Cieľové skupiny

Cieľové skupiny

V nariadeniach, ktorými sa zriaďujú programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity sa „(mladí) ľudia s nedostatkom príležitostí“ vymedzujú ako „(mladí) ľudia, ktorí čelia prekážkam, ktoré im bránia v tom, aby mali účinný prístup k príležitostiam v rámci programu z ekonomických, zo sociálnych, z kultúrnych, geografických alebo zo zdravotných dôvodov, pre ich migranstký pôvod alebo z dôvodov, ako sú zdravotné postihnutie a ťažkosti vo vzdelávaní, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý by mohol viesť k diskriminácií na základe článku 21 Charty základných práv Európskej únie“

Zdravotné postihnutie:
Patrí sem fyzické, mentálne, intelektuálne alebo zmyslové postihnutie, ktoré v kombinácii s rôznymi prekážkami môže niektorým ľuďom brániť v plnej a účinnej účasti na živote spoločnosti za rovnakých podmienok, aké majú iní ľudia.

Zdravotné problémy:
Prekážky môžu vyplývať zo zdravotných problémov, ako sú vážne ochorenia, chronické choroby alebo akékoľvek iné fyzické alebo mentálne stavy brániace v účasti na programe.

Prekážky súvisiace so systémami vzdelávania a odbornej prípravy:
Prekážkam môžu čeliť jednotlivci, ktorí majú z rôznych dôvodov ťažkosti pri dosahovaní uspokojivých výsledkov v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy, osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, osoby, ktoré nie sú zamestnané ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, a dospelí s nízkou úrovňou zručností. Hoci svoju úlohu môžu zohrávať aj iné faktory, tieto ťažkosti vo vzdelávaní, ktoré môžu súvisieť aj s osobnou situáciou, väčšinou vyplývajú zo systému vzdelávania, ktorý vytvára štrukturálne obmedzenia a/alebo plne nezohľadňuje osobitné potreby jednotlivca. Jednotlivci môžu čeliť prekážkam v účasti aj vtedy, keď štruktúra učebných plánov sťažuje mobilitu v oblasti vzdelávania alebo odbornej prípravy v zahraničí ako súčasť ich štúdia.

Kultúrne rozdiely:
Hoci kultúrne rozdiely môžu vnímať ako prekážky ľudia s akýmkoľvek pôvodom, osobitne môžu uvedené rozdiely vplývať na osoby s nedostatkom príležitostí. Takéto rozdiely môžu predstavovať významné prekážky v oblasti vzdelávania vo všeobecnosti, o to viac však pre ľudí s prisťahovaleckým alebo utečeneckým pôvodom (najmä pre novopríchodzích migrantov), ľudí patriacich k národnostnej alebo etnickej menšine, používateľov posunkového jazyka, ľudí, ktorí majú ťažkosti s jazykovým prispôsobením a kultúrnou inklúziou atď. Vystavenie cudzím jazykom a kultúrnym rozdielom pri účasti na akýchkoľvek aktivitách programu môže jednotlivcov odrádzať a do istej miery obmedzovať prínosy vyplývajúce z ich účasti. Takéto kultúrne rozdiely môžu dokonca celkom odradiť potenciálnych účastníkov od podania žiadosti o podporu v rámci programov, čiže predstavujú prekážku pre vstup.

Sociálne prekážky:
Prekážkou môžu byť ťažkosti so sociálnou adaptáciou, ako sú obmedzené spoločenské kompetencie, antisociálne alebo vysokorizikové správanie, (bývalí) páchatelia priestupkov, (bývalí) užívatelia drog alebo alkoholu či sociálna marginalizácia. Ďalšie sociálne prekážky môžu vyplývať z rodinných pomerov, napr. ak ide o prvého člena rodiny, ktorý získal prístup k vysokoškolskému vzdelaniu, alebo o rodiča (najmä osamelého rodiča), opatrovateľa, živiteľa alebo sirotu, alebo ak osoba bola alebo v súčasnosti je v ústavnej starostlivosti.

Hospodárske prekážky:
Prekážku môže predstavovať hospodárska nevýhoda, ktorou môže byť nízka životná úroveň, nízky príjem, štúdium popri zamestnaní, závislosť od systému sociálneho zabezpečenia v prípade dlhodobej nezamestnanosti, problematické situácie alebo chudoba, bezdomovstvo, dlhy alebo finančné problémy atď. Ďalšie ťažkosti môžu vyplývať z obmedzenej prenosnosti služieb (najmä podpory pre osoby s nedostatkom príležitostí), ktoré musia byť mobilné, aby ich účastníci mohli využívať pri odchode na vzdialené miesto alebo do zahraničia.

Prekážky súvisiace s diskrimináciou:
Prekážky sa môžu vyskytnúť v dôsledku diskriminácie spojenej s rodom (rodová identita, rodové vyjadrenie atď.), vekom, etnickým pôvodom, náboženstvom a vierou, so sexuálnou orientáciou, zdravotným postihnutím alebo s prierezovými faktormi (kombinácia jednej alebo viacerých uvedených prekážok súvisiacich s diskrimináciou).

Geografické prekážky:
Prekážku môže predstavovať život vo vzdialených alebo vidieckych regiónoch, na malých ostrovoch alebo v okrajových/najvzdialenejších regiónoch, na predmestiach, v oblastiach s obmedzenou ponukou služieb (obmedzená verejná doprava, nedostatočné zariadenia) alebo v menej rozvinutých oblastiach v tretích krajinách atď

 

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu