Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Študijné programy

V súčasnosti HUAJA BS ponúka dva akreditované bakalárske (Bc.) a dva magisterské (Mgr.art) programy v odbore: 2.2.3 Hudobné umenie v dennej a externej forme. HUAJA BS ponúka aj možnosť akreditovaného štúdia ArtD. 

1. Hudobná interpretácia a teória (HIT)

Bakalárske štúdium

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Forma štúdia: denná 3 roky; externá 4 roky

V rámci HTT ponúkame možnosť kombinácie interpretácie s hudobnou teóriou. Študent má možnosť výberu:

 1. Vážna hudba – špecializácia na spev, resp. hru na konkrétny hudobný nástroj
 2. Historická renesančná a baroková hudba – špecializácia na spev, resp. hru na dobový nástroj
 3. Jazz a improvizácia – špecializácia na spev, resp. konkrétny jazzový nástroj
 4. Dirigovanie – špecializácia zborové alebo orchestrálne dirigovanie

Diplom VŠ: Absolvent získa diplom o absolvovaní štúdia v odbore Hudobné umenie a v danom študijnom programe a priznanie používať titul Bc.

Magisterské štúdium

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Forma štúdia: denná 2 roky; externá 3 roky

V rámci programu HIT je možnosť výberu:

 1. Vážna hudba – špecializácia na spev, resp. hru na konkrétny hudobný nástroj
 2. Historická renesančná a baroková hudba -špecializácia na spev, resp. hru na dobový nástroj
 3. Jazz a improvizácia – špecializácia na spev, resp. konkrétny jazzový nástroj
 4. Dirigovanie – špecializácia zborové alebo orchestrálne dirigovanie

Diplom VŠ: Absolvent získa diplom o absolvovaní štúdia v odbore Hudobné umenie a v danom študijnom programe a priznanie používať titul Mgr. art.

2. Hudobná tvorba a teória (HTT)

Bakalárske štúdium 

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Forma štúdia: denná 3 roky; externá 4 roky

V rámci HTT ponúkame možnosť kombinácie kompozície s hudobnou teóriou:

 1. Kompozícia 1 – klasický typ kompozičnej výučby v oblasti vážnej hudby a aranžmány v oblasti ľahších žánrov
 2. Kompozícia 2 – zvukový design a elektroakustická kompozícia
 3. Kompozícia 3 – zvuková skladba a réžia

Diplom VŠ: Absolvent získa diplom o absolvovaní štúdia v odbore Hudobné umenie a v danom študijnom programe a priznanie používať titul Bc.

Magisterské štúdium

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Forma štúdia: denná 2 roky; externá 3 roky

V rámci HTT ponúkame možnosť kombinácie hudobnej teórie s kompozíciou:

 1. Kompozícia 1 – klasický typ kompozičnej výučby v oblasti vážnej hudby a aranžmány v oblasti ľahších žánrov
 2. Kompozícia 2 – zvukový design a elektroakustická kompozícia

Diplom VŠ: Absolvent získa diplom o absolvovaní štúdia v odbore Hudobné umenie a v danom študijnom programe a priznanie používať titul Mgr. art.

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium v študijnom programe Hudobná interpretácia a tvorba je pokračovaním  súčasných bakalárskych a magisterských programov poskytovaných na HUAJA.  Tretí stupeň študijného programu Hudobná interpretácia a tvorba pozostáva z individuálnej a kolektívnej výučby v podobe prednášok, seminárov a cvičení.

Doktorandský študijný program sa zameriava:

 • na získanie poznatkov, rezultujúcich z aktuálneho stavu umeleckého poznania
 • na získanie schopnosti vlastnej tvorivej umeleckej práce adepta v oblasti hudobného umenia, ktorá reflektuje súčasný stav hudobného umenia
 • na motivovanie samostatnej tvorivej a teoretickej činnosti v oblasti tvorivého hudobného umenia

Cieľom štúdia je schopnosť prezentácie hudobného umeleckého výkonu (interpretačného výkonu, kompozičného diela, resp. multimediálneho projektu), ktorý rieši závažné problémy hudobného umenia a prináša nové poznatky a impulzy v oblasti rozvoja hudobného umenia v medzinárodnom kontexte. Podmienkou absolvovania doktorandského štúdia je dizertačná umelecká práca (prezentácia interpretačného výkonu, resp. hudobného diela / projektu) a vypracovanie teoretickej dizertačnej práce obsahujúcej hudobno-teoretické, estetické a historické východiská, súvisiace s umeleckou interpretáciou. Teoreticky zdôvodňuje a rieši problémy, relevantné pre danú oblasť tvorivého hudobného umenia a pre rozvoj kvality tvorivej hudobnej praxe.

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

Možnosť absolvovania pre študentov HUAJA (nie je povinné, študent si môže zvoliť). Možnosť absolvovania pre učiteľov a absolventov iných umeleckých vysokých škôl v príbuzných programoch
Absolvent ŠP HIT získa kvalifikáciu pre výučbu v odbore Hudobné umenie na ZUŠ a konzervatóriách!

Scroll to Top