Akademická knižnica

Akademická knižnica (zriadená 15. 12. 2011) s knižničnými fondami je umiestnená v centrálnej budove na Botanickej ulici 354/2 v priestoroch: hlavná knižnica, 3 príručné knižnice. Študentom a pedagógom je momentálne k dispozícii 2 395 knižných titulov, 1 421 notových materiálov a 2 075 audio-vizuálnych nosičov (CD a DVD), domáce odborné časopisy (Hudobný život, Slovenská hudba, Musicologica Slovaca, Hudba, Acta Humanica, Musicologica Istropolitana, Epicure) a zahraničné odborné časopisy (Opus Musicum, Hudební rozhledy, Österreichische Musikzeitschrift, Resonancias, 2 art & arts education, Resonance, Journal of Music Theory, Musikometrika).

Knižnica disponuje jedinečnou hudobnou encyklopédiou Komponisten der Gegenwart (skladatelia súčasnosti), ktorá obsahuje informácie o živote a diele viac ako 800 skladateľov z celého sveta a zároveň podrobné analýzy ich skladieb. Tieto informácie a analýzy spracováva viac ako 200 uznávaných muzikológov z celého sveta (zo Slovenska Zuzana Martináková). Encyklopédia vychádza vo forme vymeniteľných listov vkladaných do špeciálnych karisblokov. Tento systém umožňuje priebežnú aktualizáciu a dopĺňanie údajov 4 x ročne.

HUAJA BŠ v dohľadnej dobe plánuje zakúpenie licencií na prístup do svetových databáz (encyklopédie, databázy notovín a partitúr a audio-vizuálnych databáz), ďalších domácich i zahraničných časopisov, súborných notových vydaní, partitúr, zvukových nosičov a ďalších materiálov potrebných na výučbu. Študenti majú v súčasnosti k dispozícii základnú študijnú literatúru (skriptá) pre štúdium bakalárskych programov a edičné oddelenie podľa edičného plánu pripravuje základnú študijnú literatúru (skriptá) pre štúdium magisterských študijných programov (príloha).

Štruktúra fondu:

 • Hudobná literatúra (biografie o hudobníkoch a skladateľoch, hudobná teória, hudobná estetika, organológia, akustika, jazzová hudba, historická hudba, hudba rôznych historických období, hudba rôznych národov, európska hudba, hudba mimoeurópskych krajín a i.)
 • Notové materiály (partitúry, klavírne výťahy, edície historickej hudby, pramenné vydania hudobnín)
 • Veda (dejiny umenia, estetika, filozofia, pedagogika, psychológia, matematika a i.)
 • Umenie (výtvarné, divadelné, filmové, multimediálne, alternatívne a i. umenie)
 • Krásna literatúra (poézia, beletria)
 • Jazyky (učebnice, metodické príručky, gramatika, slovníky, CD, DVD)
 • Encyklopédie (všeobecné a z oblasti rôznych druhov vedy a umenia)
 • Časopisecká literatúra (vedecké, odborné a iné časopisy)

V rámci týchto fondov vlastníme rozsiahlu fonotéku doc. Dr. Jána Jaborníka, ktorú sme s vďakou obdržali na základe darovacej zmluvy od syna Mareka Jaborníka. Obsahuje vyše 500 gramoplatní. Knižnica a študovňa je prístupná študentom v pracovné dni a v sobotu od 8.00 – 18.00 s možnosťou prezenčných a absenčných výpožičiek študijných materiálov (publikácie, časopisy, noty, partitúry, audiovizuálne nosiče).

Knižnica je prepojená s počítačovou miestnosťou, ktorá disponuje potrebnou výpočtovou technikou a hardwarovým a softwarovým vybavením. Súčasťou informačného pracoviska je edičné oddelenie. Povinnosťou každého vzdelávacieho pracoviska je zabezpečiť redakčnú prípravu rukopisov, technické a výtvarné spracovanie rukopisu podľa platných zásad, ako aj tlačiarenské a knihárske spracovanie autorského diela. Edičné zámery sa sústreďujú na domácu produkciu notových vydaní, knižných prác a špeciálnych titulov – tematických antológií hudobných diel.

Vykonávanie celej agendy pre edičnú a vydavateľskú činnosť HUAJA BŠ obsahuje:

 • vykonávanie agendy zabezpečenia ISBN a administratívna agenda ISBN
 • spracovávanie všetkých vydaní
 • vedenie agendy pridelených čísel
 • vedenie kartotéky duplicitných, chybných čísel
 • zabezpečenie zverejňovania titulov a čísel vo vydavateľských katalógoch
 • stanovenie ceny
 • rozdelenie výtlačkov
 • odosielanie povinných výtlačkov
 • dokumentácia agendy edičnej a vydavateľskej činnosti, archivácia, propagácia

Otváracie hodiny: v pracovné dni od 8:00 do 18:00​
Pozn.: Možnosť prezenčných aj absenčných výpožičiek študijnej literatúry. V rámci tohto času majú študenti prístup ku vysokorýchlostnému internetu.

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu