prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. – rektor

Slávnostné menovanie rektora prezidentom SR – 7. 5. 2012

Profesijný životopis rektora
Príhovor rektora 2011
Príhovor rektora 2012