V súčasnosti HUAJA BS ponúka dva akreditované bakalárske (Bc.) a dva magisterské (Mgr.art) programy v odbore:
2.2.3 Hudobné umenie v dennej a externej forme:

1. Hudobná interpretácia a teória (HIT)
2. Hudobná tvorba a teória (HTT)

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
Možnosť absolvovania pre študentov HUAJA (nie je povinné, študent si o môže zvoliť)
Možnosť absolvovania pre učiteľov a absolventov iných umeleckých vysokých škôl v príbuzných programoch
Absolvent ŠP HIT získa kvalifikáciu pre výučbu v odbore Hudobné umenie na ZUŠ a konzervatóriách!

Ročný poplatok (t.j. za 2 semestre = 10 mesiacov) je stanovený podľa aktuálnej Smernice o poplatkoch

Viac informácií na stránkach:
Prijímacie pohovory
Poplatky