V tejto rubrike venuje Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica pozornosť významným osobnostiach minulosti i súčasnosti, ktorí sú s jej obsahom, zameraním a činnosťami spojení.

Ján Albrecht

Garanti:

prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. –  pre študijný program Hudobná teória a interpretácia
prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. –  pre študijný program Hudobná teória a tvorba

Pedagógovia:

Personálne zabezpečenie

 

Spolupracovníci

Univ. prof. Dr. Gottfried Scholz
István Szigeti
prof. Alexander Stepanov
Jurij Blinov
doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD.
Kováč Klaudius
Ragan Robo
Solárik Peter
Wright Elly

Priatelia

Priatelia cez facebook

http://www.facebook.com/pages/Hudobn%C3%A1-a-umeleck%C3%A1-akad%C3%A9mia-J%C3%A1na-Albrechta-Bansk%C3%A1-%C5%A0tiavnica/122867711074379?ref=ts&fref=ts

Remeň Viktor