Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Personalities

In this section, Ján Albrecht Music and Art Academy is paying respect to important personalities of the past and present, who are conected with the academy.

Significant music and art theorist (7.1.1919 – 20.11.1996), musician and aesthetician (also editor of old Slovak music, founder and spiritual father of Musica aeterna chamber orchestra of old music, organizer of cultural life, music teacher, translator and essayist).

You can get more information about our teachers in the section Staff.

Uni. prof. Dr. Gottfried Scholz
István Szigeti
prof. Alexander Stepanov
Jurij Blinov
doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD.
Kováč Klaudius
Ragan Robo
Solárik Peter
Wright Elly

Viktor Remeň sa narodil 1. novembra 1959 v Podbrezovej. 1966 – 1975 navštevoval základnú školu v Dolnom Kubíne,  1975 – 1979 Vojenskú strednú odbornú školu leteckú v Prešove s kvalifikáciou technik lietadla, v roku 1983 absolvoval letecký pilotný odbor s titulom inžinier (Ing.) na Vysokej vojenskej leteckej škole v Košiciach. 1985 – 1987 pôsobil v Plzni ako pilot vrtuľníka Mi-1,  ako veliteľ vrtuľníkového roja Mi-2 a ako veliteľ 1. vrtuľníkového oddielu 1. letky velenia a prieskumu. Na základe nepovoleného preletu hraníc dvoch pilotov z jeho oddielu do Západného Nemecka bol prevelený z Plzne do Piešťan, kde bol spočiatku učiteľom lietania roja na vrtuľníkoch Mi-2  (1987 –1990), neskôr veliteľom roja a učiteľom lietania výcvikovej letky na vrtuľníkoch (1990 – 1991). Od 1. 12. 1991 začal ako príslušník ZNB (Zboru národnej bezpečnosti) ČSFR pôsobiť vo funkcii výkonného pilota (preukaz obchodného pilota č. 07910086 mu bol vydaný ŠLI v Bratislave 16. 8. 1991) a veliteľa vrtuľníka I. kategórie v hodnosti majora na oddelení II. Odboru leteckej služby FPS (Federální policejní sbor) v Bratislave.2. 12. 1994 získal vysvedčenie o záverečnej skúške z trestného práva, všeobecnej policajnej praxe a kriminalistiky na Akadémii policajného zboru Slovenskej republiky.Na Leteckom útvare Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislave zastával funkciu vedúceho Leteckého vrtuľníkového oddelenia a zároveň funkciu zástupcu riaditeľa (od 1. 7. 1994 do 31. 12. 2003). 1. 12. 1996 získal hodnosť podplukovníka a 1. 12. 2000 hodnosť plukovníka. 31. 12. 2003 bol uvoľnený zo služobného pomeru.Ing. Viktor Remeň lietal počas svojej leteckej kariéry v ozbrojených zložkách na vrtuľníkoch typu Mi- 2, Mi-8, Mi-171 (certifikát na Mi-171 získal v Petrohrade 19.6.2002), a bol inštruktorom na vrtuľníku typu Mi-2 a tiež držiteľom preukazu rádiotelefonista a vodičského preukazu skupiny B a C.Od januára 2004 pôsobil v záchrannej leteckej službe v Banskej Bystrici ako pilot spoločnosti AIR TRANSPORT EUROPE so sídlom v Poprade. Lietal na vrtuľníkoch typu Mi-2 a Mi-8, od januára 2005 (po získaní kvalifikácie obchodného pilota o typové oprávnenia) na vrtuľníku Agusta A-109- K2.Dňa 2. januára 2006 Viktor Remeň tragicky zahynul neďaleko Jánovej Lehoty, v okrese Žiar nad Hronom spolu s posádkou lekárom Daliborom Timkom a záchranárom Karolom Javorským počas záchranného letu vrtuľníkom AGUSTA A-109-K2 za účelom prevozu pacienta z nemocnice v Žiline do nemocnice v Banskej Bystrici. Okolnosti nehody neboli dodnes dostatočne objasnené.  Posádka havarovaného vrtuľníka mala za sebou desiatky záchranných letov. Viktor Remeň mal viac ako 20 ročnú prax, nalietaných viac ako 6 000 letových hodín a  bol vycvičený na lietanie v nočných podmienkach. Jeho kvalifikáciu a schopnosti pilota vysoko hodnotili odborníci doma i v zahraničí (často bol vyžiadaným pilotom pre lety so zahraničnými klientmi).Viktor Remeň mal nado všetko rád svoje deti. K jeho záľubám patrilo chytanie rýb, zbieranie húb a najmä fotografovanie (niektoré jeho zábery z Tatier boli uverejnené v Horskom internetovom klube – www.hory.sk). Od 10. 5. 1995 až do svojej smrti žil v harmonickom partnerskom vzťahu s muzikologičkou Zuzanou Martinákovou a ich spoločnou dcérkou Anežkou (nar. 29. 6. 1996).Na počesť Viktorovi Remeňovi a dvom kolegom, ktorí sním zahynuli 2. 1. 2006 usporiadala Akadémia umení Medzinárodný jesenný festival umenia Neosolium v Banskej Bystrici (30. 9. – 26. 11. 2006). Na komornom koncerte 21. 10. 2006, ktorý bol venovaný Viktorovi Remeňovi, zazneli aj viaceré in memoriam dedikované skladby slovenských skladateľov, ktorí patrili k jeho priateľom. V rámci tohto podujatia bola na jeho počesť zrealizovaná výstava jemu venovaných výtvarných prác Milana Rašlu, Igora Bencu a Pavla Sasína a tiež výstava jeho vlastných fotografií.  Jeho krásne ľudské vlastnosti a  nezištná ochota pomáhať ľuďom navždy zostanú v srdciach všetkých, ktorí sme ho poznali…

Scroll to Top