Kvalitatívna extenzia knižničného fondu Akademickej knižnice HUAJA

HUAJA – projekt Kvalitatívna extenzia knižničného fondu Akademickej knižnice HUAJA

HUAJA získala z Fondu na podporu umenia 8 000 € na projekt Kvalitatívna extenzia knižničného fondu Akademickej knižnice HUAJA, ktorý  bol primárne zameraný na rozšírenie jednotlivých knižničných fondov nákupom kníh z oblasti spoločenských vied (pedagogika, psychológia, didaktika, sociológia, vedy o umení, estetika, filozofia a i.), hudobnej literatúry (dejiny hudby, hudobná teória, hudobná estetika, jazzová a historická hudba, európska hudba a hudba iných kontinentov), notových materiálov (jazz a vážna hudba), umenia (výtvarné, multimediálne a literárne umenie), odborných publikácií (z oblasti viacerých druhov vedy a umenia), domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisov. Do knižničného fondu sa zakúpili aj publikácie, ktoré finančne podporil Fond na podporu umenia vo výške 1847,35 € (cca. 25 % z grantu).

Hlavným prínosom projektu je dostupnosť doteraz chýbajúcej odbornej literatúry a notovín študentom a doktorandom na HUAJA, ale aj odborníkom z iných umeleckých a vedeckých inštitúcií. Nákupom domácej i svetovej odbornej literatúry a vedeckej spisby Akademická knižnica umožní zvyšovanie vzdelanostnej úrovne pedagógov a študentov i záujemcov najmä z kooperujúcich vysokoškolských a stredoškolských inštitúcií zameraných na vzdelávanie v oblasti hudby, umenia a spoločenských vied, čím prispeje k uvedomeniu si aktuálnych potrieb spoločnosti a v konečnom dôsledku vedie k jej duchovnému rozvoju.
Garantom projektu bola PhDr. Tatiana Žáryová, riaditeľka knižnice HUAJA, ktorá má bohaté skúsenosti z oblasti akvizície knižníc a rozširovania knižničných fondov (dlhodobejšie pôsobila v knižnici VŠMU, kde zastávala aj funkciu riaditeľky).

Spolugaranti projektu sú vedeckí pracovníci Centra pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy na HUAJA – prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD., prof. PhDr. Egon Krák, ArtD., doc. Dr. Peter Šidlík, PhD., doc. Ján Gréner, ArtD., doc. Ivan Zvarík, ArtD. a doc. Adam Marec, ArtD. Organizáciu a realizáciu projektu administratívne zabezpečili: prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.Mgr. Jana Valašťanová, Mgr. Andrea Martináková a Rastislav Sekerka.

searchclosefacebook-squareyoutube-playinstagrammenu