbe. Príspevok na II. Sympóziu mladých muzikológov. Bratislava, október 1983

1984

K otázkam hodnotenia súčasnej slovenskej tvorby. Seminár mladých muzikológov v Hukvaldoch, máj 1984

Syntetizujúce tendencie v slovenskej hudobnej tvorbe v 70. a 80. rokoch. SAV Bratislava, september 1984

1985

Niektoré determinanty súčasných štýlových orientácií v súčasnej slovenskej hudobnej tvorbe. SAV Bratislava, máj 1985

Niektoré aspekty vývoja slovenskej hudobnej tvorby po 60. rokoch. Seminár mladých muzikológov a skladateľov v Hukvaldoch, máj 1985

1988

Niektoré predpoklady vývoja slovenskej hudobnej tvorby. Konferencia v Dobříši, február 1988

Vývinové dominanty súčasnej slovenskej kompozičnej tvorby. Vedecká konferencia Československá štátnosť a literatúra. Smolenice, september 1988

Racionálne prvky v tvorbe slovenských skladateľov. Konferencia na SAV, Bratislava, december 1988.

1989

K problematike najnovších skladobných orientácií v hudbe 20. storočia. Konferencia mladých muzikológov. Bratislava, február 1989

Skladby pre sláčiky v tvorbe slovenských skladateľov. Konferencia v Banskej Bystrici, jún 1989.

1984-1991

vyžiadané prednášky o slovenskej hudbe v Prahe, Nitre a v Banskej Bystrici

1984-1995

prednášky a besedy o problematike slovenskej hudobnej tvorby v Klube Slovenských skladateľov pri Slovenskom hudobnom fonde

1998

vyžiadaná prednáška

Viacúrovňová reflexia a rekurzívne procesy v hudbe. Referát v rámci seminára Metódy analýzy z historického a systematického aspektu. Šamorín 15.-17. máj 1998

2000

vyžiadaná prednáška

Was ist die Oper und Musikdrama? Diskusný príspevok na Medzinárodnom round table Perspektiven der Oper und des Musikdrama gestern und heute (Perspektíy opery a hudobnej drámy minulosti a súčasnosti). 29.-30. 9. 2000. Šamorín

2002

vyžiadaná prednáška

Postavenie slovenskej hudobnej tvorby v kontexte európskej hudby v 1. polovici 20. storočia. Konferencia BHS Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia. Bratislava 2002

vyžiadaná prednáška

Synergetik und Musik aus der Sicht der Musikwissenschaft. Príspevok v rámci Seminára Matematika a hudba, Banská Bystrica 10-11. mája 2002

2003

vyžiadaná prednáška

Systémová teória a synergetika – uplatnenie v muzikológii. Prednáška na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta UKF, Nitra. Máj 2003

2004

vyžiadaná prednáška

Martináková, Z.: Pragmatic Sense of the Quantitave Analysis of the Musical Work. Príspevok na medzinárodnej konferencii Austrian-Slovak Semiotic Conference „Sign, Structure & Pragmatics“, Nitra 21.-22. máj 2004

2005

Martináková, Z.: Niektoré vplyvy európskej hudby v tvorbe slovenských skladateľov druhej polovice 20. storočia, v rámci Medzinárodného seminára Tadeáša Salvu, venovaného prienikom tvorby slovenských, českých a poľských skladateľov, resp. skladateľov z iných európskych krajín. Lúčky, 10. júna – 12. júna 2005

vyžiadaná prednáška

Martináková, Z.: Tradícia či novátorstvo, národná hudba, či hudobný štýl? Fenomén slovenskej hudby v 20. storočí. Vyžiadaný Príspevok na Muzikologickej konferencii TRADÍCIA – INOVÁCIA – MODERNOSŤ VO VÝVOJOVÝCH PREMENÁCH, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2005, 5.-7. 10. 2005

Príspevok

Martináková, Z.: Globalizačný proces – svetová hrozba pre umenia? / Process of Globalisation – World Threat to the Art? In: Zborník v rámci 4. Medzinárodného sympózia Jána Albrechta, venovaného prof. Ivanovi Paríkovi Banská Bystrica, 10.-13. 11. 2005

Príspevok

Internacionálne a interdisciplinárne prieniky v myslení a tvorbe Ivana Paríka / International and Interdisciplinary Intersections in Way of Thinking and Art of Ivan Parík v rámci 4. Medzinárodného sympózia Jána Albrechta, venovaného prof. Ivanovi Paríkovi Banská Bystrica, 10.-13. 11. 2005

2006

Martináková, Z.: Generácia osobností – marginálie k individuálnemu kompozičnému prejavu Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča, v rámci Medzinárodného seminára Tadeáša Salvu, venovaného Ivanovi Paríkovi, Dušanovi Martinčekovi, Ladislavovi Kupkovičovi, Lúčky, 18. júna – 20. máj 2006

Vyžiadaná prednáška

Martináková, Z.: Fenomén osobnosti v slovenskej hudbe 20. storočia . Vyžiadaný Príspevok na Muzikologickej konferencii PODIEL OSOBNOSTÍ NA VÝVOJI PROFESIONÁLNEJ HUDOBNEJ KULTÚRY. K pocte Alexandra Moyzesa (1906-1984) a Ľudovíta Rajtera (1906-2000), v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 4.-6. 10. 2006

Prednášky na zahraničných inštitúciách a nepublikované príspevky na konferenciách v zahraničí

Prednášky o slovenskej a českej hudbe vo Varšave v rámci festivalu Varšavská jeseň a v Drážďanoch na Hochschule für Musik C.M. von Weber

1990

vyžiadaná prednáška

Prednáška Die Oper Hostina (Festmahl) von Juraj Beneš pre Gesellschaft für Musiktheater vo Viedni, 19. 1. 1990

1991

vyžiadaná prednáška

Prednáška Zur Charakteristik der slowakischen Musik pre študentov na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, 5. 1. 1991

Vyžiadaná prednáška

Prednášky na tému Music and Art in Czechoslovakia, Underground Tour – the Art in Bratislava a Short History of music in 20th Century in Czechoslovakia v rámci pobytu na Polytechnic University v Nottinghame

1993-1994

V zimnom semestri prednášky v oblasti dejín hudby na Univerzite, oddelenie Historische Musikwissenschaft v Bambergu

1996

vyžiadaná prednáška

Olivier Messiaen: Quatre Etudes de rythme für Klavier. – I. Ile de feu I; II. Mode de valeurs et d’intensités; III. Neumes rythmiques; IV. Ile de feu II (1949-50). Hĺbková analýza prvej etudy na Seminári Methoden der Musikanalyse, ktorý usporiadala Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni dňa 26.-27. apríla 1996.

1997

vyžiadaná prednáška

Die Musikentwicklung in der Slowakei am Ende des 20. Jahrhunderts. Referát na muzikologickom sympóziu Die slowakische Musik der Gegenwart na Slovenskom inštitúte vo Viedni. 28.5. 1997 (12 strán)

1998

vyžiadaná prednáška

K Suchoňovej koncepcii modov. Round table 16. 12. 1998, Viedeň, Slovenský inštitút.

A Systems Theoretical Approach to Music. Prezentácia formou posteru a diskusie v rámci Medzinárodnej konferencie Musical Cognition and Behavior: Relevance for Music Composing, Univerzita La Sapienza, Rím, 27. – 31. mája 1998.

1999

vyžiadaná prednáška

New Way in the Human Sciences: A Systems Theoretical Approach to Music. Konferencia COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS IN MUSIC, Viedeň, 1. – 4. 12. 1999

vyžiadaná prednáška

Prednáška Modalität in der Musik von Leoš Janáček pre študentov na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, 1999

2000

vyžiadaná prednáška

Zur Charakteristik des Musikschafen in der Slowakei im 20. Jahrhundert, na Medzinárodnej konferencii v rakúskom Reichenau, august 2000

2004

Prednášky o Slovenskej hudobnej tvorbe a kultúre. V rámci Petrohradskej hudobnej jari na pôde Zväzu petrohradských skladateľov, Petrohrad, 26. 5., 28. 5. a 31. 5. 2004

vyžiadaná prednáška

Systémovo-teoretický prístup a využitie princípov synergetiky v muzikológii. – pre študentov kompozície a teórie – FMU, AMU, Praha 3. 11. 2004

Vyžiadaná prednáška

Modalita v hudbe 20. storočia. Štúdio N. FMU, AMU, Praha 3. 11. 2004

2005

vyžiadaná prednáška

American an European impetus for Application of Systems Theory and Synergetics in Musicology. Tagung »Europäische und amerikanische Traditionen der Musiktheorie«, Montag, 28. Februar, und Dienstag, 1. März 2005, Wien
Arnold Schönberg Center, Wien

vyžiadaná prednáška

Numeric Values of Pitch Classes as a Distinguishing Feature of SpecificMusical or Composer’ Style. Na konferecii, poriadanej Graz Institut für Slawistik s názvom The Science of Language: Structures of Frequencies and Relations. An International Symposium, July 1-3,

2005

vyžiadaná prednáška

Martináková-Rendeková, Z.: American and European Impetus for the Application of Systems Theory and Synergetics in Musicology. Vyžiadaný príspevok Medzinárodná konferencia Europäische und amerikanische Traditionen der Musiktheorie, 28. Februar und 1. März 2005, ASC, Bibliothek Wien.

vyžiadaná prednáška

Martináková-Rendeková, Z.: Numeric Values of Pitch Classes as a Distinguishing Feature of SpecificMusical or Composer’ Style. Vyžiadaný príspevok na konferecii, poriadanej Graz Institut für Slawistik s názvom The Science of Language: Structures of Frequencies and Relations. An International Symposium, July 1-3, 2005

vyžiadaná prednáška

Martináková-Rendeková, Z.: Archetypal Nature of Musical Work: Result of Conscious or Unconscious Process? Vyžiadaný príspevok na sympóziu The musical work and its chetype Bydgoszcz, 24-25 november 2005

2006

Zuzana Martináková: Generácia osobností – marginálie k individuálnemu kompozičnému prejavu Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča

vyžiadaná prednáška

Martináková-Rendeková, Z.: Musical Archetypes and Memes – Basic Natural Principles of Musical Work, 7th WSEAS Int. Conf. on ACOUSTICS & MUSIC: THEORY & APPLICATIONS AMTA ’06), Cavtat, Croatia Supported by the WSEAS Working Group on Acoustics and Music and Sponsored by WSEAS and WSEAS Transactions, June 12-15, 2006

vyžiadaná prednáška

Martináková, Z.: Zu gemeinsamen Aktivitäten und Beeinflussungen zwischen Slowakei und Österreich in Vergangenheit und Gegenwart auf dem Gebiet der Musik und Musikwissenschaft. Bruckner-Symposion Linz 2006, im Brucknerhaus, Kleiner Saal, Gemeinsame Vergangenheit – gemeinsame Zukunft? Musikalische Beziehungen Österreichs zu den neuen EU-Nachbarn Tschechien, Slowakei und Ungarn, 27.-30. 9. 2006

vyžiadaná prednáška

Martináková-Rendeková, Z.: Morphic Resonance and Sound Universe of Music. Vyžiadaný príspevok na sympóziu The musical Work as a Sound Phenomenon, Bydgoszcz, 14-16 november 2006

Iná študijná literatúra / Monografie v rukopisoch:

Martináková, Z.: K charakteristike vývoja slovenskej hudobnej tvorby v 60. rokoch. Bratislava, Diplomová práca 1982, rkp. (200 s.)

Martináková, Z.: Systemtheorie der Musik. Habilitačná práca, (v nemeckom jazyku), Bamberg-Bratislava 1994, rkp. (150 s.)

Martináková, Z.: Súčasná kompozičná tvorba na Slovensku. Dizertačná práca, Bratislava, 1988, rkp. (220 s.)

(slúži ako študijný materiál)

Martináková, Z.: Analytické štúdie: 14 profilov s analýzami skladieb slovenských skladateľov aj s notovými ukážkami, Bratislava 1989, rkp. (400 s.)

Martináková, Z.: Hudobná kultúra po roku 1918. SAV Bratislava 1994, rkp. (50 s.)

Aktivity

Organizovanie vedeckých a umeleckých podujatí celoštátneho a medzinárodného významu

1989

Organizácia umeleckého podujatia Obraz a hudba v spolupráci s PhDr. Ivanom Jančárom, výtvarným teoretikom, v priestoroch galérie Pálfyho paláca v Bratislave. 28. augusta -2. septembra sa uskutočnilo päť samostatných výstav mladých slovenských výtvarníkov a päť samostatných koncertov k otvoreniu jednodňových výstav. (Existuje profesionálna videonahrávka všetkých akcií, ktorú realizoval tím pracovníkov Ústavu hudobnej vedy SAV)

1990

Organizácia umeleckého podujatia Obraz a hudba II v spolupráci s PhDr. Ivanom Jančárom, výtvarným teoretikom, v priestoroch kostola Klarisky v Bratislave. 3. septembra – 13. septembra sa uskutočnilo šesť výstav mladých slovenských a českých výtvarníkov a šesť samostatných koncertov slovenských, českých a maďarských umelcov k otvoreniu dvojdnodňových výstav. (Existuje profesionálna videonahrávka všetkých akcií, ktorú realizoval tím pracovníkov Ústavu hudobnej vedy SAV)

1991

Organizácie prvého analytického seminára Modalita v marci 1991 v Dolnej Krupej seminár k problematike modálnej harmónie, ktorého sa zúčastnili viacerí pedagógovia a študenti zo Slovenska i zahraničia (najmä z Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni).

1995

Príprava a priebežná organizácia Seminára Neue Wege der Analyse in der Musik, ktorý sa konal v spolupráci VŠMU a Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni a za účasti ďalších rakúskych, slovenských a maďarských hudobníkov a muzikológov. Šamorín 17.-21. máj 1995

Spolupráca na organizácii FEM – Festivalu elektroakustickej hudby 25.-29. októbra 1995 v Dolnej Krupej

1996

Príprava a organizácia Seminára Filozofické reflexie hudobného umenia, ktorý sa uskutočnil v dňoch 31. mája – 2. júna 1996 v Dolnej Krupej. Hlavnou témou seminára bol spôsob filozofického nazerania na oblasť hudby a umenia, ktorý odráža kniha Duchovný svet krásna Prof. Jána Albrechta.

1997

Organizácia medzinárodného seminára Filozofia umenia – Philosophie der Kunst, venovaného pamiatke Prof. Jána Albrechta, ktorý sa konal v Šamoríne v dňoch 7.-11. mája 1997, v rámci festivalu starej hudby Samaria.

Príprava a organizácia Seminára Metódy analýzy hudobného diela z historického a systematického aspektu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 28.-30. novembra 1997 v Dolnej Krupej, v rámci ktorého odzneli väčšinou referáty pedagógov a študentov VŠMU.

1998

Príprava a organizácia Seminára Metódy analýzy hudobného diela z historického a systematického aspektu II, ktorý sa uskutočnil v dňoch 15.-17. mája 1998 v Šamoríne, v rámci ktorého odzneli väčšinou referáty pedagógov a študentov VŠMU.

Organizácia seminára Analýza modálnych a tonálnych harmonických postupov, ktorého sa zúčastnili študenti a pedagógovia Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. 13. – 15. november 1998, Liptovský Ján

1999

Organizácia I. Medzinárodného sympózia Jána Albrechta Filozofické koncepcie v hudbe a umení 1999 v Banskej Bystrici, ktorého sa zúčastnili slovenskí, rakúski, nemeckí, českí a ruskí vedci.

2000

Organizácia Medzinárodného seminára Neue Wege der Musikanalyse (Nové cesty hudobnej analýzy). 10.-14. Máj 2000, Šamorín

Organizácia Medzinárodného round table Perspektiven der Oper und des Musikdrama gestern und heute (Perspektíy opery a hudobnej drámy minulosti a súčasnosti). 29.-30. 9. 2000. Šamorín

2001

Organizácia podujatia Seminár Tadeáša Salvu, venovaný životu a dielu T. Salvu, Lúčky, máj 2001

Organizácia II. Medzinárodného sympózia Jána Albrechta Filozofické koncepcie v hudbe a umení, venovaný Ladislavovi Mokrému, október 2001 v Banskej Bystrici

2002

Organizácia podujatia Seminár Tadeáša Salvu, venovaný Ladislavovi Burlasovi a Ivanovi Hrušovskému, Lúčky, máj 2002

Organizácia medzinárodného festivalu Jesenný týždeň umenia v Banskej Bystrici 16.-22. november 2002

Organizácia round table Perspektívy interpretačnej praxe v edukačnom procese, 21. 11. 2002, AU Banská Bystrica

2003

Organizácia podujatia Seminár Tadeáša Salvu, venovaný Jozefovi Malovcovi, Lúčky, jún 2003

Organizácia podujatia Summer School, Banská Bystrica, august 2003

Organizácia III. Medzinárodného sympózia Jána Albrechta Filozofické koncepcie v hudbe a umení, venovaný Otovi Ferenczymu, október 2003 v Banskej Bystrici.

2004

Organizácia Seminára Tadeáša Salvu, venovaného Folklórnym prvkom v hudbe 20. storočia. Lúčky pri Ružomberku, 10.-13. júna 2004

Organizácia Medzinárodného seminára Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení, venovaný prof. Clausovi Ganterovi, Banská Bystrica, 9.-11. 10. 2004

Spoluorganizácia medzinárodného podujatia NEOSOLIUM – Jesenný festival umenia, Banská Bystrica 6.-31. 10. 2004

2005

Organizácia Medzinárodného seminára Tadeáša Salvu, venovaného prienikom tvorby slovenských, českých a poľských skladateľov, resp. skladateľov z iných európskych krajín.

Lúčky, 10. júna – 12. júna 2005

Organizácia podujatia: 22. Medzinárodný interdisciplinárny seminár Matematika, hudba a umenie

Termín realizácie: 11. – 13. 11. 2005

Miesto realizácie:Akadémie umení v Banskej Bystrici

Organizácia IV. Medzinárodného sympózia Jána Albrechta:Filozofické koncepcie v hudbe a umení – venované Ivanovi Paríkovi

Termín realizácie: 11.-13. 11. 2005

Miesto realizácie:Akadémie umení v Banskej Bystrici

2006

Organizácia VI. Medzinárodného seminára Tadeáša Salvu, venovaný Ivanovi Paríkovi, Dušanovi Martinčekovi, Ladislavovi Kupkovičovi a tvorbe skladateľov európskych krajín.

Lúčky, 18. mája – 20. mája 2006

Organizácia podujatia: Medzinárodný seminár Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení, venovaný Dušanovi Martinčekovi Termín realizácie: 24. 11. – 26. 11. 2006

Miesto realizácie:Akadémie umení v Banskej Bystrici

Organizácia podujatia: I. Drábsky seminár Ivana Paríka: Prieniky medzi hudbou a výtvarným umením, 22.– 24. september 2006, Miesto konania: Lom nad Rimavicou

2007

Organizácia VII. Medzinárodného seminára Tadeáša Salvu z príležitosti 70. výročia narodenia.

Lúčky, 19. októbra – 21. októbra 2007

Organizácia podujatia: II. Drábsky seminár Ivana Paríka: Prieniky medzi hudbou a výtvarným umením, 11.– 14. októbra 2007, Miesto konania: Lom nad Rimavicou

Organizácia podujatia: V. Medzinárodného sympózia Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení, venované Iljovi Zeljenkovi a Jurajovi Klimovi, Akadémia umení v Banskej Bystrici, ul. Jána Kollára 22, Banská Bystrica, 16. – 18. 11. 2007

2008

Organizácia podujatia: III. Drábsky seminár Ivana Paríka: Prieniky medzi hudbou a výtvarným umením, 2.– 5. októbra 2008, Miesto konania: Lom nad Rimavicou

Organizácia podujatia: 10. Medzinárodný seminár Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení. Termín realizácie: 5. – 7. 12. 2008

Miesto realizácie:Akadémie umení v Banskej Bystrici

Organizácia podujatia: 24. Medzinárodný interdisciplinárny seminár Matematika, hudba a umenie

Termín realizácie: 12. – 13. 12. 2008

Miesto realizácie:Akadémie umení v Banskej Bystrici

Pôsobenie v komisiách a výboroch:

– členka výboru Hudobného fondu 1990-1992

– členka Slovenskej muzikologickej asociácie od roku 1990

– členka Slovenskej sekcie Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu od roku 2000

– členka Redakčnej rady časopisu Slovenská hudba od roku 2001

– členka výboru Bratislavských hudobných slávností od 2002

– poradenstvo v posudzovaní hudobných a kultúrnych materiálov pre Ministerstvo kultúry

Účasť v zahraničných komisiách, výboroch a spoločnostiach:

– členka Humboldtovho klubu a vedeckej spoločnosti Alexander von Humboldt Stiftung,

– členka vedeckého pracovného tímu Universität Bochum a Trier

– 1994-96 členka výberovej komisie medzinárodnej organizácie ELIA (European League of Institutes of the Arts) so sídlom v Amsterdame.

– expert ROMUALDO DEL BIANCO FOUNDATION, Florencia

– členka International Scientific Commitee WSES (World Scientific and Enfineering Society)

Publikácie

Publikačná a vedecko-odborná a prednášková činnosť doma a v zahraničí

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Köhler, R. – Martináková-Rendeková, Z.: A systems theoretical approach to language and music. In: Systems. New Pradigms for the Human Sciences. Walter de Gruyter, Berlin – New York 1998, s. 514-547

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Martináková-Rendeková, Z.: Slovak Composers after 1900. Formation and Styles. Akadémia umení, Banská Bystrica 2002

Martináková-Rendeková, Z.: Hudba v kontexte výv7ja umenia 20. storočia. Umelecké štýly a hnutia. Akadémia umení, Banská Bystrica 2004

ACB Vysokoškolské učebnice a skriptá vydané v domácich vydavateľstvách

Martináková, Z.: Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia. VŠMU, Bratislava 2000

Iná študijná literatúra / Monografie v rukopisoch:

Martináková, Z.: K charakteristike vývoja slovenskej hudobnej tvorby v 60. rokoch. Bratislava, Diplomová práca 1982, rkp. (200 s.)

Martináková, Z.: Systemtheorie der Musik. Habilitačná práca, (v nemeckom jazyku), Bamberg-Bratislava 1994, rkp. (150 s.)

Martináková, Z.: Súčasná kompozičná tvorba na Slovensku. Dizertačná práca, Bratislava, 1988, rkp. (220 s.)

(slúži ako študijný materiál)

Martináková, Z.: Analytické štúdie: 14 profilov s analýzami skladieb slovenských skladateľov aj s notovými ukážkami, Bratislava 1989, rkp. (400 s.)

Martináková, Z.: Hudobná kultúra po roku 1918. SAV Bratislava 1994, rkp. (50 s.)

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Martináková, Z.: Zur Charakteristik der slowakischen Musik. Österreichische Musikzeitschrift Wien, 7-8/1992, s.421-7

Martináková, Z.: Das gegenwärtige Musikleben in der Slowakei. Österreichische Musikzeitschrift Wien, 7-8/1992, s. 427-30

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Martináková, Z.: Relationen zwischen Sprache, Kunst und Text: Methoden der Analyse. In: Musikometrie, Bochum 1994, s. 71-75

Martináková, Z.: Prozessen der Rükbezüglichkeit (Rekursivität) in der Musik. In: Musikometrie, Bochum 1995, s. 53-57

Martináková-Rendeková, Z.; Mačutek, J.; Popescu, I.-I.; Altmann, G.: Some Problems of Musical Texts. In: Glottometrics 16, 2008, s. 82-110. ISBN 1617-8351.

Martináková-Rendeková, Z.; Mačutek, J.; Popescu, I.-I.; Altmann, G.: Ord’s criterion in musical texts. In: Glottotheory, Vol. 2, Nr 1, International Journal of Theoretical Linguistics. July 2009, s. 99-111

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Martináková, Z.: Pokus o analýzu štýlových orientácií v súčasnej slovenskej hudbe. Opus musicum, 1986, č. 6, s. 35-39

Martináková, Z.: Súčasná slovenská hudba z konca druhého tisícročia. Slovenská hudba, roč. XXIV, 3-4, 1997, s. 234-253

Martináková, Z.: Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia. Hudobný život, Bratislava 1997, č.16, s. 4-5

Martináková, Z.: Je Gesualdo Schönbergom svojej doby? Hudobný život, Bratislava 1997, č.17, s. 3-4

Martináková, Z.: Požičal si John Lennon a Paul McCartney harmonické spoje od Palestrinu? Hudobný život, Bratislava 1997, č.18, s.6-7

Martináková, Z.: Erik Satie a jeho zvláštny svet harmónie. Hudobný život, Bratislava 1997, č.19, s. 5-6

Martináková, Z.: Predbehol Roslavec Schönberga s dodekafonickou metódou? Hudobný život, Bratislava 1997, č.20, s. 5-6

Martináková, Z.: Prekonal Debussy dur-molový tonálny systém? Hudobný život, Bratislava 1997, č.21, s.4-5

Martináková, Z.: Mal Henry Cowell nové harmonické vízie? Hudobný život, Bratislava 1997, č.22, s. 4-5

Martináková, Z.: Je Kančeliho hudba gruzínska, či univerzálna? Hudobný život, Bratislava 1998, č.2, s. 6-7

Martináková, Z.: Je Janáčkovi bližšia modálna košeľa, či tonálny kabát? Hudobný život, Bratislava 1998, č.3, s. 4-5

Martináková, Z.: Čo je určujúce pre Bartóka – tradícia európskej hudby alebo folklór? Hudobný život, Bratislava 1998, č.4, s. 6-7

Martináková, Z.: Archaizmy a hudobné pratvary v diele Georga Crumba. Hudobný život, Bratislava 1998, č.5, s. 5-6

Martináková, Z.: Čo si prisvojil Schnittke z modality? Hudobný život, Bratislava 1998, č.6, s.10

Martináková, Z.: Nevšedný prípad Musorgskij – génius či diletant? Hudobný život, Bratislava 1998, č.9, s.6

Martináková, Z.: „Stredoveká“ modálna reč Arvo Pärta. Hudobný život, Bratislava 1998, č.10, s. 6

Martináková, Z.: Góreckého 3. symfónia vo svetle modality. Hudobný život, Bratislava 1998, č.14-15

Martináková, Z.: Úvahy o možnostiach organizácie tónov na pozadí Suchoňovho systému akordiky. Slovenská hudba, roč. XXIV, 1-2, 1998, s. 36-46

Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. David Hykes a jeho harmonický spev. Hudobný život 10, 1999, s. 37-40

Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. Giacinto Scelsi. Hudobný život 11, 1999, s. 48-52

Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. George Crumb. Hudobný život 12, 1999, s. 44-48

Martináková, Z.: K vývinovým tendenciám hudobnej tvorby na Slovensku v poslednom štvrťstoročí. Slovenská hudba 1-2, 2000, 106-129

Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. Edgard Varese. Hudobný život 1-2, 2000, s. 42-46

Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. Erik Satie. Hudobný život 3, 2000, s. 40-44

Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. Olivier Messiaen­. Hudobný život 4, 2000, s. 37-40

Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. Arvo Pärt. Hudobný život 5, 2000, s. 31-34

Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. György Ligeti. Hudobný život 6, 2000, s. 40-44

Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. Pierre Boulez. Hudobný život 7-8, 2000, s. 33-37

Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. Morton Feldman. Hudobný život 9, 2000, s. 38-42

Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. Iannis Xenakis. Hudobný život 10, 2000, s. 31-35

Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. John Cage I. Hudobný život 11, 2000, s. 34-37

Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. John Cage II. Hudobný život 12, 2000, s. 47-51

Martináková, Z.: Kategorizácia hudby 20. storočia. In: Hudobný život 1, 2001, s. 29-33

Martináková, Z.: Futurizmus – hnutie za nové umenie. In: Hudobný život 2, 2001, s. 28-32

Martináková, Z.: Dadaizmus – zrod antiumenia či nových podôb umenia? In: Hudobný život 3, 2001, s. 38-42

Martináková, Z.: Expresionizmus – nový obraz tvorby? In: Hudobný život 4, 2001, s. 31-35

Martináková, Z.: Neoklasicizmus – súčasť umeleckých tendencií nového realizmu? In: Hudobný život 5, 2001, s. 36-40

Martináková, Z.: Nový návrat k experimentálnym a avantgardným formám umenia po 2. svetovej vojne. 1. časť. In: Hudobný život 6, 2001, s. 38-42

Martináková, Z.: Nový návrat k experimentálnym a avantgardným formám umenia po 2. svetovej vojne. 2. časť. In: Hudobný život 7-8, 2001, s. 47-51

Martináková, Z.: Umelecké hnutie Fluxus – ako neodada. In: Hudobný život 9, 2001, s. 38-42

Martináková, Z.: Minimal art a minimal music – opakujúca sa tendencia v umení? In: Hudobný život 10, 2001, s. 33-38

Martináková, Z.: Postmoderna – zrod novej, či zánik starej paradigmy? 1. časť In: Hudobný život 11, 2001, s. 30-34

Martináková, Z.: Postmoderna – zrod novej, či zánik starej paradigmy? 2. časť In: Hudobný život 12, 2001, s. 33-38

Martináková, Z.: Litánie okamihu. K hudobnej tvorbe Juraja Hatríka. In: Slovenská hudba 1, 2001, 51-63

Martináková, Z.: Tvorba Dušana Martinčeka v kontexte európskej hudby. In: Slovenská hudba 1, 2002, 49-64

Martináková, Z.: Pokus o typológiu modálneho myslenia v hudbe. In: Slovenská hudba 3-4, 2002

Martináková, Z.: Slovo o hudbe, slovo o umení, slovo o tvorbe, slovo o kultúre. Reflexia umenia Jevgenija Iršaia. In: Hudobný život, 3/2005, 34-36.

Martináková, Z.: Mojmír Hanák – život ako hudobná dráma, hudobná dráma ako život . In: Hudobný život, 6/2005, 36-38.

Martináková, Z.: Reflexia procesu prijímania a odmietania vonkajších vplyvov v tvorbe slovenských skladateľov. Slovenská hudba, roč. 30 2004, č. 4, 541-545

Martináková, Z.: Tradícia či novátorstvo, národná hudba, či hudobný štýl? Fenomén slovenskej hudby v 20. storočí. In: Slovenská hudba roč. 31, 2005, 4.3/4, s. 260-263

Martináková, Z.: Ivan Hrušovský – integrálna osobnosť slovenskej a európskej hudobnej kultúry, In: Slovenská hudba, 2007

Martináková, Z.: Rrrr…reguiem aeternam. Mauricio Kagel. Hudobný život, č. 10, 2008

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Martináková-Rendeková, Z.: Systems Theoretical Modelling in Musicology. In: Mathematics and Computers in Modern Science. Acoustics and Music, Biology and Chemistry, Business and Economics. WSES (World Scientific and Engineering Society) Press 2000, 122-127

Martináková-Rendeková, Z.: Synergetische und systemtheoretische Aspekte der Musikanalyse. In: Semiotische Berichte 1-4/O2, Wien 2002, s. 191-216

Martináková-Rendeková, Z.: Rank-Frequency Distribution of Pitch in Musical Texts Using Altmann-Fitter 2.0 and Reinhard Köhler’s QUAMS Computer Programmes. Príspevok na vedeckej konferencii 6th WSEAS International Conference on Applied Mathematics, Special Session – II: Applied Mathematics for Music and for Signal Processing, Corfu (Grécko) 14.-21. august 2004.

Martináková-Rendeková, Z.: Systems Theoretical Approach to Music and Musical Work (Structure, Processes, Functions). In: Zborník The Musical Work, its Aesthetics, Structure and Reception, Bydgoszcz 2005, s. 59-69

Martináková-Rendeková, Z.: Archetypal Nature of Musical Work: Result of Conscious or Unconscious Process? In: zborník The Musical Work and its Archetype. Bydgoszcz 2006, s. 25-32.

Martináková-Rendeková, Z.: Musical Archetypes and Memes – Basic Natural Principles of Musical Work, 7th WSEAS Int. Conf. on ACOUSTICS & MUSIC: THEORY & APPLICATIONS AMTA ’06), Cavtat, WSEAS 2006, In: WEAS TRANSACTIONS ON SYSTEMS, Issue 7, Vol. 5, 2006

Martináková-Rendeková, Z.: Morphic Resonance and Sound Universe of Music. Vyžiadaný a publikovaný príspevok na sympóziu The musical Work as a Sound Phenomenon, Bydgoszcz, 14-16 november 2006 In: zborník The musical Work as a Sound Phenomenon 2007, s. 37-45.

Martináková-Rendeková, Z.: Different Parameters of the Negative Hypergeometric Distribution as a Discriminating Feature for Musical or Composer’s style, The 7th WSEAS International Conference on SYSTEMS THEORY AND SCIENTIFIC COMPUTATION (ISTASC’07), Vouliagmeni Beach, Athens, Greece, August 24-26, 2007

Martináková-Rendeková, Z.: Criteria for Positive Reception of Musical Work: Do They Exist? In: Dzielo Muzyczne 4: The Musical Work and its Reception in Musical Oeuvre. In: Bydgoszcz 2008. ISBN: 978-83-61262- 00-8, s. 21-32

Martináková-Rendeková, Z.: Regularities in Musical Texts Resulted from Rank-Frequency Distribution of Pitch. In: New Aspects of Systems Theory and Scientific Computation. Rhodes, Greece, august 20-22, 2008, ISBN: 978-960-6766-96-1. s. 24-30

Martináková-Rendeková, Z.; Mačutek, J.; Popescu, I.-I.; Altmann, G.: Some Problems of Musical Texts. In: Glottometrics 16, 2008, s. 82-110. ISBN 1617-8351.

Popescu, Ioan-Iovitz – Altmann, Gabriel – Martináková-Rendeková, Zuzana: Stratification in Musical Texts Based on Rank-Frequency Distribution of Tone Pitches. In: RECENT ADVANCES in ACOUSTICS& MUSIC: THEORY & APPLICATIONS. ISBN: 978-960-474-061-1, WSEAS Press 2009

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

Reinhard Köhler – Zuzana Rendeková-Martináková: Niekoľko poznámok k systémovo-teoretickej analýze hudby. In. Hudobno-pedagogické interpretácie 3. Nitra 1995, S. 51-58

Martináková, Z.: Nové metódy kvantitatívnej analýzy hudby. Aplikácia niektorých počítačových programov na skladby v MIDI dátach. In: Zborník Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu I. Bratislava 1997, s. 67-75

Martináková, Z.: Niektoré tendencie a vývinové determinanty v slovenskej hudbe 80. a 90. rokov. In: Hudobno-pedagogické interpretácie. Nitra 1998, s. 73-83

Martináková, Z.: Niektoré aspekty systémovej teórie v hudbe. In: Zborník Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu II. Bratislava 1998, s. 84-93

Martináková, Z.: Synergetische Aspekte der Musikanalyse. In: Zborník: Nové cesty hudobnej analýzy / Neue Wege der Musikanalyse VŠMU, Bratislava 2000, s. 58-67

Martináková, Z.: Theorie der morphischen Felder. In: Zborník Filozofické koncepcie v hudbe a umení, venovaný J. Albrechtovi, Bratislava 2000, s. 61-66

Martináková, Z.: Postavenie slovenskej hudobnej tvorby v kontexte európskej hudby v 1. polovici 20. storočia. In: Zborník Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia. Stimul Bratislava 2003, s. 29-36

Martináková, Z.: Synergetische Musikwissenschaft – ein neues Modell der Disziplin? In: Zborník: 2. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení, venované Ladislavovi Mokrému, Bratislava 2003

Martináková, Z.: Resultate der quantitativen Analyse der Musikwerke / Výsledky kvantitatívnej analýzy hudobného diela. In: Zborník Progresívne metódy analýzy a interpretácie hudby a umenia.Vydavateľ Akadémia umení 2006

Martináková, Z.: Základné východiská v tvorbe Jozefa Malovca. In: Zborník: Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II. Akadémia umení Banská Bystrica 2006

Martináková, Z.: Typológia možností inšpirácie folklórnou hudbou – dokumentácia na príkladoch zo slovenskej hudobnej tvorby. In: Zborník: Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II. Akadémia umení Banská Bystrica 2006

Martináková, Z.: Fenomén osobnosti v slovenskej hudbe 20. storočia. Vyžiadaný Príspevok na Muzikologickej konferencii TRADÍCIA – INOVÁCIA – MODERNOSŤ VO VÝVOJOVÝCH PREMENÁCH, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2005, 5.-7. 10. 2005. In: K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera, Zborník, Katedra hudobnej vedy FFUK Bratislava 2007, s. 59-64

Martináková, Z.: Tadeáš Salva – osobnosť tvorcu. Odborný seminár TADEÁŠ SALVA – VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ KULTÚRY, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 23.októbra 2007, vydané v decembri 2007

Martináková, Z.: Fenomén osobnosti v slovenskej hudbe 20. storočia. Vyžiadaný Príspevok na Muzikologickej konferencii TRADÍCIA – INOVÁCIA – MODERNOSŤ VO VÝVOJOVÝCH PREMENÁCH, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2005, 5.-7. 10. 2005. In: K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera, Zborník, Katedra hudobnej vedy FFUK Bratislava 2007, s. 59-64

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

Martináková, Z.: Some Remarks on Modal Thinking in Satie’s Piano Music. In: Zborník International symposium Satie „70 years later. Bratislava 1995, s. 41-46

Martináková, Z.: Modálnosť Suchoňovej kompozičnej reči. In: Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia. Zborník z muzikologickej konferencie Bratislava, 1. – 2. 1998. NHC, SMA 1998, s. 35-40

Martináková, Z.: Ktorá hudba prežije rok 2001? In: Zborník Slovenskí skladatelia. Bratislava 2000, s. 35-39

Martináková, Z.: K problematike ponímania humanizmu v umení so zameraním na súčasnú slovenskú hudobnú tvorbu. In: Hudobný archív 11, Martin 1987, s. 9-11

Martináková, Z.: Inšpiračné zdroje v tvorbe Tadeáša Salvu. In: Zborník: Skladateľské osobnosti slovenskej hudby. Akadémia umení Banská Bystrica 2004, 65-70

Martináková, Z.: Ivan Hrušovský – v integrite ľudského a umeleckého profilu. In: Zborník: Skladateľské osobnosti slovenskej hudby. Akadémia umení Banská Bystrica 2004, 133-142

Martináková, Z.: Postavenie diela Ladislava Burlasa v kontexte vývoja slovenskej hudby. In: Zborník: Skladateľské osobnosti slovenskej hudby. Akadémia umení Banská Bystrica 2004, 163-169

Martináková, Z.: Základné východiská v tvorbe Jozefa Malovca. In: Zborník: Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II. Akadémia umení Banská Bystrica 2006, s. 65-74

Martináková, Z.: Typológia možností inšpirácie folklórnou hudbou – dokumentácia na príkladoch zo slovenskej hudobnej tvorby. In: Zborník: Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II. Akadémia umení Banská Bystrica 2006, s. 135-141.

AFB Publikované vedecké príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Martináková, Z.: Reflexia procesu prijímania a odmietania vonkajších vplyvov v tvorbe slovenských skladateľov. Slovenská hudba, roč. 30 2004, č. 4, 541-545

Martináková, Z.: Tradícia či novátorstvo, národná hudba, či hudobný štýl? Fenomén slovenskej hudby v 20. storočí. In: Slovenská hudba roč. 31, 2005, 4.3/4, s. 260-263

AHG Vedecké práce zverejnené na internete – zahraničné

Martináková-Rendeková, Z.: Postmoderne – Geburt eines neuen oder Untergang eines alten Paradigmas? In: Empirical Text and Culture Research 2, RAM-Verlag Bochum 2002, 48-60

AGI Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách

Záverečná správa z pozície hlavnej riešiteľky vedeckej grantovej úlohy VEGA Metódy analýzy z historického a systematického aspektu na VŠMU v Bratislave 1996-1998. Bratislava 1999.

Záverečná správa z pozície hlavnej riešiteľky vedeckej grantovej úlohy VEGA Kvantitatívne metódy analýzy v hudbe. Synergetika a systémová teória na VŠMU v Bratislave1999-2000. Bratislava 2001

Záverečná správa z pozície hlavnej riešiteľky vedeckej grantovej úlohy VEGA Synergetická muzikológia – aplikácia modernej systémovo-teoretickej metodológie a modelovanie procesov v hudbe na VŠMU v Bratislave, od roku 2003 na AU v Banskej Bystrici 2001-2003. Banská Bystrica 2004.

Záverečná správa z pozície hlavnej riešiteľky vedeckej grantovej úlohy Projekt KEGA č. : 3 / 0134 /02

Názov: Nové formy vzdelávania v oblasti hudobného umenia a muzikológie na základe výmeny a aplikácie skúseností ECTS v zahraničí v podmienkach Slovenska v kontexte progresívnych metód v zmysle záverov a uznesení AEC

Riešiteľské pracovisko: FMU AU Banská Bystrica

Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Zuzana Martináková, CSc.

Doba riešenia projektu: 2002-2004

BAA Odborné práce v knižných publikáciách, vydané v zahraničných vydavateľstvách:

Eugen Suchoň, in: Komponisten der Gegenwart. – Edition text+kritik, München, 1.Nachlieferung 1992

Ján Cikker, in: Komponisten der Gegenwart. – Edition text+kritik, München, 2.Nachlieferung 1993

Alexander Albrecht, in: Komponisten der Gegenwart. – Edition text+kritik, München, 4.Nachlieferung 1994

Vladimír Godár, in: Lexikon Komponisten der Gegenwart. – Edition text+kritik, München, 8. Nachlieferung 1995

Vladimír Godár, in: Lexikon Komponisten der Gegenwart. – Edition text+kritik, München, 15. Nachlieferung 1998

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch

Martináková, Z. – Drlička, P.: The Clarinet in Contemporary Slovak Music. Clarinet and Saxophone, London December 1990, Volume 15/4, S.14-18.

Martináková, Z.: Hedenaagse muziek in Slovakije. In: Kreatief, Antwerpy, august 1990, č. 2/3, s.155-166

Martináková, Z.: Iris Szeghy. In: Kontrapunkt Kaländer für Europa 1993, Furore-Edition 857, Kassel 1993, s. 94-98

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch

Martináková, Z.: Portréty a reflexie nad dielom Jozefa Sixtu. In: Hudobný život, Bratislava, č. 6, 1984, s. 6

Martináková, Z.: Portréty a reflexie nad dielom Ivana Paríka. In: Hudobný život, Bratislava, č. 9, 1984, s. 5

Martináková, Z.: Portréty a reflexie nad dielom Juraja Hatríka. In: Hudobný život, Bratislava, č. 19, 1984, s. 4

Martináková, Z.: Portréty a reflexie nad dielom Tadeáša Salvu. In: Hudobný život, Bratislava, č. 6, 1985, s. 5

Martináková, Z.: Portréty a reflexie nad dielom Juraja Beneša. In: Hudobný život, Bratislava, č. 9, 1986, s. 4

Martináková, Z.: Evolúcia tvorivej cesty Dušana Martinčeka. In: Hudobný život, Bratislava, č. 12, 1986, s. 6

Martináková, Z.: Nad dielom Ivana Paríka. In: Hudobný život, Bratislava, č. 16, 1986, , s. 4

Martináková, Z.: Skladateľ reflexívnej výpovede Ivan Hrušovský. In: Hudobný život, Bratislava, č. 4, 1987, s. 8

Martináková, Z.: Ladislav Burlas – ein Sechziger. Slowakische Musik, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1987, s. 7

Martináková, Z.: Rozhovor s Iljom Zeljenkom. In: Hudobný život, Bratislava, č. 3, 1988, s. 4-5

Martináková, Z.: Portréty a reflexie nad dielom Vladimíra Bokesa. In: Hudobný život, Bratislava, č. 9, 1988, s. 5

Martináková, Z.: Stručný prierez vývojom slovenskej hudby 20. storočia. In: Hudobný život, Bratislava, č. 5, 1988, s. 3-4

Martináková, Z.: Juraj Hatrík – die Oper Šťastný princ (Der glückliche Prinz). In: Slowakische Musik, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1989, č. 3, s. 11

Martináková, Z.: Vplyv Eugena Suchoňa na domácu tvorbu. In: Hudobný život, Bratislava 1989, č. 4, s. 5-6

Martináková, Z.: Postmoderna v hudobnovedeckej reflexii. In: Hudobný život, Bratislava 1990, č. 11, s. 2-3

Martináková, Z.: Fluxus či postmoderna (M. Kagel). Literárny týždenník, Bratislava 1990, č. 12, s. 9

Martináková, Z.: Portréty a reflexie nad dielom Mira Bázlika. In: Hudobný život, Bratislava 1991, č. 8, s. 5

Martináková, Z.: Postmoderna v hudbe doma, či v zahraničí? In: Kultúrny život, Bratislava 1991, č. 31, s. 11

Martináková, Z.: Martin Burlas, Daniel Matej, Alexander Mihalič, Robert Rudolf, Peter Zagar. In: Slovak Music 1991, No. 2, Slovenský hudobný fond Bratislava, s.7–12

Martináková, Z.: Karlheinz Stockhausen – mystická hudba súčasnosti? In: Hudobný život, Bratislava 1993, č.8, s. 5

Martináková, Z.: Futurizmus – hnutie či štýl? In: Hudobný život, Bratislava 1993, č.13-14, s. 5-6

Martináková, Z.: Polstoročie Vladimíra Bokesa. Hudobný život, Bratislava 1996, č.1, s. 3

Martináková, Z.: Je hudba žien iná ako hudba mužov? … s Nancy Van de Vate. Hudobný život, Bratislava 1998, č.3, s. 3

Martináková, Z.: Missa archaica in D od Mojmíra Hanáka. Hudba viery a túžby. Hudobný život, Bratislava 23. 9. 1998, č.17, s. 8

Martináková, Z.: Slovo o hudbe, slovo o umení, slovo o tvorbe, slovo o kultúre. Reflexia umenia Jevgenija Iršaia. In: Hudobný život, 3/2005, 34-36.

Martináková, Z.: Mojmír Hanák – život ako hudobná dráma, hudobná dráma ako život . In: Hudobný život, 6/2005, 36-38.

BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch

Martináková, Z.: K problematike ponímania humanizmu v umení so zameraním na súčasnú slovenskú hudobnú tvorbu. In: Hudobný archív 11, Martin 1987, s. 9-11

BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch

Martináková, Z.: Vklad Jozefa Kresánka do súčasnej hudobnej kultúry. In: Muzikologické bilancie. Bratislava 1986, 46-50

Martináková, Z.: Vývin slovenskej hudobnej tvorby po roku 1970 v kultúrno-spoločenskom kontexte. In: zborník Socialistický realizmus a súčasná umelecká tvorba, Bratislava 1989, s. 32-34

DAI Kvalifikačné práce

Súčasná kompozičná tvorba na Slovensku. Dizertačná práca, Bratislava, 1988, rkp. (220 s.)

Systemtheorie der Musik. Habilitačná práca, (v nemeckom jazyku), Bamberg-Bratislava 1994, rkp. (150 s.)

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Martináková, Z.: Komorný koncert k Týždňu novej slovenskej hudby. In: Hudobný život, Bratislava 1984, č. 5, s. 6

Martináková, Z.: Komorný koncert Musica Aeterna v Bratislave. In: Hudobný život, Bratislava 1985, č. 3, s. 8

Martináková, Z.: Hukvaldy už tradične patrili mladým. In: Hudobný život, Bratislava 1985, č. 15, s. 7

Martináková, Z.: O premiére Musica pastoralis in E od T. Salvu. In: Hudobný život, Bratislava 1985, č. 15, s. 6

Martináková, Z.: Hudobná veda súčasnosti. Recenzia knihy Oskara Elscheka. Pravda Bratislava, 9. 7. 1985, s. 8

Martináková, Z.: XI. Týždeň novej slovenskej hudby. In: Hudobný život, Bratislava 1986, č. 5, s. 5-6

Martináková, Z.: Komorný koncert z tvorby súčasných bulharských skladateľov. In: Hudobný život, Bratislava 1986, č. 23, s. 6

Martináková, Z.: XI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby – hodnotenie prehliadky. Práca, 4. 3. 1986, s. 7

Martináková, Z.: Slovenská filharmónia. Koncerty súčasnej hudby. In: Hudobný život, Bratislava 1987, č. 1, s. 3

Martináková, Z.: Seminár mladých koncertných umelcov v Dolnej Krupej. In: Hudobný život, Bratislava 1987, č. 3, s. 5

Martináková, Z.: Prehrávky zo súčasnej severskej hudby. In: Hudobný život, Bratislava, č. 6, 1987, s. 8

Martináková, Z.: XII. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby – dva symfonické koncerty. In: Hudobný život, Bratislava, č. 6, 1987, s. 6

Martináková, Z.: XI. kolokvium o súčasnej slovenskej hudbe. In: Hudobný život, Bratislava, č. 8, 1987, s. 7

Martináková, Z.: Slovenská komorná hudba – gramorecenzia. In: Hudobný život, Bratislava, č. 12, 1987, s. 6

Martináková, Z.: Tadeáš Salva – gramorecenzia. In: Hudobný život, Bratislava, č. 12, 1987, s. 8

Martináková, Z.: XIII. letný cyklus koncertov v Klariskách. In: Hudobný život, Bratislava, č. 18, 1987, s. 4

Martináková, Z.: Nový cyklus o súčasnej hudbe – AGON. In: Hudobný život, Bratislava, č. 23, 1987, s. 6

Martináková, Z.: K premiéram skladieb Ladislava Burlasa a Víťazoslava Kubičku. In: Hudební rozhledy, Praha, 1987., č. 4, s. 24

Martináková, Z.: Nebýva každý rok výnimočný. XII. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby. Nové slovo, Bratislava, 12. 3. 1987, s. 8

Martináková, Z.: Koncert Slovenskej filharmónie. In: Hudobný život, Bratislava, č. 3, 1988, s. 6

Martináková, Z.: Koncert z cyklu pre súčasnú hudbu. In: Hudobný život, Bratislava, 1988, č. 5, s. 5

Martináková, Z.: Nové obzory. In: Hudobný život, Bratislava, 1988, č. 9, s. 5

Martináková, Z.: Koncerty v Slovenskom národnom múzeu. In: Hudobný život, Bratislava, 1988, č. 9, s. 6

Martináková, Z.: Juhoslovanskí skladatelia v Dolnej Krupej. In: Hudobný život, Bratislava, 1988, č. 11, s. 4

Martináková, Z.: Hudobná dráma a televízia po druhý raz. In: Hudobný život, Bratislava, 1988, č. 11, s. 6

Martináková, Z.: Skladateľské kolokvium v Dolnej Krupej. In: Hudobný život, Bratislava, 1988, č. 12, s. 7

Martináková, Z.: Koncert z cyklu pre súčasnú hudbu. In: Hudobný život, Bratislava, 1988, č. 15, s. 6

Martináková, Z.: Ilúzie o antiiluzívnych javiskových dielach – Opera Juraja Hatríka. In: Hudobný život, Bratislava, 1988, č. 16, s. 7

Martináková, Z.: Agon opäť v Bratislave. In: Hudobný život, Bratislava, 1989, č. 1, s. 5

Martináková, Z.: Komorný-orchestrálny koncert Týždňa novej slovenskej hudby. In: Hudobný život, Bratislava, 1989, č. 6, s. 3-4

Martináková, Z.: Stretnutie mladých skladateľov z Československa a Bulharska v Dolnej Krupej. In: Hudobný život, Bratislava, 1989, č. 13, s. 7

Martináková, Z.: Hudobná dráma a televízia po tretí raz. In: Hudobný život, Bratislava 1989, č. 14, s.6

Martináková, Z.: Koncert v Klariskách. In: Hudobný život, Bratislava, 1989, č. 20, s. 5

Martináková, Z.: Zanechať stopu.Varšavská jeseň. In: Hudobný život, Bratislava 1989, č. 24, s. 6

Martináková, Z.: Julietta aneb Snář Bohuslava Martinů. Literárny týždenník, Bratislava 1989, č. 16, s. 4

Martináková, Z.: Drážďanské dni súčasnej hudby. In: Hudobný život, Bratislava 1990, č. 1, s. 5-6

Martináková, Z.: Vladimír Godár – recenzia LP platne. In: Hudobný život, Bratislava 1990, č. 2, s. 8

Martináková, Z.: VENI – koncert novej hudby. In: Hudobný život, Bratislava 1990, č. 8, s. 7

Martináková, Z.: Smolenice včera a dnes. In: Hudobný život, Bratislava 1990, č. 11, s. 5

Martináková, Z.: Pohľadnica z Viedne – koncert Pierra Bouleza. In: Literárny týždenník 1990, č. 2, s. 9

Martináková, Z.: Večery novej hudby. In: Hudobný život, Bratislava 1990, č. 15, s. 6

Martináková, Z.: Nový umelecký žáner? Memento Petra Martinčeka. In: Hudobný život, Bratislava 1990, č. 20, s. 6

Martináková, Z.: Obraz a hudba. In: Hudobný život, Bratislava 1990, č. 22, s. 5

Martináková, Z.: Varšavská jeseň. In: Hudobný život, Bratislava 1990, č. 24, s. 4-5

Martináková, Z.: Svetové hudobné dni Oslo. In: Hudobný život, Bratislava 1990, č. 24, s. 5-6

Martináková, Z.: Festivals Bild and Music I. and II. In: Slovac Music, No. 2, Slovenský hudobný fond Bratislava, s.19-23, s. 17-19

Martináková, Z.: Večery Novej hudby v znamení Beth Griffith. In: Literárny týždenník, 1991, č. 26, s. 12

Martináková, Z.: Review on Martin Burlas’s Three Records. Slovac Music No. 3-4, Slovenský hudobný fond Bratislava 1991, s.19-20

Martináková, Z.: Názor na medzinárodný festival Melos-Étos. In: Hudobný život, Bratislava 1991, č. 22, s. 7-8

Martináková, Z.: Hudbou do sveta? Melos-Étos – druhý ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby. In: Hudobný život, Bratislava 1993, č. 22, s. 4-5

Martináková, Z.: Je Wagner súčasný skladateľ? Marginálie k “Bayreuther Festspiele”. In: Hudobný život, Bratislava 1993, č.19, s. 4-5

Martináková, Z.: Hudbou do sveta? Melos-Étos – druhý ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby (Mit der Musik in die Welt? Melos-Etos, 2. Festival für neue Musik), in: Hudobný život, Bratislava 1994, č. 1, s. 5-6

Martináková, Z.: Bayreuth 1994. in: Hudobný život, Bratislava, 1994, č. 20, s. 5-6

Martináková, Z.: IFEM – 2. medzinárodné fórum elektroakustickej hudby. Hudobný život, Bratislava 1995, č.1, s. 9

Martináková, Z.: Nová slovenská hudba. Hudobný život, Bratislava 1995, č.1, s.10-11

Martináková, Z.: Eric Satie – leitmotív Večerov novej hudby. Hudobný život, Bratislava 1995, č.14-15, s.3

Martináková, Z.: Melos-Étos ’95 – medzinárodný festival súčasnej hudby. Hudobný život, Bratislava 1995, č.23-24, s.9-10

Martináková, Z.: Večery novej hudby – “Priestory”. Hudobný život, Bratislava 1996, č.15, s.3

Martináková, Z.: Klavírne duo Nora a Miki Škutovci. Hudobný život, Bratislava 1997, č.2, s.5

Martináková, Z.: Komorné koncerty zo skladieb študentov. Hudobný život, Bratislava 1997, č.10, s. 9

Martináková, Z.: Wagnerov Hudobno-dramatický kolos. Bayreuth 1997. Hudobný život, Bratislava 1997, č.18, s.4

Martináková, Z.: Melos – Étos. Hudobný život, Bratislava 1998, č.1, s. 4-5

Martináková, Z.: VI. Medzinárodný festival súčasnej hudby MELOS-ÉTOS. Hudobný život, Bratislava 2001, s. 5-6

Martináková, Z.: Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen (Duchovný svet krásna). Hudobný život, Bratislava 1996, č.17, s.8

Martináková, Z.: Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen. Bratislava, PT Verlag 1995. (Rezension) Österreichische Musikzeitschrift, Wien 1996, č.10-11, S. 790-792

Martináková, Z.: Legenda na hrane umenia a gýča, originálneho a eklektického, starého a nového. Recenzia na CD MATER. In: Hudobný život 5, 2007, s. 38

Martináková, Z.: Slovaks for the Warsaw Autumn – recenzia CD. In: Hudobný život 7-8, 2007, s. 58

Martináková, Z.: Egon Krák. Missa pro defunctis – requiem. Text do programového bulletinu, 11. 9. 2008, Slovenská filharmónia.

Martináková, Z.: Mimoriadny koncert – mimoriadna premiéra! Úspešné uvedenie diela slovenského skladateľa Egona Kráka. Hudobný život 10.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce

Zostavenie zborníka Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu I. VŠMU, Bratislava 1998

Zostavenie zborníka Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu II. VŠMU, Bratislava 1999

Zostavenie zborníka Filozofické koncepcie v hudbe a umení. VŠMU, Bratislava 2000

Zostavenie zborníka Neue Wege der Musikanalyse. VŠMU, Bratislava 2000

Zostavenie zborníka Tadeáš Salva, umelec medzinárodného významu. AU, Banská Bystrica 2002

Zostavenie zborníka Filozofické koncepcie v hudbe a umení II. VŠMU, Bratislava 2003

Zostavenie zborníka Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby. AU, Banská Bystrica 2004

Zostavenie zborníka Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II. AU, Banská Bystrica 2006

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Nevydané monografie

K charakteristike vývoja slovenskej hudobnej tvorby v 60-tych rokoch. Bratislava, Diplomová práca 1982, rkp. (200 s.)

Analytické štúdie: 14 profilov s analýzami skladieb slovenských skladateľov aj s notovými ukážkami, Bratislava 1989, rkp. (400 s.)

Hudobná kultúra po roku 1918. SAV Bratislava 1994, rkp. (50 s.)

GII Iná odborná a publikačná činnosť: profily, texty do bulletinov a k zvukovým nosičom

Texty k siedmim skladbám slovenských skladateľov. Programový bulletin Týždňa novej hudby. 1884 (20 s.)

Texty k jedenástim skladbám slovenských skladateľov. Programový bulletin Týždňa novej hudby. Bratislava, február 1985 (30 s.)

Texty k šiestim denným programom koncertov Bratislavských hudobných slávností. Bratislava. október 1985 (100 S)

Texty k desiatim skladbám slovenských skladateľov. Programový bulletin Týždňa novej hudby. Bratislava, február 1986 (28 S.)

Texty k piatim skladbám slovenských skladateľov. Programový bulletin Slovenskej filharmónie. 1986

Alfred Schnittke – Koncert pre klavír a orchester. Bulletin Slovenskej filharmónie, Bratislava l4./15. 3. 1991

Profily slovenských skladateľov: Vladimír Bokes, Tadeáš Salva, Jozef Malovec, Ilja Zeljenka, Ivan Hrušovský. Vydal Slovenský hudobný fond, Bratislava 1991

Vypracovanie 25 hesiel slovenských skladateľov pre Encyklopedický ústav Bratislava, 1991

Profily slovenských skladateľov: Peter Zagar, Daniel Matej, Iris Szeghyová, Pavol Malovec, Peter Martinček. Vydal Slovenský hudobný fond, Bratislava 1992

Texty k CD pre SHF 1996: ku skladbám Ivana Paríka a Alexandra Moyzesa (3 s.)

Texty k CD pre Opus 1996: ku skladbám L.Burlasa, P.Bagina, M.Bázlika, D.Martinčeka (2,5 s.); ku skladbám L.Burlasa a E.Suchoňa (2,5 s.)

Texty pre Bulletin Nová slovenská hudba ’96

texty k 11 skladateľom a skladbám (5 strán)

Text pre Slovenská hudobná tvorba pre austrálsky rozhlas

objednané Hudobným informačným strediskom 1996 (17 s)

Čože je to šesťdesiatka. K jubileu Ivana Paríka. Hudobný život, Bratislava 1996, č.15, s.4 (3 s.)

Ján Albrecht odišiel bez rozlúčky. Hudobný život, Bratislava 1996, č.22, s.3 (3 s.)

Hansi Albecht. Osobná skúsenosť. Príloha Fórum. SME, 5.12.1996 (2 s.)

Post scriptum Jána Albrechta. Hudobný život, Bratislava 1997, č.1, s.4 (1 s.)

Ivan Hrušovský. K jubileu skladateľa. Hudobný život, Bratislava 1997, č.4, s.6 (profil 6 s.)

S vďakou. Hudobný život, Bratislava 1997, č.22, s.2 (spomienka na Jána Albrechta, 2 s.)

rozhlasové a televízne relácie

Relácia pre Hudobné revue v Čs. Televízii k problematike

slovenskej hudby. 17. december 1990

rozhlasová relácie: Ex tempore Galéria slovenských skladateľov

obsahujú asi v ca. 30 min. stručný prehľad tvorby s dôrazom na elektroakustické diela a rozhovor so skladateľmi

1. Tadeáš Salva 18. februára 1995

2. Ivan Parík 18. marca 1995

3. Jozef Malovec 10. júna 1995

K festivalu Melos-Étos ’95. November 1995

Ex tempore, rozhlas.relácia k Mihaličovi, nahrávané 6.2. vysielané 9.2. 96

Ku kompozícii Druid Meditation 40 Budha Igora Jančára. Apríl 1996 pre reláciu Kontakty

Rozhovor o Jánovi Albrechtovi. Odvysielané Radio Twist 25.11.1996

Nekrológ k Jánovi Albrechtovi. Odvysielané SR, 7.12.1996

Rozhovor o súčasnej hudobnej kultúre. Devín 16.11. 1997

Diskusia o festivale Melos-Étos. Devín 23.11. 1997

vstup do televíznej relácie

Honegger: Jeanne d’Arc au bucher, STV, február 1998

vstup do televíznej relácii

Metamorfózy komornej hudby: Britten – Pärt, STV, marec 1998

Citácie prác v zahraničných monografiách, časopisoch, zborníkoch a internetových stránkach

Köhler, R. – Martinakova-Rendekova, Z.: A Systems Theoretical approach to language and music Language. In Hans Goebl: On the nature. In: International Journal of General Systems.

www.sysc.pdx.edu/download/papers/kreview.ps

Koehler, Reinhard/Martináková-Rendeková, Zuzana. 1998 A systems theoretical approach to language and music. Citácia In: Beiträge zu Sammelwerken und Zeitschriften. http://www.ldv.uni-trier.de

Koehler, Reinhard/Martináková-Rendeková, Zuzana. 1998 A systems theoretical approach to language and music. Citácia In: J. Haluška, B. Riečan, (1999). Segmentation on the Pitch Level. In: Diderot Forum on Mathematics and Music, Wien 1999, s. 211

Koehler, Reinhard/Martináková-Rendeková, Zuzana. 1998 A systems theoretical approach to language and music. Citácia In: Wimmer, G. Altmann, G. (2001). Unified derivation of some linguistic laws. Graz-Conference on Quantitative Linguistics 2001.

Koehler, Reinhard/Martináková-Rendeková, Zuzana. 1998 A systems theoretical approach to language and music. In: Bibliographische Uebersicht zum Goettinger Projekt zur Quantitativen Linguistik (Stand 22.1.2004) http://wwwuser.gwdg.de/~kbest/litlist.htm

Einigen Entwicklungsdeterminanten in der slowakischen Musik des 20. Jahrhunderts. In: Forschungbericht des Institut für Musikgeschichte. http://www.erg.at/iatgm/fb-musikgeschichte-2000.pdf

Ilja Zeljenka. Cirácia In: www.gaudeamus.nl

Daniel Matej. Citácia In: www.gaudeamus.nl

Peter Martinček. Citácia In: www.gaudeamus.nl/oud/biobak/m/martincp.htm – 6k –

Iris Szeghy. Citácia In: www.gaudeamus.nl/oud/biobak/s/szeghyi.htm – 7k

Peter Zagar. Citácia In: www.gaudeamus.nl

Peter Zagar. Citácia In: www.stim.se

Einige Enwicklungsdeterminanten in der slowakischen Musik des 20. Jhdt. Citácia In: www.musikgeschichte.at

Albrecht (Familie). Citácia In: www.mgg-online.com

Project Tone Systems. Citácia In: www.saske.sk

Systems Theoretical Modelling in Musicology. Citácia In: www.cs.ucl.ac.uk

Citácie In: Didaktika hudební výchovy. s. 108, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126; http://alfa.pedf.cuni.cz

Martináková, Z.: K vývinovým tendenciám hudobnej tvorby na Slovensku v poslednom štvrťstoročí. Slovenská hudba 1-2, 2000, 106-129. Citácia In: Lengová, J.: Die slowakische Musik des 20. Jahrhunderts und die Idee der Nationalmusik. http://www.uni-leipzig.de/~musik/P92_104.pdf

Citácie prác v domácich monografiách, časopisoch a zborníkoch

Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia. Citácia In: http://uknovell.utc.sk/html/fakpv.pdf

Súčasná slovenská hudba z konca druhého tisícročia. Citácia Kopčáková, S.: Ladislav Burlas. Súzvuk, Prešov, s. 160

Stručný prierez vývojom slovenskej hudby 20. storočia. In: Hudobný život, Bratislava, č. 5, 1988; Citácia Chalupka, Ľ.: Vývoj po roku 1945. In: Dejiny slovenskej hudby, s. 327

Vplyv Eugena Suchoňa na domácu tvorbu. In: Hudobný život, Bratislava 1989, č. 4; Citácia Chalupka, Ľ.: Vývoj po roku 1945. In: Dejiny slovenskej hudby, s. 327

Vplyv Eugena Suchoňa na domácu tvorbu. In: Hudobný život, Bratislava 1989, č. 4; Citácia Chalupka, Ľ.: Eugen Suchoň a 12 tónov v oktáve. In: Slovenská hudba 1-2/1998, s. 34

Vplyv Eugena Suchoňa na domácu tvorbu. In: Hudobný život, Bratislava 1989, č. 4; Citácia In: 100 slovenských skladateľov. NHC Bratislava 1998, s. 272

Úvahy o možnostiach organizácie tónov na pozadí Suchoňovho systému akordiky. Slovenská hudba, roč. XXIV, 1-2, 1998, s. 36-46; Citácia In: 100 slovenských skladateľov. NHC Bratislava 1998, s. 272

Round Table „ Bach – 250 Years After. Diskusia ku konferencii. Citácia In: Slovenská hudba 4/2000, s. 540

Hudba a obraz. Citácia: Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia, s. 304

K charakteristike vývoja slovenskej hudobnej tvorby v 60. rokoch. Bratislava, Diplomová práca 1982, rkp. (200 s.); Citácia Chalupka, Ľ.: Avantgarda ?60. In: Slovenská hudba, 1-2 2000, s. 97

Hudba viery a túžby. In: Hudobný život 1998/17, s. 8, Citácia In: Mojmír Hanák http://www.hc.sk/src/skladatel

Vývin slovenskej hudobnej tvorby po roku 1970 v kultúrno-spoločenskom kontexte. In: zborník Socialistický realizmus a súčasná umelecká tvorba, Bratislava 1989; Citácia Adamov, N.:

Ideové aspekty hodnotenia slovenskej hudobnej tvorby v období socialistického realizmu. In: Príspevky k analýze hudobného vedomia na Slovensku. Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2002, s.150

Skladateľ reflexívnej výpovede Ivan Hrušovský. In: Hudobný život, Bratislava, č. 4, 1987; Citácia Chalupka, Ľ.: Cez konfrontácie k syntézam. K tvorivému vývoju Ivana Hrušovského. In: Slovenská hudba 1/2002, s. 44

Skladateľ reflexívnej výpovede Ivan Hrušovský. In: Hudobný život, Bratislava, č. 4, 1987; Citácia In: 100 slovenských skladateľov. NHC Bratislava 1998, s. 131

Peter Martinček. HIS Bratislava 1992. Citácia In: 100 slovenských skladateľov. NHC Bratislava 1998, s. 187

Peter Martinček. HIS Bratislava 1992. Citácia In: Kajanová, Y.: Generácia 80.-90. rokov. In: www.fphil.uniba.sk/~kajanova/public/gen80.htm

Daniel Matej. HIS Bratislava 1992. Citácia In: Kajanová, Y.: Generácia 80.-90. rokov. In: www.fphil.uniba.sk/~kajanova/public/gen80.htm

Hľadanie seba. In: Hudobný život 1988/XX, č.3, s.5 Citácia In: Kajanová, Y.: Ilja Zeljenka www.fphil.uniba.sk/~kajanova/grove/zeljenka.htm.

Evolúcia tvorivej cesty Dušana Martinčeka. In: Hudobný život, 1986, č. 12, s. 3. Citácia In: Kajanová, Y.: Dušan Martinček. www.fphil.uniba.sk/~kajanova/grove/martincek.htm

Nad dielom Tadáša Salvu. In: Hudobný život 1985, č. 10, s. 3. Citácia In: Chalupka, Ľ.: Tadeáš Salva: Koncert pre klarinet, štyri ľudské hlasy, bicie nástroje a recitátora. Hudobný život 2002, č. 5, s. 28

Inšpiračné zdroje v diele Tadeáša Salvu. Príspevok na semináriv Lúčkach. Citácia In: Plančárová, M.: Tadeáš Salva znovuobjavený. Hudobný život 2001, č. 6, s. 15

Robert Rudolf. In: Slovak Music 1991, č.2, s. 10-11. Citácia In: Kajanová, Y.: Robert Rudolf. http://www.fphil.uniba.sk/~kajanova/grove/rudolf.htm

Koehler, Reinhard/Martináková-Rendeková, Zuzana. 1998 A systems theoretical approach to language and music. Recenzia In: Martin Zwick: A Rewiev of Systems In: International Journal of General Systems 2001, www.sysc. pdx.edu/faculty/Zwick

Koehler, Reinhard/Martináková-Rendeková, Zuzana. 1998 A systems theoretical approach to language and music. Citácia In: wwwuser.gwdg.de

Koehler, Reinhard/Martináková-Rendeková, Zuzana. 1998 A systems theoretical approach to language and music. In: http://perso.club-internet.fr

Koehler, Reinhard/Martináková-Rendeková, Zuzana. 1998 A systems theoretical approach to language and music. In: http://www.ldv.uni-trier.de

Ein Versuch, die Musik aus der Sicht der Systemtheorie und Synergetik zu analysieren. Recenzia In: www.irp.uni-linz.ac

Ein Versuch, die Musik aus der Sicht der Systemtheorie und Synergetik zu analysieren. Recenzia In: www-gewi.kfunigraz.ac.at

Ein Versuch, die Musik aus der Sicht der Systemtheorie und Synergetik zu analysieren. Recenzia In: http://hhobel.phl.univie.ac.at

Martinakova Zuzana: Analyse Messiaen 4 rhytmischen Etuden. Recenzia In: Jahresberichte 1995/1996 an der Universität Wien. www.mdw.ac.at/I103/html/ima/html/jahresberichte/jahresb95_96.html – 37k

Martináková-Rendeková, Z.: Systems Theoretical Modelling of the 20th Century Music (An Endeavour to Categorization). In: Acoustic, Music, Speech and Language Processing. CAMSL, WSEAS Press 2003, recenzia In: http://www.worldses.org/

Koehler, Reinhard/Martináková-Rendeková, Zuzana. 1998 A systems theoretical approach to language and music. Recenzia In: Systems New Paradigms for the Human Sciences, Edited by Gabriel Altmann and Walter A. Koch,Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1998, 781 pages, ISBN 3-11-015619. http://perso.club-internet.fr/nicol/ciret/english/livres/laltmann.htm

Some Questions About Terminology – analysis. Recenzia In: www.slovakradio.sk

Picture and Music. Recenzia In: Radioart-Soundart, file://C:/DOCUME

Slovak Composers After 1900. In: Meredith, S.: Discovery and Preservation of Slovak Vocal Repertoire. In: Slovo, National Czech and Slovak Muserum and Library, Vol.5, No. 1, 2004

Ktorá hudba prežije rok 2000? Recenzia: In: Nové slovo, 22. 11. 2000. www.noveslovo.sk

Theorie der morphischen Felder. Referát na Medzinárodnom sympóziu Filozofické koncepcie v hudbe a umení, Banská Bystrica 1999. Recenzia In: Kurajdová, E.: Filozofické koncepcie v hudbe a umení. Hudobný život 1999, č. 7-8, s. 31-32

IFEM – 2. medzinárodné fórum elektroakustickej hudby. Hudobný život, Bratislava 1995, č.1, s. 9. Recenzia In: Rudolf Růžička: Soupis vybraných textů o elektroakustické a computerové umělecké tvorbě. http://www.cibulka.com/ilegkult/ruzicka/RRUZ-LIT.HTM

Grantový výskum

1983-1994

– spoluriešiteľka vedecko-výskumných úloh Umenovedného ústavu SAV v Bratislave, ktoré súviseli s výskumom súčasnej slovenskej kompozičnej tvorby

1996-1999

– hlavná riešiteľka vedeckej grantovej úlohy VEGA Metódy analýzy z historického a systematického aspektu na VŠMU v Bratislave

1998-2000

spoluriešiteľka grantu VEGA Tónové systémy (vedúci projektu RNDr. Ján Haluška)

1999-2000

– hlavná riešiteľka vedeckej grantovej úlohy VEGA Kvantitatívne metódy analýzy v hudbe. Synergetika a systémová teória na VŠMU v Bratislave

1999-2002

spoluriešiteľka grantu VEGA Súčasná slovenská hudobná tvorba (vedúci projektu prof. Ľubomír Chalupka)

2000-2002

spoluriešiteľka grantu KEGA Nové metódy špeciálneho umeleckého tréningu a realizácie na úrovni európskeho štandardu (vedúci projektu dr. Egon Krák)

2001-2003

– hlavná riešiteľka vedeckej grantovej úlohy VEGA Synergetická muzikológia – aplikácia modernej systémovo-teoretickej metodológie a modelovanie procesov v hudbe na VŠMU v Bratislave, od roku 2003 na AU v Banskej Bystrici

2002-2004

– hlavná riešiteľka grantu KEGA Nové formy vzdelávania v oblasti hudobného umenia a muzikológie na základe výmeny a aplikácie skúseností ECTS v zahraničí v podmienkach Slovenska v kontexte progresívnych metód v zmysle záverov a uznesení AEC na AU v Banskej Bystrici

2004-2006

– hlavná riešiteľka vedeckej grantovej úlohy VEGA Výskum progresívnych vedeckých metód v podmienkach špecifických oblastí umeleckej praxe a ich aplikácia v súčasnom multikultúrnom priestore

2005-2007

Spoluriešiteľka grantu VEGA Systematický výskum fragmentárnych hudobných pamiatok historickej hudby s využitím progresívnych metód hudobno-teoretickej analýzy a rekonštitúcie

2008-2009

Projekt MVTS Analytické a syntetické metódy v oblasti teórie a interpretácie hudby a aplikácia vo vedeckej a umeleckej praxi

– hlavná riešiteľka

2008-2010

spoluriešiteľka grantu KEGA Inovácia výučby hudobnej semiotiky na vysokých školách (hlavný riešiteľ Július Fujak)

CV

Curriculum vitae

– štúdium hry na klavíri na Konzervatóriu v Bratislave (1973-1977)

– štúdium Teórie hudby a kritiky na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1977-1982)

– 1982 rigorózna skúška na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PhDr.)

– 1982-1983 štipendium Slovenského hudobného fondu

– interná vedecká ašpirantúra (1983-1989), Umenovedný ústav SAV v Bratislave, obhajoba – dizertácie Súčasná kompozičná tvorba na Slovensku v roku 1988,

– 1989 udelený titul CSc.

– 1987-1995 – vedecký pracovník SAV s prioritným zameraním na súčasnú slovenskú hudbu.

– 1984 – 2003 pedagogická činnosť na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej škole múzických umení v Bratislave

– 1991 – 1992 prodekanka pre zahraničné vzťahy na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave

– 1992 (máj-jún) v rámci projektu TEMPUS prednášky o najnovších kompozičných trendoch na Slovensku na Polytechnic University v Nottinghame

– 1992-1994 – vedecké štipendium Alexander von Humboldt Stiftung: 1. vedecký výskum vo Freiburgu (Intistitut der Musikalischen Terminologie, od 1. augusta1992 do 31. marca 1993); 2. jednomesačný pobyt na IRCAM v Paríži (apríl 1993) – výskum v oblasti elektroakustickej hudby; 3. vedecký výskum na univerzite (Historische Musikwissenschaft) v Bambergu (od 1. mája 1993 do 30. júna 1994), zároveň jeden semester prednášky z dejín hudby. Vedecký výskum zameraný na systémovú teóriu, synergetiku a kvantitatívne metódy analýzy v hudbe.

– júl 1994 dvojtýždňový Kultur-Management kurz v Salzburgu, následne členstvo v Medzinárodnom centre pre Kultur & Management v Gmundene v Rakúsku.

– 1994-96 členka výberovej komisii medzinárodnej organizácie ELIA (European League of Institutes of the Arts) so sídlom v Amsterdame.

–1994 habilitačné konanie, obhájenie habilitačnej práce v nemeckom jazyku Systemtheorie der Musik na HTF VŠMU v Bratislave – titul docent.

– júl 1995 – jednomesačné štipendium nadácie Alexander von Humboldt u prof. Reinharda Köhlera na Univerzite v Trieri – štúdium možností využitia synergetických zákonitostí a metodologického prístupu systémovej teórie v muzikológii.

– 1995-1996 prorektorka pre zahraničné styky a public relations na VŠMU v Bratislave.

– jeseň 1998 študijný pobyt v Írsku (Dublin Institut of Technology) na základe udelenia mesačného štipendia európskeho edukačného programu TEMPUS.

– od roku 1997 docentka na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

– 2000-2001– prodekanka na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

– 2006 – inauguračná prednáška na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave

– 2001-2008 prorektorka pre umenie, vedu, výskum a zahraničné vzťahy na Akadémie umení v Banskej Bystrici.

– 15. 1. 2008 – menovanie za vysokoškolskú profesorku

– 4. 11. 2008 založenie HUAJA – BŠ, s.r.o. s cieľom prevádzkovať súkromnú vysokú školu Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

– 1990 systematické rozvíjanie spolupráce s viacerými umeleckými vysokými školami v zahraničí (s Viedňou Hochschule, neskôr Universität für Musik und darstellende Kunst –organizácia spoločných seminárov a konferencií na Slovensku i v Rakúsku; pozvaná účasť na konferenciách a seminároch vo Viedni, Drážďanoch, Varšave, Prahe, Hamburgu,Grazi, Ríme, Innsbrucku a i.).

– Spoluautorka lexikonu Komponisten der Gegenwart, ktorý vychádza od roku 1992 v edícii text+kritik v Mníchove.

– od roku 1997 spolupráca s lexikonom New Grove of Dictionary­.

– spolupráca na spoločných vedeckých projektoch s odborníkmi na synergetickú lingvistiku pri Univerzite v Bochume a Trieri v SRN, s pedagógmi a umelcami z Conservatoire National Superieur de Musique et Danse v Paríži, Lyone, Parme a i.

Kontakt

Jan Albrecht Music and Art Academy
Banská Štiavnica

Odborná vysoká škola

Botanická 354/2
969 01 Banská Štiavnica
Slovensko

@      martinakova@huaja.org

tel     00421 905 520 508