Internacionalizácia – rozvoj medzinárodných vzťahov

Jedným z dôležitejších faktorov rozvoja HUAJA BŠ je systematický rozvoj medzinárodných vzťahov. V roku 2011 HUAJA BŠ získala Erasmus Charter (SK BANSK-S01), ktorý na základe pridelených finančných prostriedkov umožňuje realizáciu mobilít študentov, pedagógov a administratívnych pracovníkov do zahraničia a tým zvyšovanie kvality vzdelávania a zintenzívnenie rozvoja spolupráce so zahraničnými umeleckými vysokými školami a inštitúciami.
Systém výmeny pedagógov a študentov umožní tiež prijatie zahraničných pedagógov na krátkodobé i dlhodobejšie pobyty bez finančných záväzkov, a tiež prijatie zahraničných študentov, ktorým v rámci tohto programu bezplatne poskytneme štúdium na jeden, resp. dva semestre podľa platných pravidiel.
Hlavným zámerom HUAJA BŠ je nadväzovanie spolupráce a uzatváranie bilaterálnych dohôd s takými VŠ a inštitúciami v zahraničí, ktoré stoja najbližšie k domovským študijným programom a zámerom a sú schopné v rámci LLP/Erasmus programu zabezpečiť výmenu pedagógov a študentov.
K dôležitým strategickým plánom patrí príprava katedier na prijímanie týchto zahraničných študentov i pedagógov a prispôsobenie učebných plánov i vyučovacieho jazyka vzhľadom na aktuálne požiadavky. V tomto smere má HUAJA vyvinuté dostatočné podmienky na prijímanie zahraničných pedagógov a študentov (servis pre realizáciu prichádzajúcich študentských a pedagogických mobilít , servis ubytovacích a stravovacích služieb a pod.).

Medzinárodná spolupráca

Rozvíjanie medzinárodnej spolupráce patrí k prioritným zámerom HUAJA BŠ. Jednotliví garanti a pedagógovia zabezpečujúci študijné programy majú viaceré rozbehnuté formy spolupráce s viacerými európskymi i s niektorými zámorskými krajinami.

Ide predovšetkým o tieto inštitúcie:
Akademie múzických umění v Praze (Česká republika)
Janáčkova akademie múzických umění v Brne (Česká republika)
Jyväskylä Polytechnic, Jyväskylä (Fínsko)
Oulu Polytechnic, Oulu (Fínsko)
Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon (Francúzsko)
Conservatoire National Supérieur Musique de Paris (Francúzsko)
Unvierstié Rennes2 – Haute Bretagne, Rennes Cedex (Francúzsko)
Konzervatórium Viľnus (Litovská republika)
Klaipeda University, Klaipeda (Litva)
Fakulta múzických umení Vysokej školy Istvána Szechényiho, Győr (Maďarsko)
Hudobná akadémia Ferencza Liszta, Budapešť (Maďarská republika)
Vysoká múzická škola v Györi (Maďarská republika)
Lizstova hudobná akadémia (Maďarská republika)
University of Debrecen (Maďarská republika)
Maďarská akadémia vied Budapešť (Maďarská republika)
Budapest Music Centre (Maďarská republika)
Universität Trier (Nemecko)
Universität Bochum (Nemecko)
Hochschule für Musik in Freiburg (Nemecko)
Institut für Musikwissenschaft, Otto-Friedrich Universität Banmberg (Nemecko)
Akademija muzyczna, Bydgoszcz (Poľsko)
Akademija Muzyczna Lodź, Lodź (Poľsko)
Institut für elektronische Musik an der Hochschule für Musik, Graz (Rakúsko)
Institut für Literaturwissenschaft, Universität, Graz (Rakúsko)
Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien (Rakúsko)
Vienna Konservatorium, Viedeň (Rakúsko)
Prayner Konservatorium, Viedeň (Rakúsko)
Hudobná akadémia, Ljubljana (Slovinsko)
Philharmonic Society of Saint Petersburg (Ruská federatívna republika)
Conservatoire de Musique de Genéve (Švajčiarsko)
Universidad de Oviedo (Španielsko)
Conservatorio di Musica „Arrigo Boito“, Parma (Taliansko)
Conservatorio di Musica di Adria, Venezia (Taliansko)
Centre de Musique Baroque de Versailles, (Francúzsko)
University of Wisconsin, Green Bay (USA)

Rozvoj medzinárodnej spolupráce na HUAJA BŠ je prioritne daný:
využívaním systému ECTS, ktorý umožňuje študijné pobyty domácich študentov na popredných umeleckých vysokých školách vo vyspelých krajinách nielen východného bloku, ale aj v krajinách Európskej únie a v zámorí.
HUAJA má vypracovanú ponuku študijných programov pre zahraničných študentov, ktorá je rozoslaná do krajín a na vysokoškolské umelecké inštitúcie, kde je predpokladaný záujem o štúdium na HUAJA BŠ.
HUAJA má vypracovaný systém zvyšovania kvality edukačného procesu, ktorý umožňuje pôsobenie zahraničných lektorov, docentov a profesorov rôznych špecializácií a tiež realizáciu plánovaných pobytov pedagógov HUAJA BŠ v zahraničí, ďalej zvyšovanie kvalifikácie a rast vedecko-výskumného a umeleckého potenciálu rôznymi formami, HUAJA kladie dôraz na rozvíjanie moderných trendov, spojených s pravidelným organizovaním medzinárodných aktivít na pôde HUAJA BŠ, s čím je spojené rozvíjanie kontaktov so zahraničnými kolegami a inštitúciami.

Grantová činnosť

HUAJA BŠ aj jej organizačné súčasti nevyhnutne musia pristúpiť na grantovú politiku, ktorá umožnňuje realizáciu mnohých projektov. Žiadosti o granty sa neobmedzujú len na domáce granty, ale aj na zahraničné granty a viaceré formy podpory. Už v prvej fáze existencie HUAJA BŠ systematicky rozvíja grantovú politiku s orientáciou aj na väčšie medzinárodné granty, ktoré by umožnili realizovať väčšie projekty a viedli tak ku skvalitneniu edukačného procesu, rozvojových a výskumných úloh v oblasti umenia a vedy.

Možnosti prijímania zahraničných študentov

HUAJA BŠ už v prvej fáze existencie pripravila systém získavania zahraničných študentov, ktorí budú môcť získať:
riadny diplom o ukončení celého štúdia
certifikát o absolvovaní jedného alebo viacerých predmetov.
HUAJA BŠ v tomto zmysle zabezpečuje výučbu v anglickom a nemeckom jazyku.