Prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. – rektor
a garant študijného programu

Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. – riaditeľka Centra pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy a garantka študijného programu
doc. Mgr. Ján Gréner, ArtD.- prorektor pre štúdium
doc. Dr. Peter Šidlík, PhD. - prorektor pre vývoj a výskum v oblasti vedy a umenia

Mgr. Jana Valašťanová – kancelárka