Erasmus Charter

HUAJA už v prvom roku svojho pôsobenia 2011 získala Erasmus Charter (ID code SK BANSK-S01).
Erasmus Charter

Nový ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION v rámci programu Erasmus+ HUAJA získala v marci 2014
ERASMUS CHARTER 2014_2020_SK BANSK-S01

Erasmus Policy Statement (EPS)

Erasmus Policy Statement

Erasmus Charter umožňuje vysielanie a prijímanie študentov do a z početných krajín na všetky partnerské univerzity s podobnou orientáciou, ktoré tiež disponujú Erasmus LLP programom a od roku 2014/2015 aj programom Erasmus+
Zároveň umožňuje vysielanie a prijímanie pedagógov do a z početných krajín na všetky partnerské univerzity s podobnou orientáciou, ktoré tiež disponujú Erasmus LLP programom a od roku 2014/2015 aj programom Erasmus+

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku:
2012_2013
2013_2014
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí grantu 2014_2016
Zmuva_Erasmus+_2015-2017
Zmluva Erasmus+ 2016-2018
Zmluva_Erasmus+_2017-2019
Dodatok k zmluve Erasmus+_2017-2019

Zoznam univerzít s udelenou Chartou Erasmus+

Accredited_heis_within_the_erasmus_programme_04072016

Viac informácií na stránke Národnej kancelárie SAAIC:

http://www.erasmusplus.sk

Štruktúra oddelenia Erasmus

Inštitucionálny Erasmus koordinátor

prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.: martinakova@huaja.org

Erasmus koordinátor oddelenia

Mgr. Jana Valašťanová: valastanova@huaja.org

Študijné programy a katalóg kurzov

Akreditované bakalárske študijné programy (Bc.):
Študijný odbor 2.2.3 Hudobné umenie:
1. Hudobná interpretácia a teória (HIT)
2. Hudobná tvorba a teória (HTT)
Bc_HIT_MPT_Course_Catalogue_Subjects and Credits
Bc_HTT_MCT_Course_Catalogue_Subjects and Credits

Akreditované magisterské študijné programy (Mgr.art):
Študijný odbor 2.2.3 Hudobné umenie:
1. Hudobná interpretácia a teória (HIT)
2. Hudobná tvorba a teória (HTT)
Mgr.art_HIT_MPT_Course_Catalogue_Subjects and Credits
Mgr.art_HTT_MCT_Course_Catalogue_Subjects and Credits

Predmety študijných programov možno absolvovať v jednom z troch jazykov: SK, EN, GE

Zabezpečenie projektu, získanie a realizovanie mobilít

Zabezpečenie projektu Erasmus+, postup na získanie a realizovanie mobilít upravuje Smernica Erasmus
Smernica Erasmus_HUAJA_2014

ECTS systém:
ECST systém umožňuje pridelenie kreditov za absolvované predmety. Jednotlivé predmety sú podľa obsahu študijného programu rozdelené podľa závažnosti do troch skupín:
Povinné predmety
Povinne voliteľné predmety
Voliteľné predmety
Kredity sa prideľujú podľa závažnosti tak, že najviac kreditov študent získa za absolvovanie povinných predmetov. Študijný plán je zostavený tak, aby študent získal minimálny počet 180 kreditov v rámci Bc. štúdia a 120 kreditov v rámci Mgr.art. štúdia.

Spôsob uznávania kreditov upravuje Smernica Erasmus

Formuláre na vybavenie mobility

Mobilita študentov / absolventov
1_KA103_107_VS_Zmluva_o_studiu_2016_SK
1a_VS_Instrukcie_k_Zmluva o studiu_2016_SK
2_KA103_VS_Zmluva_o_stazi_2016_SK
2a_VS_Instrukcie_k_Zmluve_o_stazi_2016_SK
3_KA103_107_HE_Learning_agreement_studies_form_EN_2016
3a_KA103_107_HE_Learning_agreement_studies_guidelines_EN_2016
4_KA103_HE_Learning_agreement_traineeships_form_EN_2016
4a_KA103_HE_Learning_agreement_traineeships_guidelines_EN_2016
SK_E_student_charter
HE_Erasmus+_Student_Charter_EN_2016

Mobilita zamestnancov
KA103_107_VS_Program_mobility_vyucba_SK_2016
KA103_107_VS_Program_mobility_skolenia_SK_2016
KA103_107_HE_Staff_Mobility_Agreement_teaching_EN_2016
KA103_107_Staff_Mobility_Agreement_training_EN_2016

Správy a hodnotenie účastníkov Erasmus+ mobilít

Správy odchádzajúcich študentov
Erasmus správa_Viktor Hárs
Erasmus správa_Csaba Nagy
Erasmus správa_Erik Korec
Erasmus apráva_Diana Minarovičová
Erasmus správa_Fabrizio Ferraro
Erasmus správa_Alexander Simondel
Erasmus správa_Radovan Iglódy
Erasmus správa_Tomáš Javnický
Erasmus správa_David Áron Spischak
Erasmus správa_Zoltán Góra
Erasmus správa, Ľubomír Gašpar

Správy prichádzajúcich pedagógov
Report Erasmus_Nelida Nedelcut_Music Academy Gheorghe Dima, Cluj-Napoca
VIDEO_prof. Nedelcut úryvok z prednášky 11. 6. 2016
Report Erasmus_Enrico Volpe_Martucci Salerno State Conservatoire
Report Erasmus_Gianluigi Giglio_Martucci Salerno State Conservatoire
Report Erasmus_Luca Andrea Giordano_Martucci Salerno State Conservatoire
Report Erasmus_Antonio Fraioli_Martucci Salerno State Conservatoire

Správy odchádzajúcich pedagógov
Erasmus správa_Adam Marec_HUAJA
Erasmus správa_Zuzana Martináková_HUAJA

Ďalšie otázky adresujte na:

Erasmus koordinátor oddelenia

Mgr. Jana Valašťanová: valastanova@huaja.org