Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica ponúka dva atraktívne bakalárske (Bc.) a dva magisterské (Mgr.art.) študijné programy v odbore Hudobné umenie v dennej a externej forme:

1. Hudobná interpretácia a teória (HIT)
2. Hudobná tvorba a teória (HTT)

V rámci bakalárskeho štúdia študenti absolvujú praktické a teoretické predmety, bakalársku diplomovú prácu (praktickú a teoretickú časť) v rámci trojročného štúdia (6 semestrov – denná forma), resp. štvorročného štúdia (8 semestrov – externá forma) alebo v kratšom čase (ak preukážu ukončenie predmetov štúdia, resp. časti štúdia na univerzitách a inštitúciách s ECTS, ktoré umožňuje uznanie rovnakých alebo podobných teoretických a umeleckých predmetov). Oba programy možno študovať v dennej i externej forme bez vekového obmedzenia (externé štúdium ponúkame ako jediná umelecká škola na Slovensku). Absolventi získajú bakalársky diplom a titul Bc., ktorý je akceptovaný doma i v zahraničí a umožňuje pokračovanie v magisterských študijných programoch umeleckého zamerania. V rámci magisterského štúdiaštudenti absolvujú praktické a teoretické predmety, diplomovú prácu (praktickú a teoretickú časť) v rámci dvojročného štúdia (4 semestre – denná forma), resp. trojročného štúdia (6 semestrov – externá forma) alebo v kratšom čase (ak preukážu ukončenie predmetov štúdia, resp. časti štúdia na univerzitách a inštitúciách s ECTS, ktoré umožňuje uznanie rovnakých alebo podobných teoretických a umeleckých predmetov). Oba programy možno študovať v dennej i externej forme bez vekového obmedzenia (externé štúdium ponúkame ako jediná umelecká škola na Slovensku). Absolventi získajú magisterský diplom a titul Mgr.Art., ktorý je akceptovaný doma i v zahraničí a umožňuje pokračovanie v doktorandských študijných programoch umeleckého zamerania.
Ďalšie informácie nájdete na stránke