Akreditácia

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica (HUAJA) je oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola na základe udelenia Štátneho súhlasu zo dňa 19. januára 2011.

HUAJA má priznané práva poskytovať bakalárske a magisterské študijné programy v odbore Hudobné umenie a udeľovať akademický titul bakalár (Bc.) a akademický titul magister umenia (Mgr.art.)
Viac informácií:

Dokumenty a smernice HUAJA BŠ

Štatút
Študijný poriadok HUAJA_2016
Vnútorný systém zabezpečenia kvality
Dlhodobý zámer_HUAJA BS
Zásady výberového konania na HUAJA
Disciplinárny poriadok
Pracovný poriadok HUAJA_VŠ
Štipendijný poriadok
Smernica o školnom a poplatkoch_2016_2017
Smernica o školnom a poplatkoch_2017_2018
Smernica o poplatkoch k DPŠ_2016_2017
Smernica o poplatkoch k DPŠ_2017_2018

Smernica o uznaní absolvovanej časti VŠ štúdia

Zákony a vyhlášky

Zakon o VŠ
Vyhláška MŠVVŠ SR_záverečné práce

Výročné správy

2011
HUAJA_Vyrocna sprava_2011
Príloha_Publikačná a vedecká činnosť 2011 CREPC_ CREUC
2012
Výročná správa o činnosti_2012
Výročná správa_2012_príloha 1
Výročná správa_2012_príloha 2
Výročná správa o činnosti_2012_tabuľková príloha
Výročná správa o hospodárení
2013
Výročná správa o činnosti
Výročná správa o činnosti_príloha
Výročná správa o hospodárení
2014
HUAJA_vyrocna sprava o cinnosti_2014
HUAJA_vyrocna_sprava_o cinnosti_2014
HUAJA_vyrocna sprava o hospodareni_2014
2015
HUAJA_výročná_správa_o_činnosti_2015
HUAJA_výročná_správa_o činnosti_tabuľková príloha_2015
HUAJA_výročná_správa_o hospodárení_2015
Príloha_1_CREPC_2015
Príloha_2_CREUC_2015
2016
HUAJA_Výročná správa o činnosti_2016
HUAJA_Výročná správa o činnosti_tabulkova priloha_2016
HUAJA_Výročná správa o hospodárení_2016
Príloha 1_CREPC_2016
Príloha 2_CREUC_2016

Ostatné

Fonotéka HUAJA