Prečo študovať na HUAJA

Hudba je kreatívne umenie, ale tiež sociálny a politický fenomén, nakoľko sa nevyvíja izolovane od ostatných druhov umenia, kultúry a spoločnosti. Štúdium hudby z týchto dôvodov zahŕňa široký rámec poznávania a uvažovania o historických, filozofických, estetických, psychologických a kreatívnych faktoroch, predovšetkým však je zamerané na rozvoj schopností a zručností v analytickom a syntetickom myslení, v praktických umeleckých prejavoch (interpretácia a produkcia hudby), tímovej spolupráci, kritickom myslení, kreatívnej predstavivosti a v rozvoji i napĺňaní humanistických princípov.

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica ponúka atraktívne študijné programy na bakalárskom stupni štúdia (Bc.), magisterskom stupni štúdia (Mgr. art.) a doktorandskom stupni štúdia (ArtD.) v odbore Umenie:

Študijný program: Hudobná interpretácia a tvorba (HIaT).

V rámci bakalárskeho štúdia študenti absolvujú praktické a teoretické predmety, bakalársku diplomovú prácu, ktorá pozostáva z koncertu a písomnej práce. Dĺžka štúdia je v dennom a externom štúdiu 3 roky (6 semestrov), resp. menej v prípade absolvovanej časti štúdia na inej príbuznej univerzite (ECTS). Študijná program možno študovať v dennej i externej forme bez vekového obmedzenia (externé štúdium ponúkame ako jediná umelecká škola na Slovensku). Absolventi získajú bakalársky diplom a titul Bc., ktorý je akceptovaný doma i v zahraničí a umožňuje pokračovanie v magisterských študijných programoch umeleckého zamerania.

V rámci magisterského štúdia študenti absolvujú praktické a teoretické predmety, diplomovú prácu, ktorá pozostáva z koncertu a písomnej práce. Dĺžka štúdia je v dennom štúdiu i externom štúdiu 2 roky (4 semestre), resp. menej v prípade absolvovanej časti štúdia na inej príbuznej univerzite (ECTS). Oba programy možno študovať v dennej i externej forme bez vekového obmedzenia (externé štúdium ponúkame ako jediná umelecká škola na Slovensku). Absolventi získajú magisterský diplom a titul Mgr. art., ktorý je akceptovaný doma i v zahraničí a umožňuje pokračovanie v doktorandských študijných programoch umeleckého zamerania.

Doktorandský študijný program: Hudobná interpretácia a tvorba (HIaT)

Doktorandský študijný program sa zameriava:

  • na získanie poznatkov, rezultujúcich z aktuálneho stavu umeleckého poznania
  • na získanie schopnosti vlastnej tvorivej umeleckej práce adepta v oblasti hudobného umenia, ktorá reflektuje súčasný stav hudobného umenia
  • na motivovanie samostatnej tvorivej a teoretickej činnosti v oblasti tvorivého hudobného umenia

Cieľom štúdia je schopnosť prezentácie hudobného umeleckého výkonu (interpretačného výkonu, kompozičného diela, resp. multimediálneho projektu), ktorý rieši závažné problémy hudobného umenia a prináša nové poznatky a impulzy v oblasti rozvoja hudobného umenia v medzinárodnom kontexte. Podmienkou absolvovania doktorandského štúdia je dizertačná skúška a zo štátnej skúšky, pozostávajúcej z dizertačnej umeleckej práce (prezentácia interpretačného výkonu, resp. hudobného diela / projektu) a obhajoby a z teoretickej dizertačnej práce, obsahujúcej hudobno-teoretické, estetické a historické východiská, súvisiace s umeleckou špecializáciou. Teoreticky zdôvodňuje a rieši problémy, relevantné pre danú oblasť tvorivého hudobného umenia a pre rozvoj kvality tvorivej hudobnej praxe.

Prečo študovať v Banskej Štiavnici?

Banská Štiavnica – mesto, zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, patrí k najkrajším historickým mestám s bohatou univerzitnou tradíciou. Staré stredoveké banské centrum vyrástlo v nádherné mesto s renesančnými palácmi, gotickými a barokovými kostolmi, barokovou kalváriou, synagógou, námestiami, zámkami a meštianskymi domami. Starobylé mesto, obklopené prekrásnou hornatou krajinou s početnými vodnými nádržami (tajchami) je mimoriadne vhodným motivačným prostredím pre hudobníkov a umelcov, hudobné a umelecké vzdelávanie. Mesto so svojimi historickými pamiatkami poskytuje veľa inšpirujúcich priestorov na prezentáciu koncertov a umeleckých podujatí.

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta je jedinou súkromnou vysokou školou na Slovensku, ponúkajúcou netradičné formy hudobného vzdelávania (kombinácia teoretických a praktických zručností umožňuje širšie uplatnenie v praxi, ako jediná umelecká škola na Slovensku ponúkame štúdium jazzu, vyučujú u nás poprední umelci zo Slovenska i zahraničia netradičnou formou workshopov, intenzívnych vzdelávaní a blokovou výučbou, zameriavame sa na postihnutie individuálnych schopností študentov a ich rozvíjanie v súlade s progresívnym svetovým trendom a pod.). Ako jediná umelecká škola na Slovensku ponúkame popri dennom aj externé štúdium bez vekového obmedzenia, ktoré umožňuje zdokonalenie kreatívnych hudobných schopností rovnako mladým ako aj starším uchádzačom.

Kvalitu vzdelávania zabezpečujú významné vedúce osobnosti: prof. PhDr. Egon Krák, ArtD., rektor a prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD., riaditeľka, ktoré sú zároveň garantmi študijných programov. Počas mnohoročnej vedeckej, umeleckej a pedagogickej činnosti rozvinuli spoluprácu s poprednými domácimi a zahraničnými umeleckými univerzitami a inštitúciami, profesormi a lektormi, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní bakalárskych a magisterských programov v Banskej Štiavnici.

Dôležitá je tiež spolupráca s vysokou školou Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA), so ZUŠ Miloša Ruppeldta, ktorá umožňuje naším študentom realizovať výučbu aj v Bratislave, zúčastňovať sa na spoločných projektoch, hudobnom a kultúrnom dianí v Bratislave.

Naša akadémia v rámci Erasmus Charter (ID code SK BANSK-S01) organizuje a realizuje mobility študentov a pedagógov na partnerských vysokoškolských vzdelávacích inštitúciách v európskych krajinách, ktoré tiež významnou mierou prispievajú k zvyšovaniu kvality vzdelávania.

Permanentne rozvíjame a inovujeme metódy výučby a vzdelávania v kombinácii s praktickými a teoretickými prístupmi v hudbe a umení. Organizujeme špeciálne hudobné a umelecké workshopy, semináre, vedecké a muzikologické konferencie, festivaly, koncerty a iné umelecké podujatia s medzinárodnou účasťou, ktorých sa zúčastňujú aj naši pedagógovia a študenti.
Súčasťou HUAJA je Akademická knižnica a príručné knižnice, ktoré disponujú odbornými knihami, lexikonmi, študijnou literatúrou, notami, partitúrami, audio- a audiovizuálnymi nosičmi, hudobnými a umeleckými fondami.

Banská Štiavnica má už v súčasnosti živú hudobnú scénu s rozvinutou koncertnou a festivalovou tradíciou v oblasti vážnej i jazzovej hudby. Mesto je bohaté na mnohé aktivity, medzi ktoré patrí Medzinárodný hudobný festival Schemnitiensis, organizovaný našou akadémiou.

Ako sa budem vzdelávať?

Vzdelávanie sa realizuje formou prednášok, seminárov, praktických individuálnych a skupinových cvičení, ktoré umožňujú aktívnu a zainteresovanú účasť študenta na vzdelávacom procese. Na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta vás vyučujú profesori, docenti, asistenti, odborní asistenti a lektori, ktorí patria medzi popredné osobnosti doma a v zahraničí.

V rámci štúdia si môžete navoliť aj predmety z inej špecializácie a získať tak ďalšie zručnosti (napríklad ak študujete vážnu a historickú hudbu, môžete si z voliteľných predmetov vybrať jazz alebo ak ste interpret, môžete si vybrať aj kompozíciu, aranžmány, multižánrové dirigovanie a pod.).

Preverovanie vašich schopností bude prebiehať formou portfólií, praktických prezentácií (koncerty, interpretácie), seminárnych prác a ich prezentácií, písomným i ústnym skúšaním vedomostí. Počas štúdia budete odborne pripravovaní na realizáciu záverečných prác a na ich úspešnú obhajobu.

Popri štúdiu uvedených bakalárskych a magisterských programov môžete absolvovať Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), ktoré sa vydáva k magisterskému diplomu a pozostáva zo štvorsemestrálneho štúdia (predmety: pedagogika, pedagogická psychológia, didaktika daného nástroja, resp. spevu, dirigovania, kompozície a pod.). DPŠ bude ukončené záverečnou skúškou (písomná práca a obhajoba a ústne skúšky). Diplom DPŠ vás oprávňuje vyučovať na ZUŠ a konzervatóriách.

Čo dosiahnem absolvovaním bakalárskeho študijného programu?

Absolvovaním bakalárskeho študijného programu Hudobná interpretácia a tvorba získate praktické a teoretické poznatky z oblasti teórie hudby s dôrazom na dejiny hudby, dejiny umenia, filozofiu, analýzu skladby, hudobnú estetiku, pričom získate tiež prehľadné informácie o metódach a tiež aplikovaných disciplínach hudobnej vedy. Zároveň podľa špecializácie získate praktické poznatky z oblasti interpretačného hudobného umenia – podľa zvoleného okruhu: vážna hudba, historická hudba, jazz a improvizácia (konkrétny hudobný nástroj alebo spev), ďalej orchestrálne, zborové alebo multižánrové dirigovanie alebo praktické poznatky z oblasti hudobnej tvorby podľa zvoleného okruhu: klasická kompozícia, elektroakustická kompozícia alebo aranžmány pre rozličné obsadenia v žánroch úžitkovej a populárnej hudby.

Získate tiež rozvinuté sluchové schopnosti; schopnosť verbálnej a tvorivej komunikácie; technické zručnosti s prácou s hudobnými počítačovými programami; interpretačné zručnosti; schopnosť analyzovať hudobné diela, interpretačné výkony a iné.

Rozviniete kritický postoj a chápanie kontextu, úlohy a funkcie hudby v spoločnosti, ako aj praktické vnímanie a chápanie hudobného myslenia a logického vývinu od modality, cez tonálny funkčný systém až k hudobným systémom 20. storočia po súčasnosť (modalita v 20. storočí, atonálna a posttonálna hudba a pod.).

Rozviniete schopnosť vnímania žánrových a štýlových rozdielov v hudbe, ako aj posúdenia kvality hudobného diela a interpretačného prevedenia. Naučíte sa presvedčivo vyjadriť svoje názory verbálnym i písomným prejavom a sprostredkovať ich v umeleckej praxi a v kolektíve. Interpretačné a kompozičné umenie patrí ku komunikačným systémom a vaša schopnosť sociálnej adaptability, organizácie a manažmentu vám umožní uplatnenie v rozmanitých profesiách v oblasti hudobného, kultúrneho a spoločenského diania.

Získate Diplom o absolvovaní bakalárskeho štúdia (Bc. titul) s domácou i medzinárodnou platnosťou, ktorý vás oprávňuje k vykonávaniu rôznych povolaní: interpret v rôznych hudobných zoskupeniach a telesách alebo dirigent zboru, resp. orchestra; hudobník v slobodnom povolaní v oblasti interpretácie vážnej, historickej, jazzovej, úžitkovej i aplikovanej hudby; skladateľ v oblasti vážnej hudby, skladateľ v rôznych žánroch jazzovej a úžitkovej, populárnej hudby a zábavného priemyslu; skladateľ elektroakustickej hudby; skladateľ v slobodnom povolaní; hudobný režisér; hudobný teoretik, publicista, redaktor, hudobný dramaturg, resp. zamestnanec hudobných a kultúrnych inštitúcií.

Čo dosiahnem absolvovaním magisterského študijného programu?

Absolvovaním magisterského študijného programu Hudobná interpretácia a tvorba získate špecializáciu v oblasti interpretačného hudobného umenia – podľa zvoleného nástroja, resp. spevu v oblasti vážnej, resp. historickej alebo jazzovej hudby, orchestrálneho, zborového, resp. multižánrového dirigovania alebo špecializáciu v oblasti tvorby a kompozičného umenia – podľa zvoleného typu kompozície (vo vážnej, resp. jazzovej hudbe, elektroakustickej, resp. kombinovanej hudbe).

Zároveň získate špecifické a cielené poznatky z oblasti komplexnej analýzy hudobného diela, z dejín slovenskej hudby, štýlov a orientácií v hudbe a umení 20. storočia, hudobnej estetiky, pričom získate tiež hlbšie informácie o vedeckých metódach a aplikovaných disciplína hudobnej vedy. Praktické a teoretické zručnosti a znalosti sú schopní v praxi, vo výkone povolania, alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu tvorivo využiť.

Úspešné ukončenie ŠP absolventom umožní lepšie uplatnenie v praxi v zmysle súčasných moderných vzdelávacích trendov a uznania v rámci širšie koncipovanej kvalifikácie (definovaných uzneseniami Asociácie európskych konzervatórií, akadémii a hudobných vysokých škôl v Strassbourgu).

Získate tiež schopnosť verbálnej a tvorivej komunikácie; schopnosť komplexnejšej analýzy hudobného diela a interpretačných výkonov. Budete tiež schopní kritického postoja a chápania kontextu, úlohy a funkcie hudby v spoločnosti, ako aj praktického vnímania a chápania hudobného myslenia a logického vývinu hudby od minulosti po súčasnosť. Rozviniete schopnosť vnímania žánrových a štýlových rozdielov v hudbe a umení, ako aj posúdenia kvality hudobného diela a interpretačného výkonu. Budete schopní presvedčivo vyjadrovať svoje názory verbálnym i písomným prejavom a uplatňovať ich v umeleckej praxi a v kolektíve. Interpretačné umenie patrí ku komunikačným systémom a schopnosť sociálnej adaptability, organizácie a manažmentu umožní absolventom širšie uplatnenie v rozmanitých profesiách v oblasti hudobného, kultúrneho a spoločenského diania.

Úspešným absolvovaním špecializácie hudobná interpretácia získate Diplom o absolvovaní magisterského štúdia (Mgr. art. titul) s domácou i medzinárodnou platnosťou, ktorý vás oprávňuje k vykonávaniu rôznych povolaní: interpret: sólista, komorný hráč, člen v rôznych profesionálnych hudobných zoskupeniach a telesách, resp. profesionálny orchestrálny alebo zborový dirigent; pedagóg na bakalárskom i magisterskom stupni VŠ vzdelávania v odbore Umenie, resp. príbuzných odboroch; hudobník v slobodnom povolaní v oblasti interpretácie vážnej, historickej a jazzovej, hudby; hudobný teoretik, publicista, redaktor, hudobný dramaturg, resp.  zamestnanec hudobných a kultúrnych inštitúcií s vysokou mierou samostatného rozhodovania a tvorivého uvažovania, potrebného aj na vedúce a riadiace funkcie, prípadne na vytváranie prostredia pre nové pracovné príležitosti v hudobných a umeleckých profesiách.

Úspešným absolvovaním špecializácie hudobná tvorba v odbore hudobné umenie získate Diplom o absolvovaní magisterského štúdia (Mgr. art. titul) s domácou i medzinárodnou platnosťou, ktorý vás oprávňuje k vykonávaniu rôznych povolaní: skladateľ v oblasti vážnej hudby, skladateľ a aranžér v jazzovej hudbe, tvorca elektroakustickej a kombinovanej hudby; pedagóg na bakalárskom i magisterskom stupni VŠ vzdelávania v odbore Umenie, resp. príbuzných odboroch; skladateľ v slobodnom povolaní; hudobný režisér; hudobný teoretik, publicista, redaktor, hudobný dramaturg, resp. zamestnanec hudobných a kultúrnych inštitúcií s vysokou mierou samostatného rozhodovania a tvorivého uvažovania, potrebného aj na vedúce a riadiace funkcie, prípadne na vytváranie prostredia pre nové pracovné príležitosti v hudobných a umeleckých profesiách.

Magisterský študijný program je výnimočný svojím obsahom, pričom sa v tejto podobe nevyskytuje na žiadnej VŠ na Slovensku. Obsah a zameranie študijného programu, ktorý svojím absolventom umožňuje uplatnenie v širšom spektre povolaní, vychádza z potreby súčasnej doby, meniacich sa podmienok v priestore EU a z perspektívy v blízkej budúcnosti, vyžadujúcej vzdelanie v oblasti hudobnej praxe a teórie, viacerých druhov umenia a súčasne i manažmentu umenia.

Čo dosiahnem absolvovaním doktorandského študijného programu?

Absolvent doktorandského štúdia je umelecky samostatná tvorivá osobnosť, ktorá prináša nové podnety v oblasti hudobného umenia. Absolvent z oblasti teoretických vedomostí prináša vlastné riešenia problémov v oblasti hudobného umenia (umeleckej hudobnej interpretácie, teórie interpretácie, umeleckej tvorby, teórie kompozície, teórie hudby a dejín hudby). Z oblasti praktických vedomostí a schopností je schopný interpretovať, resp. vytvoriť diela vrcholnej náročnosti na medzinárodnej úrovni, dokáže tvorivo aplikovať výsledky umeleckého výskumu vo vlastnej tvorivej práci a pedagogickej praxi. Pozná právne, etické a spoločenské stránky umeleckej a vedeckej práce.

Absolvent doktorandského študijného programu Hudobná interpretácia a tvorba podľa špecializácie hudobného výkonu sa môže uplatniť ako: sólista, komorný hráč, člen v rôznych profesionálnych hudobných zoskupeniach a telesách, resp. profesionálny orchestrálny alebo zborový dirigent (modul 1), hudobný skladateľ, hudobný aranžér (modul 2), dramaturg v orchestroch a súboroch, vysokoškolský pedagóg v odbore Hudobné umenie, resp. v príbuzných odboroch, hudobník v slobodnom povolaní v oblasti vážnej, historickej a jazzovej, hudby; hudobný teoretik, publicista, redaktor, hudobný dramaturg, odborník v profesijných radách, komisiách, poradných orgánoch a multimédiách, resp.  zamestnanec hudobných a kultúrnych inštitúcií s najvyššou mierou samostatného rozhodovania a tvorivého uvažovania, potrebného aj na vedúce a riadiace funkcie, prípadne na vytváranie prostredia pre nové pracovné príležitosti v hudobných a umeleckých profesiách.

Po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia získate titul „doktor umenia“ (v skratke „ArtD.“) s domácou i medzinárodnou platnosťou.

Viac informácií:
www.huaja.org
info@huaja.org

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu