V súčasnosti HUAJA BS ponúka dva akreditované bakalárske (Bc.) a dva magisterské (Mgr.art) programy v odbore:
2.2.3 Hudobné umenie v dennej a externej forme:

1. Hudobná interpretácia a teória (HIT)

Bakalárske štúdium:
Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Forma štúdia: denná 3 roky; externá 4 roky

V rámci HTT ponúkame možnosť kombinácie interpretácie s hudobnou teóriou:
Študent má možnosť výberu:
1. vážna hudba (špecializácia na spev, resp. hru na konkrétny hudobný nástroj)
2. historická renesančná a baroková hudba (špecializácia na spev, resp. hru na dobový nástroj)
3. jazz a improvizácia (špecializácia na spev, resp. konkrétny jazzový nástroj).
4. dirigovanie (špecializácia zborové alebo orchestrálne dirigovanie)

Diplom VŠ:
Absolvent získa diplom o absolvovaní štúdia v odbore Hudobné umenie a v danom študijnom programe a priznanie používať titul Bc.

Magisterské štúdium:
Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Forma štúdia: denná 2 roky; externá 3 roky

V rámci programu HIT je možnosť výberu:
1. vážna hudba (špecializácia na spev, resp. hru na konkrétny hudobný nástroj)
2. historická renesančná a baroková hudba (špecializácia na spev, resp. hru na dobový nástroj)
3. jazz a improvizácia (špecializácia na spev, resp. konkrétny jazzový nástroj)
4. dirigovanie (špecializácia zborové alebo orchestrálne dirigovanie)

Diplom VŠ:
Absolvent získa diplom o absolvovaní štúdia v odbore Hudobné umenie a v danom študijnom programe a priznanie používať titul Mgr. art.

2. Hudobná tvorba a teória (HTT)

Bakalárske štúdium:
Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Forma štúdia: denná 3 roky; externá 4 roky

V rámci HTT ponúkame možnosť kombinácie kompozície s hudobnou teóriou:
1. Kompozícia 1 (klasický typ kompozičnej výučby v oblasti vážnej hudby a aranžmány v oblasti ľahších žánrov)
2. Kompozícia 2 (zvukový design a elektroakustická kompozícia)
3. Kompozícia 3 (zvuková skladba a réžia)

Diplom VŠ:
Absolvent získa diplom o absolvovaní štúdia v odbore Hudobné umenie a v danom študijnom programe a priznanie
používať titul Bc.

Magisterské štúdium:
Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Forma štúdia: denná 2 roky; externá 3 roky

V rámci HTT ponúkame možnosť kombinácie hudobnej teórie s kompozíciou:
1. Kompozícia 1 (klasický typ kompozičnej výučby v oblasti vážnej hudby a aranžmány v oblasti ľahších žánrov)
2. Kompozícia 2 (zvukový design a elektroakustická kompozícia)

Diplom VŠ:
Absolvent získa diplom o absolvovaní štúdia v odbore Hudobné umenie a v danom študijnom programe a priznanie
používať titul Mgr. art.

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
Možnosť absolvovania pre študentov HUAJA (nie je povinné, študent si o môže zvoliť)
Možnosť absolvovania pre učiteľov a absolventov iných umeleckých vysokých škôl v príbuzných programoch
Absolvent ŠP HIT získa kvalifikáciu pre výučbu v odbore Hudobné umenie na ZUŠ a konzervatóriách!

Ročný poplatok (t.j. za 2 semestre = 10 mesiacov) je stanovený podľa aktuálnej Smernice o poplatkoch

Viac informácií na stránkach:
Prijímacie pohovory
Poplatky