Poslaním Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta – Banská Štiavnica je poskytovanie kvalitného odborného hudobného, umeleckého a umelecko-vedeckého vzdelávania, ktoré absolventom aktuálnych i pripravovaných foriem vzdelávania umožní uplatnenie sa v širších ako len domácich kontextoch. Kvalitu vzdelávania zabezpečujú významné osobnosti – podľa profesie – s bohatou kompozičnou, interpretačnou, muzikologickou, umeleckou, ako aj umelecko-vedeckou činnosťou, ktoré pripravujú umelcov a hudobných špecialistov na ich profesionálnu dráhu. Špecifikum umeleckého vzdelávacieho procesu spočíva v bohatej ponuke pedagogicky, koncertne a umelecky činných osobností, čo zabezpečuje rôznorodosť metodických prístupov výučby, potrebnú konkurenciu a záruku kvality.

Dôležitou bázou pre existenciu a rozvoj školy je nadviazanie na súčasný systém umeleckého vzdelávania na Slovensku, v Európe a vo svete, ktorý má stále rezervy v poskytovaní programov so širším uplatnením.

V tomto zmysle sa ukazuje prepojenie teoretického a praktického základu ako perspektívne: absolventi stredných alebo vysokých škôl v zahraničí, ktoré neposkytujú Bc. a Mgr. vzdelávanie majú malé možnosti v pokračovaní štúdia bez sólistických ambícií alebo v pokračovaní v takom študijnom programe, ktorý kombinuje teoretické a praktické vzdelávania v oblasti umenia. Ponuka takto orientovaných programov vyplynula aj z konzultácií s vedením dvoch viedenských konzervatórií, ktorých študenti pochádzajú zo 40 krajín sveta  a majú veľký záujem o štúdium v programoch, ktoré predkladáme. Vzhľadom na absenciu autonómneho vzdelávania v oblasti jazzu a improvizácie na Slovensku predpokladáme záujem o štúdium jazzových nástrojov, jazzového spevu a jazzovej teórie v Banskej Štiavnici v spolupráci s Vienna Konservatorium.

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, odborná vysoká škola je  geograficky umiestnená v srdci Slovenska,  v Banskej Štiavnici, ktorá patrí k najkrajším a historicky najzaujímavejším mestám na Slovensku. V decembri roku 1993 sa Banskej Štiavnici dostalo najvyššieho medzinárodného uznania, keď bolo historické jadro mesta spolu s technickými pamiatkami  v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Bohatá historická a kultúrna tradícia mesta Banská Štiavnica je predpokladom vhodného tvorivého a motivujúceho prostredia pre realizáciu vzdelávania v študijných programoch umeleckých zameraní.