Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Umenie, veda a výskum

Umelecké a vedecké aktivity

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica pravidelne organizuje početné aktivity s medzinárodnou účasťou:

Umelecké a vedecké aktivity HUAJA 2009 – 2012

Umelecká a publikačná činnosť 2006 – 2011

Centrum pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy (CVVUV)

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica kladie dôraz na vývoj a výskum v oblasti umenia a umenovedeckých disciplín, ktorý bude koordinovaný excelentným pracoviskom Centrum pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy. Zriadené Centrum pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy (Zriaďovací dekrét) je zamerané na riešenie výskumných úloh podľa potrieb jednotlivých špecializácií. Výsledky sú prezentované v podobe umeleckých výstupov (koncertov, kultúrnych podujatí), seminárov, konferencií, workshopov s medzinárodnou účasťou a tiež publikovaných výstupov (knihy, zborníky, katalógy, CD, DVD, notoviny a pod.).

Významnou možnosťou transferu výsledkov výskumu v oblasti umenia a vedy bude vytvorenie priestoru pre ďalšie vzdelávanie atraktívnymi formami s účasťou významných medzinárodne uznávaných osobností.

Aktivity Centra pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy

Edičné oddelenie

HUAJA disponuje Edičným oddelením (vzniklo 11. 10. 2011), ktoré systematicky pripravuje a realizuje plán edičnej činnosti.

Edičná činnosť 2011 2018

Iné aktivity:

Popri aktivitách Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Abrechta Banská Štiavnica pedagógovia participujú ako umelci a vedci na viacerých významných domácich a zahraničných podujatiach.

Scroll to Top