Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Doplňujúce pedagogické štúdium

Ponúkame doplňujúce pedagogické štúdium k bakalárskemu a magisterskému diplomu v odbore Hudobné umenie.
Viac na stránke DPŠ

DPŠ je organizované ako 4-semestrálne štúdium v rámci 220 hodín: 100 hodín je realizovaných prezenčnou formou, ostatných 120 hodín dištančnou formou a samoštúdiom.
SP_DPS
We offer the Supplementary Pedagogical Study (SPS) to the bachelor (Bc.) and master (mgr.art.) study
More info SPS

The whole Supplementary pedagogical study is organised in 4 semesters and 220 hours: 100 hours represents the presence form (with pedagogue), 120 hours is realised by distance form and self-study.
SP_DPS

Scroll to Top