Medzinárodné vzťahy

Internacionalizácia – rozvoj medzinárodných vzťahov

Jedným z dôležitejších faktorov rozvoja HUAJA BŠ je systematický rozvoj medzinárodných vzťahov. V roku 2011 HUAJA BŠ získala Erasmus Charter (SK BANSK-S01), ktorý na základe pridelených finančných prostriedkov umožňuje realizáciu mobilít študentov, pedagógov a administratívnych pracovníkov do zahraničia a tým zvyšovanie kvality vzdelávania a zintenzívnenie rozvoja spolupráce so zahraničnými umeleckými vysokými školami a inštitúciami.

Systém výmeny pedagógov a študentov umožní tiež prijatie zahraničných pedagógov na krátkodobé i dlhodobejšie pobyty bez finančných záväzkov, a tiež prijatie zahraničných študentov, ktorým v rámci tohto programu bezplatne poskytneme štúdium na jeden, resp. dva semestre podľa platných pravidiel.

Hlavným zámerom HUAJA BŠ je nadväzovanie spolupráce a uzatváranie bilaterálnych dohôd s takými VŠ a inštitúciami v zahraničí, ktoré stoja najbližšie k domovským študijným programom a zámerom a sú schopné v rámci ERASMUS+ programu zabezpečiť výmenu pedagógov a študentov.

K dôležitým strategickým plánom patrí príprava katedier na prijímanie týchto zahraničných študentov i pedagógov a prispôsobenie učebných plánov i vyučovacieho jazyka vzhľadom na aktuálne požiadavky. V tomto smere má HUAJA vyvinuté dostatočné podmienky na prijímanie zahraničných pedagógov a študentov (servis pre realizáciu prichádzajúcich študentských a pedagogických mobilít , servis ubytovacích a stravovacích služieb a pod.).

Medzinárodná spolupráca

Rozvíjanie medzinárodnej spolupráce patrí k prioritným zámerom HUAJA BŠ. Jednotliví garanti a pedagógovia zabezpečujúci študijné programy majú viaceré rozbehnuté formy spolupráce s viacerými európskymi i s niektorými zámorskými krajinami. Ide predovšetkým o tieto inštitúcie:

Rozvoj medzinárodnej spolupráce na HUAJA BŠ je prioritne daný:

  1. využívaním systému ECTS, ktorý umožňuje študijné pobyty domácich študentov na popredných umeleckých vysokých školách vo vyspelých krajinách nielen východného bloku, ale aj v krajinách Európskej únie a v zámorí.
  2. HUAJA má vypracovanú ponuku študijných programov pre zahraničných študentov, ktorá je rozoslaná do krajín a na vysokoškolské umelecké inštitúcie, kde je predpokladaný záujem o štúdium na HUAJA BŠ.
  3. HUAJA má vypracovaný systém zvyšovania kvality edukačného procesu, ktorý umožňuje pôsobenie zahraničných lektorov, docentov a profesorov rôznych špecializácií a tiež realizáciu plánovaných pobytov pedagógov HUAJA BŠ v zahraničí, ďalej zvyšovanie kvalifikácie a rast vedecko-výskumného a umeleckého potenciálu rôznymi formami, HUAJA kladie dôraz na rozvíjanie moderných trendov, spojených s pravidelným organizovaním medzinárodných aktivít na pôde HUAJA BŠ, s čím je spojené rozvíjanie kontaktov so zahraničnými kolegami a inštitúciami.

Grantová činnosť

HUAJA BŠ aj jej organizačné súčasti nevyhnutne musia pristúpiť na grantovú politiku, ktorá umožnňuje realizáciu mnohých projektov. Žiadosti o granty sa neobmedzujú len na domáce granty, ale aj na zahraničné granty a viaceré formy podpory. Už v prvej fáze existencie HUAJA BŠ systematicky rozvíja grantovú politiku s orientáciou aj na väčšie medzinárodné granty, ktoré by umožnili realizovať väčšie projekty a viedli tak ku skvalitneniu edukačného procesu, rozvojových a výskumných úloh v oblasti umenia a vedy.

Možnosti prijímania zahraničných študentov

HUAJA BŠ už v prvej fáze existencie pripravila systém získavania zahraničných študentov, ktorí budú môcť získať:

  • riadny diplom o ukončení celého štúdia
  • certifikát o absolvovaní jedného alebo viacerých predmetov.

HUAJA BŠ v tomto zmysle zabezpečuje výučbu v anglickom a nemeckom jazyku.

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu