Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ŠTIAVNICKÉ MÚZY


Občianske združenie ŠTIAVNICKÉ MÚZY (skrátený názov OZ ŠM) vzniklo v roku
2009 s cieľom rozvíjať umelecké a vedecké aktivity v Štiavnickom regióne a vytvoriť
priestor pre komunikáciu medzi ľuďmi rôznych národností a kultúr. Multinárodnostná
a multikultúrna história banskoštiavnického regiónu je motivujúcim prostredím pre takúto
komunikáciu formou umeleckých a vedeckých aktivít, do ktorých budú zapojení ľudia
z domáceho prostredia i zo zahraničia.


Predmet činnosti:
Organizácia a podpora umeleckých a vedeckých aktivít v banskoštiavnickom regióne
v spolupráci s mestom Banská Štiavnica a s inými subjektami v banskoštiavnickom
regióne:

a) organizovanie umeleckých podujatí (koncerty, výstavy a iné umelecké podujatia),
b) organizovanie vzdelávacích aktivít (workshopy, kurzy, interpretačné semináre a iné
vzdelávacie aktivity),
c) organizovanie vedeckých aktivít v oblasti umenia a aplikovaných vedeckých disciplín
(semináre, konferencie, sympóziá a iné vedecké podujatia),
d) prezentácia umeleckých a vedeckých výstupov,
e) podpora vývoja a výskumu v oblasti umenia a vedy,
f) podpora umeleckých a vedeckých aktivít mladých umelcov,
g) dokumentácia a vydávanie odbornej a vedeckej literatúry, audio a videonosičov, resp.
iných informačných nosičov a médií v oblasti umenia a vedy.


Cieľové skupiny:
Odborníci, profesionáli, amatéri rôznych vekových kategórií a všetci záujemci o umenie
a umenovedné disciplíny.

Sídlo združenia: Botanická 354/2, 969 01 Banská Štiavnica
Registrácia MV SR: 5. 8. 2009
Číslo účtu: SK05 0200 0000 0026 5551 7253
SWIFT: SUBASKBX

IČO: 45029512

Prípravný výbor:
prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.
prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.
Mgr. Jana Valašťanová

Scroll to Top