Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Prijímacie pohovory

V rámci bakalárskeho štúdia študenti absolvujú praktické a teoretické predmety, bakalársku diplomovú prácu (praktickú a teoretickú časť) v rámci trojročného štúdia (6 semestrov – denná forma), resp. štvorročného štúdia (8 semestrov – externá forma) alebo v kratšom čase (ak preukážu ukončenie predmetov štúdia, resp. časti štúdia na univerzitách a inštitúciách s ECTS, ktoré umožňuje uznanie rovnakých alebo podobných teoretických a umeleckých predmetov).

Oba programy možno študovať v dennej i externej forme bez vekového obmedzenia (externé štúdium ponúkame ako jediná umelecká škola na Slovensku). Absolventi získajú bakalársky diplom a titul Bc., ktorý je akceptovaný doma i v zahraničí a umožňuje pokračovanie v magisterských študijných programoch umeleckého zamerania.

V rámci magisterského štúdia študenti absolvujú praktické a teoretické predmety, diplomovú prácu (praktickú a teoretickú časť) v rámci dvojročného štúdia (4 semestre – denná forma), resp. trojročného štúdia (6 semestrov – externá forma) alebo v kratšom čase (ak preukážu ukončenie predmetov štúdia, resp. časti štúdia na univerzitách a inštitúciách s ECTS, ktoré umožňuje uznanie rovnakých alebo podobných teoretických a umeleckých predmetov).

Oba programy možno študovať v dennej i externej forme bez vekového obmedzenia (externé štúdium ponúkame ako jediná umelecká škola na Slovensku). Absolventi získajú magisterský diplom a titul Mgr.Art., ktorý je akceptovaný doma i v zahraničí a umožňuje pokračovanie v doktorandských študijných programoch umeleckého zamerania.

Podmienky prijatia a požiadavky

Podmienky prijatia a požiadavky 
Podmienky prijatia a požiadavky 
Podmienky prijatia a požiadavky 

Pokyny na prijímacie pohovory

Termíny podania prihlášok

14/09/2019
06/02/2020
28/05/2020
18/09/2020

Termíny prijímacích skúšok

21/09/2019
08/02/2020
28/05/2020
26/09/2020Termíny prípravných kurzov 

14/09/2019
01/02/2020
23/05/2020
26/09/2020

Informujte sa aj o možnosti štúdia v prípravnom semestri: info@huaja.org

 

Poplatky

Prijímacie pohovory50€
Prípravný kurz na PP120€
Preskúšanie pred prijímacími skúškami20€

Aktuálna smernica o poplatkoch.

Poplatok za prijímacie konanie 50,- € uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U, alebo bezhotovostným prevodom minimálne jeden týždeň pred termínom prijímacích skúšok.

Názov účtu adresáta: Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o. 
Banka:
 FIO Banka 
IBAN/BIC: SK8483300000002600793912
SWIFT: FIOZSKBA
Variabilný symbol: Aktuálny rok 
Špecifický symbol: 
Dátum narodenia (DDMMYYYY)

Na zadnej strane v kolonke “Informácia pre prijímateľa” vyznačte Vaše meno a priezvisko.

Pokyny k odoslaniu prihlášky

Prihláška na prvý stupeň vysokoškolského štúdia Bc. štúdium :

Prihláška na druhý stupeň vysokoškolského štúdia Mgr. art. štúdium :

Pokyny na vypísanie prihlášky na vysokoškolské štúdium ArtD. štúdium:

Riadne vyplnené a podpísané tlačivo zašlite spolu so všetkými prílohami na adresu:

 Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta
Banská Štiavnica
Botanická 354/2
969 01 Banská Štiavnica

 Povinné prílohy a pokyny k prihláške

  • Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímací pohovor (nalepené na str. 3).
  • Overená fotokópia maturitného vysvedčenia (v prípade uchádzačov o štúdium, ktorí vykonajú maturitnú skúšku po termíne prijímacích pohovorov doložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia v deň zápisu na štúdium).
  • Prospech podľa koncoročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy a Klasifikácia maturitnej skúšky na str. 2 tlačiva Prihláška – nezabudnite dať potvrdiť správnosť údajov strednou školou.
  • Na Mgr.art. štúdium – overená fotokópia bakalárskeho diplomu v príbuznom odbore
  • Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe (potvrdené na strane 2 tlačiva Prihláška alebo samostatné potvrdenie). V prípade záujemcov o spev vyžadujeme aj foniatrické vyšetrenie.
  • Štruktúrovaný životopis (v tlačenej podobe).

Vzor životopisu

  • Prehľad o predchádzajúcom (i neskončenom) štúdiu na vysokej škole (uvedený v Prihláške na strane 3) je uchádzač povinný vyplniť alebo vyškrtnúť.
  • Nezabudnite uviesť dátum a podpis uchádzača (strana 3).

Vysoká škola:
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola
Fakulta:
neuvádzať, nakoľko Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica sa nečlení na fakulty
Detašované pracovisko:
neuvádzať
Študijný program a Forma štúdia:
V tejto kolonke vyberte daný študijný program a napíšte špecializáciu (napr. konkrétny nástroj alebo spev, vážna, resp. jazzová hudba, kompozícia, resp. aranžmány a jazzová kompozícia)

Scroll to Top