Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Pokyny na prijímacie pohovory

Prijímacie pohovory

Bakalárske a magisterské študijné programy v študijnom odbore:
2.2.3 Hudobné umenie

Názov študijného programuForma štúdiaDĺžka štúdia
1Hudobná interpretácia a teória (HIT) – Bc. štúdiumdenná6 semestrov (3 roky)
2Hudobná interpretácia a teória (HIT) – Bc. štúdiumexterná8 semestrov (4 roky)
1Hudobná tvorba a teória (HTT) – Bc. štúdiumdenná6 semestrov (3 roky)
2Hudobná tvorba a teória (HTT) – Bc. štúdiumexterná8 semestrov (4 roky)
Názov študijného programuForma štúdiaDĺžka štúdia
1Hudobná interpretácia a teória (HIT) – Mgr.art. štúdiumdenná4 semestre (2 roky)
2Hudobná interpretácia a teória (HIT) – Mgr.art. štúdiumexterná6 semestrov (3 roky)
1Hudobná tvorba a teória (HTT) – Mgr.art. štúdiumdenná4 semestre (2 roky)
2Hudobná tvorba a teória (HTT) – Mgr.art. štúdiumexterná6 semestrov (3 roky)
Podmienky prijatia a požiadavky

Podmienky prijatia a požiadavky_Bc._HIT
Podmienky prijatia a požiadavky_Bc._HTT
Podmienky prijatia a požiadavky_Mgr.art._HIT
Podmienky prijatia a požiadavky_Mgr.art._HTT

Termíny podania prihlášok

1. termín: 03/02/2018

2. termín:  02/06/2018

3. termín: 15/09/2018

Termíny konania prijímacích skúšok

1. termín: 10/02/2018

2. termín:  09/06/2018

3. termín: 22/09/2018

Termíny konania prípravných kurzov na prijímacie skúšky

1. termín: 03/02/2018

2. termín:  02/06/2018

3. termín: 15/09/2018

Informujte sa aj o možnosti štúdia v prípravnom semestri: [email protected]

Poplatky
Prijímacie pohovory50,- €
Prípravný kurz na PP120,- €
Preskúšanie pred prijímacími skúškami20,- €
Školné na Bc. a Mgr.art. štúdium podľa aktuálnej smernice o poplatkoch pod Dokumenty

Poplatok za prijímacie konanie 50,- € uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U, alebo bezhotovostným prevodom minimálne jeden týždeň pred termínom prijímacích skúšok.

Názov účtu adresátaHudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o.
Peňažný ústavFIO Banka
Účet
IBAN/BIC: SK8483300000002600793912
SWIFT: FIOZSKBA
Variabilný symbolaktuálny rok (povinný údaj!)
Špecifický symbolDátum narodenia (v tvare DDMMYYYY)

Na zadnej strane Informácia pre prijímateľa vyznačte Vaše meno a priezvisko.

so všetkými prílohami zašlite poštou na adresu:

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta
Banská Štiavnica
Botanická 354/2
969 01 Banská Štiavnica

Pokyny na vyplnenie tlačiva Prihláška a povinné prílohy:

  1. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímací pohovor (nalepené na str. 3).
  2. Overená fotokópia maturitného vysvedčenia (v prípade uchádzačov o štúdium, ktorí vykonajú maturitnú skúšku po termíne prijímacích pohovorov doložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia v deň zápisu na štúdium).
  3. Prospech podľa koncoročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy a Klasifikácia maturitnej skúšky na str. 2 tlačiva Prihláška – nezabudnite dať potvrdiť správnosť údajov strednou školou.
  4. Na Mgr.art. štúdium – overená fotokópia bakalárskeho diplomu v príbuznom odbore
  5. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe (potvrdené na strane 2 tlačiva Prihláška alebo samostatné potvrdenie). V prípade záujemcov o spev vyžadujeme aj foniatrické vyšetrenie.
  6. Štruktúrovaný životopis (v tlačenej podobe).

Formulár_štruktúrovaný životopis

  1. Prehľad o predchádzajúcom (i neskončenom) štúdiu na vysokej škole (uvedený v Prihláške na strane 3) je uchádzač povinný vyplniť alebo vyškrtnúť.
  2. Nezabudnite uviesť dátum a podpis uchádzača (strana 3).

Údaje v prihláške je potrebné vyplniť podľa predtlače.

Vysoká škola:
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola
Fakulta:
neuvádzať, nakoľko Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica sa nečlení na fakulty
Detašované pracovisko:
neuvádzať
Študijný program a Forma štúdia:
V tejto kolonke vyberte daný študijný program a napíšte špecializáciu (napr. konkrétny nástroj alebo spev, vážna, resp. jazzová hudba, kompozícia, resp. aranžmány a jazzová kompozícia)

Entrance Exams

Bachelor and Master Study Programmes
2.2.3 Music

Study ProgrammeStudyLengh
1Music Performance and Theory (MPT) – Bc. studyfull-time6 semesters (3 years)
2Music Performance and Theory (MPT) – Bc. studypart-time8 semesters (4 years)
1Music Composition and Theory (MCT) – Bc. studyfull-time6 semesters (3 years)
2Music Composition and Theory (MCT) – Bc. studypart-time8 semesters (4 years)
Study ProgrammeStudyLengh
1Music Performance and Theory (MPT) – Mgr.art. studyfull-time4 semestrs (2 years)
2Music Performance and Theory (MPT) – Mgr.art. studypart-time6 semestrs (3 years)
1Music Composition and Theory (MCT) – Mgr.art. studyfull-time4 semestrs (2 years)
2Music Composition and Theory (MCT) – Mgr.art. studypart-time6 semestrs (3 years)
Entry Requirements

Entry Requirements_Bc_Study_MPT

Entry Requirements_Bc_Study_MCT

Entry Requirements_Mgr.art_Study_MPT

Entry Requirements_Mgr.art_Study_MCT

Deadlines for submission of applications

1. date: 03/02/2018

2. date:  02/06/2018

3. date: 15/09/2018

Entrance Exams

1. date: 10/02/2018

2. date:  09/06/2018

3. date: 22/09/2018

Preparatory Courses for Entrance Exams

1. date: 03/02/2018

2. date:  02/06/2018

3. date: 15/09/2018

Informujte sa aj o možnosti štúdia v prípravnom semestri: [email protected]

Fees
Entrance exam50,- €
Preparatory Courses for Entrance Exams120,- €
Exam before the entrance exam20,- €
Study tuition after actual Directive Tuition and Fees under Documents

Directive Tuition and Fees

Contact us: [email protected]

Scroll to Top