Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Partneri a spolupráca

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica (HUAJA) v súčasnosti poskytuje dva bakalárske študijné programy a dva magisterské študijné programy, ktoré v systéme vysokoškolského umeleckého vzdelávania na Slovensku, v Európe a vo svete absolventom umožňujú širšie uplatnenie v praxi. Bohaté medzinárodné kontakty, vedecká a umelecká činnosť garantov študijných programov, pedagógov a vedeckých pracovníkov je zárukou poskytovania vzdelávania nielen bakalárskych, ale aj plánovaných magisterských programov na vysokej kvalitatívnej úrovni.

Spolupráca na Slovensku

 • VŠMU Bratislava (Dohoda o spolupráci)
 • Štátny komorný orchester Žilina (Dohoda o spolupráci),
 • konzervatória a ZUŠ na Slovensku,
 • Spolok slovenských skladateľov,
 • Hudobný fond
 • a ďalšie subjekty.

Medzinárodná spolupráca

HUAJA má v súčasnosti bohatú medzinárodnú spoluprácu a pravidelne organizuje medzinárodné vedecké a umelecké podujatia, na ktorých sa aktívne zúčastňujú kmeňoví pedagógovia, umelci, vedci a študenti. Mnohí z nich sú tiež prizývaní na prestížne umelecké a vedecké podujatia v zahraničí. Pre kompletný zoznam zahraničných škôl, s ktorými spolupracujeme: 

Spolupráca s vedeckými zariadeniami

 • Centre de musique baroque de Versailles,
 • Arnold Schönberg Zentrum Wien,
 • Ústav teórie hudby HAMU Praha,
 • Research Centre of Music Academy in Bydgoszcz, 
 • Výzkumné centrum JAMU v Brne,
 • člen Editorial Board of Information and communications technology in musical field magazine of Academy of Music Gheorghe Dima Cluj-Napoca

Spolupráca s vedcami a profesormi

 • Gabriel Altmann (Nemecko)
 • Reinhard Köhler (Nemecko)
 • Ioan-Iovitzu Popescu,
 • prof. Gérard Geay,
 • Jean-Pierre Deleuze

UAJA v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina za finančnej podpory Ministerstva kultúry SK realizovala v roku 2013 významný medzinárodný projekt Cirillo-Metodiada, oratórium pre recitátora, zbor a orchester na texty J. Hollého, ktorej autorom je skladateľ Egon Krák (rektor HUAJA).
Egon KRÁK: PÚTNICI, melodráma pre dvoch recitátorov, zbor a orchester 

 V súčasnosti sa pripravuje premiéra skladby PÚTNICI rektora HUAJA, skladateľa Egona Kráka, ktorá bude realizovaná v spolupráci s ŠKO Žilina, zbor SF Bratislava, dirigent Rastislav Štúr, zbormajster Jozef Chabroň, recitátori: Dušan Jamrich, Štefan Bučko. Premiéra: 3. 9. 2015, 16:00, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Banská Štiavnica Projekt je podporený Ministerstvom kultúry SR.

Naši partneri

HUAJA má rozvinutú spoluprácu s luxusným ubytovacím zariadením Vila Magnolia v Banskej Štiavnici, ktorá organizuje aj zaujímavé umelecké podujatia s účasťou aj našich študentov a pedagógov.

HUAJA ako jediná vysokoškolská vzdelávacie inštitúcia na Slovensku, ktorá poskytuje aj vzdelávanie v oblasti jazzu, spolupracuje s hlavným propagátorom slovenského jazzu doma a v zahraničí skjazz.sk

Tento orchester je jediný orchester “mozartovského typu” na Slovensku. Získal si významné postavenie nielen na Slovensku a v Čechách, ale v krátkom čase sa mu podarilo dosiahnuť vynikajúce renomé aj v zahraničí.
Scroll to Top