Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

V súčasnosti poskytujeme DPŠ v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia a k bakalárskemu a magisterskému diplomu

Dôležité informácie

Schválenie DPS v dennej formeSchválenie DPS v externej forme 

Začiatok štúdia

Štúdium je možné začať v zimom alebo letnom semestri. Viz. smernica DPŠ. DPŠ je organizované ako 4-semestrálne štúdium v rámci 220 hodín: 100 hodín je realizovaných prezenčnou formou, ostatných 120 hodín dištančnou formou a samoštúdiom.

Program dennej formy DPS     Program externej formy DPS

Tézy ku kolokviálnej skúške z DPŠ

Prihlášky

Prihláška DPŠ     Prihláška na záverečné skúšky DPŠ

K prihláške na DPŠ v externej forme štúdia uchádzač prikladá:

  1. Overenú kópiu VŠ diplomu v príbuznom odbore a lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti študovať na VŠ v danom študijnom programe
  2. Štruktúrovaný životopis (v tlačenej podobe s vlastnoručným podpisom). Štruktúrovaný životopis

Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu: info@huaja.org

Termín podania prihlášky

Do 30. septembra daného akademického roka (pre začiatok štúdia od ZS) a do 31. januára daného akademického roka (začiatok štúdia od LS).

Poplatky

Podľa aktuálnej Smernice o poplatkoch k DPŠ. Viz. aktuálna smernica o poplatkoch

Scroll to Top