prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.

Špecializácia:
Hudobná teória, hudobná analýza, modalita, hudba 20. a 21. storočia, kvantitatívna muzikológia, aplikácia systémovej teórie a synergetiky
v  muzikológii

Štúdium a zamestnanie

Pôsobenie v komisiách a výboroch

Významné ocenenia

Vedecko-odborná a pedagogická činnosť

Vedecké a odborné publikácie

– štúdium hry na klavíri na Konzervatóriu v Bratislave (1973 – 1977)
– štúdium Teórie hudby a kritiky na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1977 – 1982)
– 1982 rigorózna skúška na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PhDr.)
– 1982 – 1983 štipendium Slovenského hudobného fondu
– interná vedecká ašpirantúra (1983-1989), Umenovedný ústav SAV v Bratislave, obhajoba –
dizertácie Súčasná kompozičná tvorba na Slovensku v roku 1988,
– 1999 udelený titul CSc.
– 1987 – 1995 – vedecký pracovník SAV s prioritným zameraním na súčasnú slovenskú hudbu.
– 1984 – 2003 pedagogická činnosť na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej škole múzických
umení v Bratislave
– 1991 – 1992 prodekanka pre zahraničné vzťahy na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v
Bratislave
– 1992 (máj-jún) v rámci projektu TEMPUS prednášky o najnovších kompozičných trendoch na
Slovensku na Polytechnic University v Nottinghame
– 1992 – 1994 – vedecké štipendium Alexander von Humboldt Stiftung: 1. vedecký výskum vo
Freiburgu (Intistitut der Musikalischen Terminologie, od 1. augusta1992 do 31. marca 1993); 2.
jednomesačný pobyt na IRCAM v Paríži (apríl 1993) – výskum v oblasti elektroakustickej hudby;
3. vedecký výskum na univerzite (Historische Musikwissenschaft) v Bambergu (od 1. mája 1993
do 30. júna 1994), zároveň jeden semester prednášky z dejín hudby. Vedecký výskum zameraný
na systémovú teóriu, synergetiku a kvantitatívne metódy analýzy v hudbe.
– júl 1994 dvojtýždňový Kultur-Management kurz v Salzburgu, následne členstvo v
Medzinárodnom centre pre Kultur & Management v Gmundene v Rakúsku.
– 1994 – 1996 členka výberovej komisii medzinárodnej organizácie ELIA (European League of
Institutes of the Arts) so sídlom v Amsterdame.
–1994 habilitačné konanie, obhájenie habilitačnej práce v nemeckom jazyku Systemtheorie der
Musik na HTF VŠMU v Bratislave – titul docent.
– júl 1995 – jednomesačné štipendium nadácie Alexander von Humboldt u prof. Reinharda
Köhlera na Univerzite v Trieri – štúdium možností využitia synergetických zákonitostí
a metodologického prístupu systémovej teórie v muzikológii.
– 1995-1996 prorektorka pre zahraničné styky a public relations na VŠMU v Bratislave.
– jeseň 1998 študijný pobyt v Írsku (Dublin Institut of Technology) na základe udelenia
mesačného štipendia európskeho edukačného programu TEMPUS.
– od roku 1997 docentka na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
– 2000 – 2001– prodekanka na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
– 2006 – inauguračná prednáška na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave
– 2001 – 2008 prorektorka pre umenie, vedu, výskum a zahraničné vzťahy na Akadémie umení
v Banskej Bystrici.
– 15. 1. 2008 – menovanie za vysokoškolskú profesorku
– 4. 11. 2008 založenie HUAJA – BŠ, s.r.o. s cieľom prevádzkovať súkromnú vysokú školu
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
– 19. 1. 2011 – získanie štátneho súhlasu na pôsobenie ako súkromná vysoká škola s názvom
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica, s.r.o., odborná vysoká škola,
kde garantuje študijný program Hudobná interpretácia a teória a vyučuje teoretické predmety;
zriadila tu a vedie Centrum pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy pedagogicky pôsobí
– 1990 systematické rozvíjanie spolupráce s viacerými umeleckými vysokými školami v zahraničí
(s Viedňou Hochschule, neskôr Universität für Musik und darstellende Kunst – organizácia
spoločných seminárov a konferencií na Slovensku i v Rakúsku; pozvaná účasť na konferenciách
a seminároch vo Viedni, Drážďanoch, Varšave, Prahe, Hamburgu,Grazi, Ríme, Innsbrucku a i.).
– Spoluautorka lexikonu Komponisten der Gegenwart, ktorý vychádza od roku 1992 v edícii
text+kritik v Mníchove.
– od roku 1997 spolupráca s lexikonom New Grove of Dictionary.
– spolupráca na spoločných vedeckých projektoch s odborníkmi na synergetickú lingvistiku pri
Univerzite v Bochume a Trieri v SRN, s pedagógmi a umelcami z Conservatoire National
Superieur de Musique et Danse v Paríži, Lyone, Parme a i.

• členka výboru Hudobného fondu 1990 – 1992
• členka Slovenskej muzikologickej asociácie od roku 1990
• členka Slovenskej sekcie Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu od roku
2000
• členka Redakčnej rady časopisu Slovenská hudba od roku 2001 – 2008
• členka výboru Bratislavských hudobných slávností od 2002
• poradenstvo v posudzovaní hudobných a kultúrnych materiálov pre Ministerstvo
kultúry
• Účasť v zahraničných komisiách, výboroch a spoločnostiach:
• členka Humboldtovho klubu a vedeckej spoločnosti Alexander von Humboldt
Stiftung,
• členka vedeckého pracovného tímu Universität Bochum a Trier
• 1994-96 členka výberovej komisie medzinárodnej organizácie ELIA (European
League of Institutes of the Arts) so sídlom v Amsterdame.
• expert ROMUALDO DEL BIANCO FOUNDATION, Florencia
• členka International Scientific Commitee WSES (World Scientific and
Enfineering Society)
• členka Editorial Board of ICT in musical field magazine of Academy of
Music Gheorghe Dima, Cluj-Napoca, Romania od 2011
Prednášky v zahraničí: v Nemecku (Freiburg, Bamberg, Bochum, Drážďany), Anglicku
(Nottingham), Rakúsku (Viedeň, Reichenau, Graz, Innsbruck), Francúzsku (Lyon), Taliansku
(Rím, Palermo, Adria), Poľsku (Varšava, Bydgoszcz), Rusku (Petrohrad), Maďarsku
(Budapešť), na Novom Zélande (Auckland), Fínsku (Jyväskylä) a v Českej republike (Praha,
Brno).
Spolupracuje s pedagógmi na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, s
ktorými uskutočnila niekoľko spoločných seminárov, s odborníkmi na synergetickú lingvistiku
pri Univerzite v Bochume a Trieri v SRN, s pedagógmi a umelcami z Conservatoire National
Superieur de Musique et Danse v Paríži a v Lyone.

Vedecké štipendium Alexander von Humboldt-Stiftung 1992-1994
Certifikát za účasť a vedenie sekcie na konferencii WSEAS Acoustic, Music, Speech and
Language Processing (ICAMSL 2003) v Puerto De La Cruz, Tenerife 19.-21. decembra 2003.
Certifikát za účasť a vedenie sekcie na konferencii 7th WSEAS Int. Conf. on ACOUSTICS &
MUSIC: THEORY & APPLICATIONS (AMTA ’06), Cavtat, Croatia, June 12-15, 2006
Najvyššie ohodnotenie grantových projektov VEGA, ktorých som bola hlavnou riešiteľkou
Cena Jozefa Kresánka za významnú, dlhoročnú muzikologickú, organizátorskú a hudobnopedagogickú činnosť a za vedeckú prezentáciu slovenskej hudby doma i v zahraničí, 2019

Zuzana Martináková sa predovšetkým venuje viacerým oblastiam muzikológie: a) problematike
súčasnej slovenskej a svetovej hudby; b) modálnej hudbe obdobia renesancie, 20. storočia a
mimoeurópskych kultúr; c) kvantitatívnym metódam spracovania hudby, systémovej teórii,
synergetike a aplikácii matematických metód.
Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg od roku 1984, v rokoch 1983-1994 pôsobila tiež na
Umenovednom ústave SAV v Bratislave. Spočiatku sa zameriavala na výskum súčasnej
slovenskej hudby zo systematického a analytického hľadiska, neskôr za zaoberala problematikou
tvorby a kategorizácie hudby 20. storočia vôbec. Prednášala v rámci programu Tempus v
Nottinghame na Polytechnic University v máji a v júni 1992; zrealizovala niekoľko prednášok vo
Viedni na Hochschule für Musik und darstellende Kunst. Na základe získania 21 mesačného
vedeckého štipendia Alexander von Humboldt Stiftung pokračovala vo svojom vedeckom
výskume vo Freiburgu (Intistitut der Musikalischen Terminologie) od 1.8. 1992- 31.3.1993,
následne jeden mesiac študovala elektroakustickú hudbu na IRCAM v Paríži, a ďalej na
Univerzite (Historische Musikwissenschaft) v Bambergu od 1. 5. 1993 – 30. 6. 1994 , kde
zároveň prednášala jeden semester dejiny hudby. Počas pobytu v SRN za začala zaujímať o
systémovú teóriu, synergetiku a kvantitatívne metódy analýzy v rôznych vedeckých oblastiach,
najmä v lingvistike, ktoré začala aplikovať v oblasti hudobnej vedy.
Na jeseň 1998 absolvovala študijný pobyt v Írsku (Dublin Institut of Technology) na základe
udelenia mesačného štipendia európskeho edukačného programu TEMPUS.
Od roku 1990 systematicky rozvíjala spoluprácu s viacerými umeleckými vysokými školami
v zahraničí (s Viedňou Hochschule, neskôr Universität für Musik und darstellende Kunst,
s ktorými organizovala spoločné semináre a konferencie na Slovensku i v Rakúsku; zúčastnila sa
tiež konferencií a seminárov v Prahe, Hamburgu, Grazi, Ríme, Innsbrucku a i., rozvíjala tiež
spoluprácu s Írskom).
Svoje články a štúdie publikuje doma i v zahraničí. Je spoluautorkou lexikonu Komponisten der
Gegenwart, ktorý vychádza od roku 1992 v edícii text+kritik v Mníchove. Od r. 1997
spolupracuje aj s lexikonom New Grove of Dictionary.
K najvýznamnejšiemu typu spolupráce patrí podieľanie sa na spoločných vedeckých projektoch s
odborníkmi na synergetickú lingvistiku pri Univerzite v Bochume a Trieri v SRN. V poslednej
dobe rozvinula spoluprácu s pedagógmi a umelcami z Conservatoire National Superieur de
Musique et Danse v Paríži a v Lyone, Parme, Adrii, Jyväskylä a s inými umeleckými
vzdelávacími inštitúciami.
Pravidelne participuje na viacerých konferenciách a sympóziách doma i v zahraničí, ktoré jej
umožnili nadviazať a rozvíjať rôzne typy spolupráce v oblasti vedeckých záujmov.
Od roku 1991 pravidelne organizuje a usporadúva semináre, konferencie, sympóziá, kurzy
a workshopy, ale aj umelecké a vedecké podujatia, zamerané na prepojenie viacerých druhov
umenia, ktorých sa zúčastňujú aktívne i pasívne vedci, umelci i študenti s viacerých vysokých
škôl z domova zo zahraničia (najmä z Rakúska, Nemecka, Čiech, Poľska, Ruska, Francúzska,
Talianska, Švajčiarska, USA, Rumunska a i.).

AAB Scientific monographs – published home / Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
Martináková-Rendeková, Z.: Slovak Composers after 1900. Formation and Styles. (English)
Akadémia umení, Banská Bystrica 2002
Martináková-Rendeková, Z.: Hudba v kontexte vývoja umenia 20. storočia. Umelecké štýly
a hnutia. (Music in Context of Art in 20th Century. Artistic Styles and Movements) Akadémia
umení, Banská Bystrica 2004
Martináková, Z.: Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia (Modalität in Bezug auf die Musik
des 20. Jahrhunderts). VŠMU, Bratislava 2000
Zuzana Martináková-Rendeková: Modálne myslenie v hudbe – minulosť a súčasnosť. Modal
Thinking – past and present time, HUAJA 2014, ISBN 978-80-970754-5-3
ABA Studies of monographic character in journals and collections – published abroad / Štúdie
v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Martináková-Rendeková, Z.: Synergetische
und systemtheoretische Aspekte der Musikanalyse. In: Semiotische Berichte 1-4/O2,
Wien 2002, s. 191-216
ABC Chapters in Scientific
Monographs – published abroad /
Kapitoly vo vedeckých
monografiách vydané
v zahraničných vydavateľstvách
Martináková, Z.: Eugen Suchoň. In: Komponisten der Gegenwart. Edition text+kritik, München,
1.Nachlieferung 1992
Martináková, Z.: Ján Cikker. In: Komponisten der Gegenwart. – Edition text+kritik, München,
2.Nachlieferung 1993
Martináková, Z.: Alexander Albrecht. In: Komponisten der Gegenwart. Edition text+kritik,
München, 4.Nachlieferung 1994
Martináková, Z.: Vladimír Godár. In: Komponisten der Gegenwart. Edition text+kritik,
München, 15. Nachlieferung 1998
Köhler, R. – Martináková-Rendeková, Z.: A systems theoretical approach to language and
music. In: Systems. New Pradigms for the Human Sciences. Walter de Gruyter, Berlin – New
York 1998, s. 514-547
ADC Scientific studies – published in foreign journals (Current Contents) / Vedecké práce
v zahraničných karentovaných časopisoch
Martináková, Z.: Zur Charakteristik der slowakischen Musik. Österreichische Musikzeitschrift
Wien, 7-8/1992, s.421-7
Martináková, Z.: Das gegenwärtige Musikleben in der Slowakei. Österreichische
Musikzeitschrift Wien, 7-8/1992, s. 427-30
ADE Scientific studies – published in foreign journals (non Current Contents) / Vedecké práce
v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Martináková, Z. – Drlička, P.: The Clarinet in Contemporary Slovak Music. Clarinet
and Saxophone, London December 1990, Volume 15/4, S.14-18.
Martináková, Z.: Relationen zwischen Sprache, Kunst und Text: Methoden der Analyse. In:
Musikometrie, Bochum 1994, s. 71-75
Martináková, Z.: Prozessen der Rükbezüglichkeit (Rekursivität) in der Musik. In:
Musikometrie, Bochum 1995, s. 53-57
Martináková-Rendeková, Z.; Mačutek, J.; Popescu, I.-I.; Altmann, G.: Some Problems of
Musical Texts. In: Glottometrics 16, 2008, s. 82-110. ISBN 1617-8351.
Martináková, Z.: Súčasná kompozičná scéna na Slovensku. Koncepcie a orientácie v tvorbe
strednej a mladšej skladateľskej generácie. Opus musicum, hudení revue. roč. 42, č. 5, Brno
2010. ISSN 00862-8505. s. 6-19.
Martináková-Rendeková, Z.; Mačutek, J.; Popescu, I.-I.; Altmann, G.: Ord’s criterion in musical
texts. In: Glottotheory, Vol. 2, Nr 1, International Journal of Theoretical Linguistics. July 2009, s.
99-111
Zuzana Martináková – Rendeková, Gabriel Altmann, Reinhard Köhler, Ioan-Iovitz
Popescu Stratification in musical texts based on rank-frequency distribution [Stratifikácia
hudobných textov na báze distribúcie usporiadaných frekvencíí].
In: Glottometrics [ CD-ROM, PDF]. – ISSN 1617-8351. – epc c.24. – Lüdenscheid : RAM –
Verlag, (2012), 25-40 s.
Martináková-Rendeková, Z.: Adequacy of Quantitative Methods in Musical Analysis
[Adekvátnosť kvantitatívnych metód v hudobnej analýze] [štúdia v zahraničnom el. vedeckom
zborníku] In: Tehnologii Informatice si de Comunicatie in Domeniul Muzical [PDF] : Ict in
Musical Field. – CLUJ NAPOCA : MediaMusica, 2012. – ISSN 2069-954X. – 15-24 S.
ADF Scientific studies – published in Slovak journals (non Current Contents) / Vedecké práce
v domácich nekarentovaných časopisoch
Martináková, Z.: Úvahy o možnostiach organizácie tónov na pozadí Suchoňovho systému
akordiky. Slovenská hudba, roč. XXIV, 1-2, 1998, s. 36-46
Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. David Hykes a jeho harmonický spev.
Hudobný život 10, 1999, s. 37-40
Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. Giacinto Scelsi. Hudobný život 11, 1999, s. 48-
52
Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. George Crumb. Hudobný život 12, 1999, s. 44-
48
Martináková, Z.: K vývinovým tendenciám hudobnej tvorby na Slovensku v poslednom
štvrťstoročí. Slovenská hudba 1-2, 2000, 106-129
Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. Edgard Varèse. Hudobný život 1-2, 2000, s. 42-
46
Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. Erik Satie. Hudobný život 3, 2000, s. 40-44
Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. Olivier Messiaen. Hudobný život 4, 2000, s. 37-
40
Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. Arvo Pärt. Hudobný život 5, 2000, s. 31-34
Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. György Ligeti. Hudobný život 6, 2000, s. 40-44
Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. Pierre Boulez. Hudobný život 7-8, 2000, s. 33-
37
Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. Morton Feldman. Hudobný život 9, 2000, s.
38-42
Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. Iannis Xenakis. Hudobný život 10, 2000, s. 31-
35
Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. John Cage I. Hudobný život 11, 2000, s. 34-37
Martináková, Z.: Kapitoly z hudby 20. storočia. John Cage II. Hudobný život 12, 2000, s. 47-
51
Martináková, Z.: Kategorizácia hudby 20. storočia. In: Hudobný život 1, 2001, s. 29-33
Martináková, Z.: Litánie okamihu. K hudobnej tvorbe Juraja Hatríka. In: Slovenská hudba 1,
2001, 51-63
Martináková, Z.: Tvorba Dušana Martinčeka v kontexte európskej hudby. In: Slovenská hudba 1,
2002, 49-64
Martináková, Z.: Pokus o typológiu modálneho myslenia v hudbe. In: Slovenská hudba 3-4,
2002
Martináková, Z.: Ivan Hrušovský – integrálna osobnosť slovenskej a európskej hudobnej
kultúry. Slovenská hudba, roč. 33, 2007, s.60-67
Martináková, Z.: Rrrr…reguiem aeternam. Mauricio Kagel. Hudobný život, č. 10, 2008
Martináková, Z.: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie. In:
Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. 2010, roč. XXXVI, č. 1, ISNN 1335-2458, s. 27-
62.
Zuzana Martináková: Akceptovanie hudobnej tradície v tvorbe Ivana Paríka, Dušana
Martinčeka a Ladislava Kupkoviča. Slovenská hudba 4, 2011, s. 351-356.
Martináková, Z.: Modálny základ v rockovej a jazzovej hudbe v 20. storočí In: Ars pro toto :
Vedecký a umelecký časopis / Science & Art Journal / – ISSN 1338-6913. – Roč.4, č.2. – Banská
Štiavnica: HUAJA, (2015), s.28-32. (Modal Basis in Rock and Jazz music in 20th Century)
Martináková, Z.: Transfer vlastnosti jedného umeleckého druhu na iný umelecký druh.
In: Ars pro toto : Vedecký a umelecký časopis / Science & Art Journal / aut. Zuzana Martináková.
– ISSN 1338-6913. – Roč.5, č.2. – Banská Štiavnica : HUAJA, (2016), s.27-32.
Martináková, Z.: Prieniky medzi hudbou, umením a filozofiou u Jána Albrechta, In: Ars pro toto :
Vedecký a umelecký časopis / Science & Art Journal / aut. Zuzana Martináková. – ISSN 1338-
6913. – Roč. 6, č. 2. – Banská Štiavnica : HUAJA, (2017), s.12-15. Intersections between Music,
Art and Philosophy by Ján Albrecht
Martináková, Z.: Analytický pohľad na mikropolyfóniu v koncepcii György Ligetiho a Dušana
Martinčeka, In: Ars pro toto : Vedecký a umelecký časopis / Science & Art Journal / aut. Zuzana
Martináková. – ISSN 1338-6913. – Roč. 7, č.2. – Banská Štiavnica : HUAJA, (2018), s.12-16.
Analytical Approach to Micropolyphony in Conception of György Ligeti and Dušan Martinček
AEC Scientific studies – published in foreign reviewed scientific collections / Vedecké práce
v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch
Martináková, Z.: Hedenaagse muziek in Slovakije. In: Kreatief, Antwerpy, august 1990, č. 2/3,
s.155-166
Martináková, Z.: Iris Szeghy. In: Kontrapunkt Kaländer für Europa 1993, Furore-Edition 857,
Kassel 1993, s. 94-98
Martináková-Rendeková, Z.: Systems Theoretical Modelling in Musicology. In: Mathematics
and Computers in Modern Science. Acoustics and Music, Biology and Chemistry, Business and
Economics. WSES (World Scientific and Engineering Society) Press 2000, 122-127
Martináková-Rendeková, Z.: Synergetische
und systemtheoretische Aspekte der
Musikanalyse. In: Semiotische Berichte 1-
4/O2, Wien 2002, s. 191-216
Martináková-Rendeková, Z.: Rank-Frequency Distribution of Pitch in Musical Texts Using
Altmann-Fitter 2.0 and Reinhard Köhler’s QUAMS Computer Programmes. Príspevok na
vedeckej konferencii 6th WSEAS International Conference on Applied Mathematics, Special
Session – II: Applied Mathematics for Music and for Signal Processing, Corfu (Grécko) 14.-21.
august 2004.
Martináková-Rendeková, Z.: Systems Theoretical Approach to Music and Musical Work
(Structure, Processes, Functions). In: Zborník The Musical Work, its Aesthetics, Structure and
Reception, Bydgoszcz 2005, s. 59-69
Martináková-Rendeková, Z.: Archetypal Nature of Musical Work: Result of Conscious or
Unconscious Process? In: zborník The Musical Work and its Archetype. Bydgoszcz 2006, s. 25-
32.
Martináková-Rendeková, Z.: Musical Archetypes and Memes – Basic Natural Principles of
Musical Work, 7th WSEAS Int. Conf. on ACOUSTICS & MUSIC: THEORY &
APPLICATIONS AMTA ’06), Cavtat, WSEAS 2006, In: WEAS TRANSACTIONS ON
SYSTEMS, Issue 7, Vol. 5, 2006
Martináková-Rendeková, Z.: Morphic Resonance and Sound Universe of Music. Vyžiadaný
a publikovaný príspevok na sympóziu The musical Work as a Sound Phenomenon, Bydgoszcz,
14-16 november 2006 In: zborník The musical Work as a Sound Phenomenon 2007, s. 37-45.
Martináková-Rendeková, Z.: Different Parameters of the Negative Hypergeometric
Distribution as a Discriminating Feature for Musical or Composer’s style. In: The 7th
WSEAS International Conference on SYSTEMS THEORY AND SCIENTIFIC
COMPUTATION (ISTASC’07), Vouliagmeni Beach, Athens, Greece, August 24-26, 2007, ISBN
978-960-8457-98-0, pp. 217-223.
Martináková-Rendeková, Z.: Criteria for Positive Reception of Musical Work: Do They
Exist? In: Dzielo Muzyczne 4: The Musical Work and its Reception in Musical Oeuvre. In:
Bydgoszcz 2008. ISBN: 978-83-61262- 00-8, s. 21-32
Martináková-Rendeková, Z.: Regularities in Musical Texts Resulted from Rank-Frequency
Distribution of Pitch. In: New Aspects of Systems Theory and Scientific Computation. Rhodes,
Greece, august 20-22, 2008, ISBN: 978-960-6766-96-1. s. 24-30
Martináková-Rendeková, Z.; Mačutek, J.; Popescu, I.-I.; Altmann, G.: Some Problems of
Musical Texts. In: Glottometrics 16, 2008, s. 82-110. ISBN 1617-8351.
Martináková-Rendeková, Z.: Systems Theoretical Approach to the System Music and its
Environment. In: Dzielo Muzyczne 5: The Musical Work and its Contexts. In: Bydgoszcz 2009.
ISBN 978-83-61262-24-4, s.35-50.
Popescu, Ioan-Iovitz – Martináková-Rendeková, Zuzana – Altmann, Gabriel: Stratification in
Musical Texts Based on Rank-Frequency Distribution of Tone Pitches. In: RECENT
ADVANCES in ACOUSTICS& MUSIC: THEORY & APPLICATIONS. ISBN: 978-960-474-
061-1, WSEAS Press 2009 s.116-120
Martináková-Rendeková, Z.: Relationships between Functions of Music and Requirements of
Environment. In: Dzielo Muzyczne 6: Musical Work and Its Functions Contexts. In: Bydgoszcz
2010. ISBN 978-83-61262-60-2, s. 63-68.
Martináková-Rendeková, Z.: Odhaľovanie zákonitostí v hudbe pomocou kvantitatívnych
metód. In: Hudební teorie dnes a zítra. K nedožitým devadesátinám Karla Risingera. AMU, Praha
2010. ISBN 978-80-7331-195-7. s. 73-90.
Martináková-Rendeková, Z.: Slovak Composers influenced by Chopin. In: Traces and Echoes
of Chopin’s Work 7, Bydgoszcz 2011. ISBN 978-83-61262-84-8, s. 189-199.
Martináková-Rendeková, Z.: Searching for Universal Laws and Rules in Music. In:
MATHEMATICS and COMPUTERS in BIOLOGY, BUSINESS and ACOUSTICS. ISBN: 978-
960-474-293-6, WSEAS Press 2011 s.280-286.
Martináková-Rendeková, Z.: Synergetic Linguistics as an Impetus for Constitution of
Synergetic Musicology. Odoslané do Festschrift Reinhard Koehler, September 2011.
Martináková-Rendeková, Z.: Mathematics – an Exhaustless Source of Musical
Creation [Matematika – nevyčerpateľný zdroj hudobnej tvorby] / In: Dzielo Muzyczne (9):
Zrodla / Zuzana Martináková – Rendeková. – Bydgoszcz : Akademia Muzyczna Im. F.
Nowowiejskiego, 2014. – ISBN 978-83-61262-29-9. – 23-36 S.
Martináková, Zuzana. FORMS AND TRANSFORMATIONS OF ELECTROACOUSTIC
MUSIC, In: sonic ART, august 2014: http://www.sonicart.sk/archives/1024
Martináková-Rendeková, Z.: Development of Modal Thinking from Palestrina to the Present
Time. [Vývoj modálneho myslenia od Palestrinu podnes]. In Musical Analysis Historia – Theoria
– Praxis. Vol. III, Wroclaw : The Karol Lipiňski Academy of Music in Wroclaw, 2014. – ISBN
978-83-86534-81-4. – 51-61 S.
Modálne princípy v Janáčkovej tvorbe / Zuzana Martináková, In.: JANÁČKIANA 2016, Sborník
z 33. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2016, Ostravská univerzita, Ostrava 2017,
ISBN 978-80-7464-920-2
How natural, social and cultural events affect the creation of a musical work [Ako môžu
prírodné, sociálne a kultúrne udalosti ovplyvniť vznik hudobného diela] / Zuzana Martináková.
In: Interpretacje dzieła muzycznego w kręgu semantyki 3 (Interpreting Musical Works from a
Semantic Perspective ): / Zuzana Martináková – Bydgoszcz : Akademia Muzyczna Im. F.
Nowowiejskiego, 2018. – ISBN 978-83-61262-22-0. – 273-282 S.
Martináková, Zuzana: Vlny úpadku a vzostupu v slovenskej hudobnej tvorbe v druhej polovici 20.
storočia, in: Clavibus unitis 7/1 (2018), s. 119-127, http://www.acecs.cz/cu_2018_07.php [ISSN
1803-7747]
AED Scientific studies – published in Slovak reviewed scientific collections / Vedecké práce
v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch
Reinhard Köhler – Zuzana Rendeková-Martináková: Niekoľko poznámok k systémovoteoretickej analýze hudby. In. Hudobno-pedagogické interpretácie 3. Nitra 1995, S. 51-58
Martináková, Z.: Nové metódy kvantitatívnej analýzy hudby. Aplikácia niektorých
počítačových programov na skladby v MIDI dátach. In: Zborník Metódy analýzy a
interpretácie hudby z historického a systematického aspektu I. Bratislava 1997, s. 67-75
Martináková, Z.: Niektoré tendencie a vývinové determinanty v slovenskej hudbe 80. a 90.
rokov. In: Hudobno-pedagogické interpretácie. Nitra 1998, s. 73-83
Martináková, Z.: Niektoré aspekty systémovej teórie v hudbe. In: Zborník Metódy analýzy a
interpretácie hudby z historického a systematického aspektu II. Bratislava 1998, s. 84-93
Martináková, Z.: Synergetische Aspekte der Musikanalyse. In: Zborník: Nové cesty
Musikanalyse. VŠMU, Bratislava hudobnej analýzy/Neue Wege der 2000, s. 58-67
Martináková, Z.: Theorie der morphischen Felder. In: Zborník Filozofické koncepcie v hudbe
a umení, venovaný J. Albrechtovi, Bratislava 2000, s. 61-66
Martináková, Z.: Synergetische Musikwissenschaft – ein neues Modell der Disziplin? In:
Zborník: 2. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení,
venované Ladislavovi Mokrému, Bratislava 2003
Martináková, Z.: Resultate der quantitativen Analyse der Musikwerke / Výsledky
kvantitatívnej analýzy hudobného diela. In: Zborník Progresívne metódy analýzy
a interpretácie hudby a umenia.Vydavateľ Akadémia umení 2006
Martináková, Z.: Základné východiská v tvorbe Jozefa Malovca. In: Zborník: Osobnosti
slovenskej hudobnej tvorby II. Akadémia umení Banská Bystrica 2006
Martináková, Z.: Typológia možností inšpirácie folklórnou hudbou – dokumentácia na
príkladoch zo slovenskej hudobnej tvorby. In: Zborník: Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby
II. Akadémia umení Banská Bystrica 2006
Martináková, Z.: Fenomén osobnosti v slovenskej hudbe 20. storočia. Vyžiadaný Príspevok na
Muzikologickej konferencii TRADÍCIA – INOVÁCIA – MODERNOSŤ VO VÝVOJOVÝCH
PREMENÁCH, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2005, 5.-7. 10. 2005. In: K pocte
Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera, Zborník, Katedra hudobnej vedy FFUK Bratislava 2007,
s. 59-64
Martináková, Z.: Tadeáš Salva – osobnosť tvorcu. Odborný seminár
TADEÁŠ SALVA – VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ KULTÚRY,
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 23.októbra 2007, vydané v decembri 2007
Martináková, Z.: Fenomén osobnosti v slovenskej hudbe 20. storočia. Vyžiadaný Príspevok na
Muzikologickej konferencii TRADÍCIA – INOVÁCIA – MODERNOSŤ VO VÝVOJOVÝCH
PREMENÁCH, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2005, 5.-7. 10. 2005. In: K pocte
Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera, Zborník, Katedra hudobnej vedy FFUK Bratislava 2007,
s. 59-64
Martináková, Z.: Dušan Martinček – Ivan Parík – Ladislav Kupkovič: traja generační
vrstovníci – tri rozdielne koncepcie tvorby. Kolokvium Hudobný život na Slovensku.
Kontinuita či Diskontinuita 2. Nástup diverzity – Dynamizmus živej kultúry? (ed. Renata
Belicova). BEN a M + Katedra hudby FPV ZU 2009, ISBN 978 – 80- 968382 – 4 – 0, s. 84 – 91
Martináková, Zuzana, Modalita kontra tonalita. Prezentácie – konfrontácie 2013. Miesto
a význam teórie hudby v prostredí vysokoškolského hudobného vzdelávania (venované jubileám
Jozefa Kresánka a Miroslav Filipa), Zborník príspevkov z 11. ročníka muzikologického seminára,
edícia všmu ht, Vydavateľstvo Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2013. ISBN 978-80-
89439-51-5, s. 49-60
Martináková, Zuzana: Muzikológia v 21. storočí, jej tendencie a možnosti vývoja. In: Prezentáciekonfrontácie 2015, Muzikológia v 21. storočí – metódy, témy, ciele / Hommage à Juraj
Beneš: Zborník príspevkov z 13. muzikologického seminára usporiadaného Katedrou teórie
hudby v spolupráci s Centrom výskumu a HTF VŠMU v Bratislave dňa 24. apríla 2015. –
Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015. – ISBN 978-80-89439-85-0. – s.
35-45.
Martináková, Zuzana: Komplexná analýza hudobného diela, metóda a nástroje. / Zuzana
Martináková, In.: Vedecké, umelecké a filozoficko-estetické reflexie, vedecký zborník 2017,
(Scientific, Artistic and Philosophical-Aesthetical Reflections, scientific textbook 2017), s. 25-29.
(Complex Analysis of Musical Work – Methods and Tools), Recenzenti / Reviewers: doc. PhDr.
Roman Dykast, CSc., doc. Mgr. Martin Štúr, PhD. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta
– Banská Štiavnica (HUAJA) 2017, ISBN 978-80-972605-0-7
AFA Published contributions at foreign scientific conferences / Publikované príspevky na
zahraničných vedeckých konferenciách
Martináková, Z.: Gemeinsame Aktivitäten und Beeinflussungen zwischen Slowakei und
Österreich in Vergangenheit und Gegenwart auf dem Gebiet der Musik und
Musikwissenschaft. In: Bruckner Symposion 2006/Bericht. Gemeinsame Vergangenheit –
gemeinsame Zukunft? Anton Bruckner Institut Linz. Musikwissenschaftlicher Verlag, Wien.
ISBN 978-3-902681-17-1. s. 159-167.
Martináková, Z.: Modales Denken in den ausgewählten Kompositionen slowakischer
Komponisten im 17. Jahrhundert. In: Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik des 16.
– 18. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa. Hrsg. Gerold W. Gruber, Wien. Vydané Bratislava
2013, ISBN 978-80-88737-40-7, s. 111-123.
AFB Published invited papers at Slovak scientific conferences / Publikované pozvané referáty
na domácich vedeckých konferenciách
Martináková, Z.: Some Remarks on Modal Thinking in Satie’s Piano Music. In: Zborník
International symposium Satie „70 years later. Bratislava 1995, s. 41-46
Martináková, Z.: Modálnosť Suchoňovej kompozičnej reči. In: Eugen Suchoň v kontexte
európskej hudby 20. storočia. Zborník z muzikologickej konferencie Bratislava, 1. – 2. 1998.
NHC, SMA 1998, s. 35-40
Martináková, Z.: Ktorá hudba prežije rok 2001? In: Zborník Slovenskí skladatelia. Bratislava
2000, s. 35-39
Martináková, Z.: Tadeáš Salva – osobnosť tvorcu. Odborný seminár
TADEÁŠ SALVA – VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ KULTÚRY,
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 23.októbra 2007, vydané v decembri 2007
Martináková, Z.: Fenomén osobnosti v slovenskej hudbe 20. storočia. Vyžiadaný Príspevok na
Muzikologickej konferencii TRADÍCIA – INOVÁCIA – MODERNOSŤ VO VÝVOJOVÝCH
PREMENÁCH, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2005, 5.-7. 10. 2005. In: K pocte
Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera, Zborník, Katedra hudobnej vedy FFUK Bratislava 2007,
s. 59-64
Martináková, Z: Vokálna tvorba na Slovensku od druhej polovice 20. storočia. In: Zborník
z muzikologickej konferencie: Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej
integrácia vo vzdelávacích programoch umeleckého školstva. Banská Bystrica 2011. ISBN 978-
80-8555-03-1, s. 4-15.
Martináková, Z: Vokálna a vokálno-inštrumentálna tvorba Egona Kráka a Jevgenija
Iršaia. In: Zborník z muzikologickej konferencie: Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od
19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích programoch umeleckého školstva. Banská Bystrica
2011. ISBN 978-80-8555-03-1, s. 128-136.
AHG Scientific studies at internet /
Vedecké práce zverejnené na
internete – zahraničné
Martináková-Rendeková, Z.: Postmoderne
– Geburt eines neuen oder Untergang eines
alten Paradigmas? In: Empirical Text and
Culture Research 2,

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu