Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica (HUAJA) v súčasnosti poskytuje dva bakalárske študijné programy a dva magisterské študijné programy, ktoré v systéme vysokoškolského umeleckého vzdelávania na Slovensku, v Európe a vo svete absolventom umožňujú širšie uplatnenie v praxi. Bohaté medzinárodné kontakty, vedecká a umelecká činnosť garantov študijných programov, pedagógov a vedeckých pracovníkov je zárukou poskytovania vzdelávania nielen bakalárskych, ale aj plánovaných magisterských programov na vysokej kvalitatívnej úrovni. HUAJA v súčasnosti spolupracuje s významnými hudobnými a umelecko-vzdelávacími pracoviskami na Slovensku: VŠMU Bratislava (Dohoda o spolupráci), Štátny komorný orchester Žilina (Dohoda o spolupráci), konzervatória a ZUŠ na Slovensku, Spolok slovenských skladateľov, Hudobný fond a ďalšie subjekty. HUAJA má v súčasnosti bohatú medzinárodnú spoluprácu a pravidelne organizuje medzinárodné vedecké a umelecké podujatia, na ktorých sa aktívne zúčastňujú kmeňoví pedagógovia, umelci, vedci a študenti. Mnohí z nich sú tiež prizývaní na prestížne umelecké a vedecké podujatia v zahraničí. V súčasnosti má HUAJA aktívnu spoluprácu s viacerými zahraničnými umeleckými vysokými školami v zahraničí: v Rakúsku (Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien), v Českej republike (AMU Praha, Janáčkova akadémia múzických umení v Brne, Ostravská univerzita v Ostrave), Maďarsku (Ferenc Liszt University of Music v Budapešti, Maďarská akadémia vied Budapešť, Budapest Music Centre), Poľsku (Akademia muzyczna Bydgoszcz, Akademia muzyczna Wroclaw, Akademia muzyczna Łódź, Katowice a Krakow), Francúzsku (CNSMD Lyon), Fínsku (Polytechnic University Jyväskylä a Polytechnic University Oulu), Taliansku (Conservatorio di Musica „L.Campiani“ Mantova, Conservatorio di Musica L. D. Annunzio Pescara, Conservatorio di Musica E.F.Dall´Abaca Verona, Conservatorio di Musica A. Boito Parma, Conservatorio di Musica Salerno), Slovinsku (Akademia za glasbo, Ljubljana), USA (Wiskonsin University) a v iných krajinách. HUAJA tiež spolupracuje s významnými vedeckými centrami v zahraničí (Centre de musique baroque de Versailles, Arnold Schönberg Zentrum Wien, Ústav teórie hudby HAMU Praha, Research Centre of Music Academy in Bydgoszcz, Výzkumné centrum JAMU v Brne, člen Editorial Board of Information and communications technology in musical field magazine of Academy of Music Gheorghe Dima Cluj-Napoca) a s poprednými vedcami ako prof. Gabriel Altmann (Nemecko), Reinhard Köhler (Nemecko), Ioan-Iovitzu Popescu, prof. Gérard Geay, Jean-Pierre Deleuze a ďalší. HUAJA v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina za finančnej podpory Ministerstva kultúry SK realizovala v roku 2013 významný medzinárodný projekt Cirillo-Metodiada, oratórium pre recitátora, zbor a orchester na texty J. Hollého, ktorej autorom je skladateľ Egon Krák (rektor HUAJA). Egon KRÁK: PÚTNICI, melodráma pre dvoch recitátorov, zbor a orchester V súčasnosti sa pripravuje premiéra skladby PÚTNICI rektora HUAJA, skladateľa Egona Kráka, ktorá bude realizovaná v spolupráci s ŠKO Žilina, zbor SF Bratislava, dirigent Rastislav Štúr, zbormajster Jozef Chabroň, recitátori: Dušan Jamrich, Štefan Bučko. Premiéra: 3. 9. 2015, 16:00, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Banská Štiavnica Projekt je podporený Ministerstvom kultúry SR.

Logá a odkazy na stránky partnerov

Odkaz Logo
Popis
Štátny komorný orchester Žilina
SKJAZZ
HUAJA ako jediná vysokoškolská vzdelávacie inštitúcia na Slovensku, ktorá poskytuje aj vzdelávanie v oblasti jazzu, spolupracuje s hlavným propagátorom slovenského jazzu doma a v zahraničí skjazz.sk
VILAMAGNOLIA
HUAJA má rozvinutú spoluprácu s luxusným ubytovacím zariadením Vila Magnolia v Banskej Štiavnici, ktorá organizuje aj zaujímavé umelecké podujatia s účasťou aj našich študentov a pedagógov.