Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

O nás

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica – odborná vysoká škola

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o. so sídlom Botanická ul. 2, v Banskej Štiavnici je právnickou osobou, založenou primárne na vzdelávanie a výskum v oblasti umenia. Jej náplňou je predovšetkým rozvoj tvorivej činnosti v oblasti umenia, prezentácia umenia a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt. Zameriava sa aj na verejno-prospešné služby a to na organizovanie kultúrnych podujatí a vydávanie odborných publikácii.

Na základe štátneho súhlasu udeleného Uznesením vlády SR č. 29/2011 z 19. januára 2011 dostala oprávnenie pôsobiť ako súkromná vysoká škola s názvom Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola.

Názov inštitúcie nesie meno významného hudobného a výtvarného teoretika, hudobného umelca a estetika Jána Albrechta (1919 – 1996). Ján Albrecht pochádzal z rodiny, z ktorej vyšli viacerí významní reprezentanti európskej i svetovej kultúry (otec Alexander Albrecht, skladateľ a dirigent bol priateľom a študentom Bélu Bartóka; starší príbuzný bol maliar János Vaszary, bratranci Eugen Lehner – violista známeho Kolisch Quartett a Thomas Messer – dlhoročný riaditeľ Solomon R. Guggenheim Museum v New Yorku), pričom sa priatelil a kontaktoval s viacerými významnými osobnosťami umeleckého sveta, akými boli spisovateľ a básnik Alfred Marnau, maliar Emil Nolde, manželka Oskara Kokoschku Olda a iní. Z tohto aspektu meno tejto významnej osobnosti v názve vzdelávacej umeleckej inštitúcie je zároveň symbolom medzinárodnej komunikácie a umeleckého vzdelávania v európskom i svetovom priestore. K prioritným zámerom inštitúcie patrí ponuka a rozvoj takých umeleckých študijných programov, ktoré odrážajú aktuálne tendencie a potreby v oblasti medzinárodného umeleckého vzdelávania a reflektujú súčasnú situáciu v profesijnom uplatnení.

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, odborná vysoká škola pôsobí v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe priznaných práv je Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica, odborná vysoká škola oprávnená uskutočňovať v odbore 2.2.3. Hudobné umenie dva študijné programy (denná aj externá forma) na prvom stupni (Bc.) a druhom stupni (Mgr.art.) štúdia a jeden doktorandský študijný program na treťom stupni ArtD. štúdia.

 

 

Poslaním Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta – Banská Štiavnica je poskytovanie kvalitného odborného hudobného, umeleckého a umelecko-vedeckého vzdelávania, ktoré absolventom aktuálnych i pripravovaných foriem vzdelávania umožní uplatnenie sa v širších ako len domácich kontextoch. Kvalitu vzdelávania zabezpečujú významné osobnosti – podľa profesie – s bohatou kompozičnou, interpretačnou, muzikologickou, umeleckou, ako aj umelecko-vedeckou činnosťou, ktoré pripravujú umelcov a hudobných špecialistov na ich profesionálnu dráhu. Špecifikum umeleckého vzdelávacieho procesu spočíva v bohatej ponuke pedagogicky, koncertne a umelecky činných osobností, čo zabezpečuje rôznorodosť metodických prístupov výučby, potrebnú konkurenciu a záruku kvality.

Dôležitou bázou pre existenciu a rozvoj školy je nadviazanie na súčasný systém umeleckého vzdelávania na Slovensku, v Európe a vo svete, ktorý má stále rezervy v poskytovaní programov so širším uplatnením.

V tomto zmysle sa ukazuje prepojenie teoretického a praktického základu ako perspektívne: absolventi stredných alebo vysokých škôl v zahraničí, ktoré neposkytujú Bc. a Mgr. vzdelávanie majú malé možnosti v pokračovaní štúdia bez sólistických ambícií alebo v pokračovaní v takom študijnom programe, ktorý kombinuje teoretické a praktické vzdelávania v oblasti umenia. Ponuka takto orientovaných programov vyplynula aj z konzultácií s vedením dvoch viedenských konzervatórií, ktorých študenti pochádzajú zo 40 krajín sveta  a majú veľký záujem o štúdium v programoch, ktoré predkladáme. Vzhľadom na absenciu autonómneho vzdelávania v oblasti jazzu a improvizácie na Slovensku predpokladáme záujem o štúdium jazzových nástrojov, jazzového spevu a jazzovej teórie v Banskej Štiavnici v spolupráci s Vienna Konservatorium.

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, odborná vysoká škola je  geograficky umiestnená v srdci Slovenska,  v Banskej Štiavnici, ktorá patrí k najkrajším a historicky najzaujímavejším mestám na Slovensku. V decembri roku 1993 sa Banskej Štiavnici dostalo najvyššieho medzinárodného uznania, keď bolo historické jadro mesta spolu s technickými pamiatkami  v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Bohatá historická a kultúrna tradícia mesta Banská Štiavnica je predpokladom vhodného tvorivého a motivujúceho prostredia pre realizáciu vzdelávania v študijných programoch umeleckých zameraní

Prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.| Rektor a garant študijného programu
doc. Mgr. Ján Gréner, ArtD.| Prorektor pre štúdium
doc. Dr. Peter Šidlík, PhD.| Prorektor pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy
Mgr. Jana Valašťanová| Kancelárka
Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.| Riaditeľka Centra pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy a garantka študijného programu

Scroll to Top