Prijímacie pohovory

Podmienky prijatia

Bc. štúdium HIaT

Podmienky prijatia

Mgr. art. štúdium HIaT

Podmienky prijatia

ArtD. štúdium​ HIaT

Témy dizertačných prác 2022/2023 ArtD. štúdium

Pokyny na prijímacie pohovory

Termíny podania prihlášok

17/02/2024
18/05/2024
21/09/2024

Termíny prijímacích skúšok

24/02/2024 – 14:00
25/05/2024 – 14:00
28/09/2024 – 14:00Termíny prípravných kurzov 

17/02/2024
18/05/2024
21/09/2024

 

Informujte sa aj o možnosti štúdia v prípravnom semestri: info@huaja.org

 

Poplatky

Názov účtu adresáta: Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o. 
Banka:
 FIO Banka 
IBAN/BIC: SK8483300000002600793912
SWIFT: FIOZSKBA
Variabilný symbol: Aktuálny rok 
Špecifický symbol: 
Dátum narodenia (DDMMYYYY)

Na zadnej strane v kolonke "Informácia pre prijímateľa" vyznačte Vaše MENO a PRIEZVISKO.

Prihlášky

Prihláška na 1. stupeň VŠ Bc. štúdia 

Prihláška na 2. stupeň VŠ Mgr. art. štúdia 

Prihláška na doktorandské štúdium – 3. stupeň

Riadne vyplnené a podpísané tlačivo zašlite spolu so všetkými prílohami na adresu:

 Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta
Banská Štiavnica
Botanická 354/2
969 01 Banská Štiavnica

 Povinné prílohy a pokyny k prihláške

  • Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímací pohovor (nalepené na str. 3).
  • Overená fotokópia maturitného vysvedčenia (v prípade uchádzačov o štúdium, ktorí vykonajú maturitnú skúšku po termíne prijímacích pohovorov doložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia v deň zápisu na štúdium).
  • Prospech podľa koncoročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy a Klasifikácia maturitnej skúšky na str. 2 tlačiva Prihláška – nezabudnite dať potvrdiť správnosť údajov strednou školou.
  • Na Mgr.art. štúdium – overená fotokópia bakalárskeho diplomu v príbuznom odbore
  • Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe (potvrdené na strane 2 tlačiva Prihláška alebo samostatné potvrdenie). V prípade záujemcov o spev vyžadujeme aj foniatrické vyšetrenie.
  • Štruktúrovaný životopis (v tlačenej podobe).

Vzor životopisu

  • Prehľad o predchádzajúcom (i neskončenom) štúdiu na vysokej škole (uvedený v Prihláške na strane 3) je uchádzač povinný vyplniť alebo vyškrtnúť.
  • Nezabudnite uviesť dátum a podpis uchádzača (strana 3).

Vysoká škola:
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola
Fakulta:
neuvádzať, nakoľko Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica sa nečlení na fakulty
Detašované pracovisko:
neuvádzať
Študijný program a Forma štúdia:
V tejto kolonke vyberte daný študijný program a napíšte špecializáciu (napr. konkrétny nástroj alebo spev, vážna, resp. jazzová hudba, kompozícia, resp. aranžmány a jazzová kompozícia)

searchclosefacebook-squareyoutube-playinstagrammenu