prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.

Egon Krák (1958), slovenský skladateľ, pedagóg, hudobný vedec, autor hudobných publikácií, hudobný producent a manažér.

Štúdium a zamestnanie

Pôsobenie v komisiách a výboroch

Významné ocenenia

Stáže, umelecké projekty

Diskografia

Bibliografia

- Hudobná fakulta VŠMU Bratislava; hudobnú teóriu a kritiku
- súkromné vzdelávanie v kompozícii u Juraja Pospíšila,
Dušana Martinčeka a Ilju Zeljenku
- redaktor kníh a hudobnín vydavateľstva OPUS (1984 – 1991)
- edičný a produkčný pracovník v oblasti audiovizuálnych
pôvodných umeleckých programov (1991 – 1995)
- pedagóg na Základnej umeleckej škole v Bratislave (1988-1995)
- pedagóg na Hudobnej fakulte VŠMU (1995 – 2005); prodekan (1997-2002)
- od r. 2004 – súčasnosť pedagóg na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej
Bystrici, dekan Fakulty múzických umení (2005 – 2008)
- 2002 – vedecká hodnosť ArtD. – VŠMU v Bratislave
- 2004 – vedecko-pedagogická hodnosť docenta v odbore Teória vyučovania hudobnej náuky na
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
- 2004 – vedecko-pedagogická hodnosť docenta v odbore skladba – VŠMU v Bratislave
- je spoluzakladateľom Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta Banská Štiavnica a od jej
vzniku (štátny súhlas získala v roku 2011) tu pedagogicky pôsobí a vykonáva funkciu rektora.

1999 – 2004 – predseda Rady Slovenskej hudobnej únie a Spolku slovenských skladateľov
- 2001 – 2004 – člen Správnej rady Vzdelávacej nadácie Jana Husa
- 2002 – 2006 – člen Rozhodcovskej komisie SOZA
- v súčasnosti je členom Slovenskej sekcie ISCM, ďalej autorom a realizátorom medzinárodných
umeleckých a vedeckých projektov
- projektový vedúci vzdelávacích programov Cultural Weeks vo Florencii
- 2003 – súčasnosť – pravidelne spolupracuje so Centre de Musique Baroque de Versailles
(absolvoval viaceré vedecké a pracovné pobyty, zamerané na rekonštitúciu skladieb 16. a 17.
storočia
- Čestný člen Kuratória Metropolitného orchestra v Bratislave
- 2015 – 2019 Člen Umeleckej rady SND

2000 – Cena Jána Levoslava Bellu za dielo Lettres de mon moulin
2005 – Výročná cena SOZA za dielo z oblasti vážnej hudby

Absolvoval viaceré vedecké stáže a umelecké pobyty v Centre de Musique Baroque de Versailles
v rokoch 2003, 2004 a 2006, zamerané na rekonštitúciu skladieb 16. a 17.storočia (H. Desmarest,
N.Bernier, M. A. Charpentier), a na University of Wisconsin, Green Bay, USA 2003 a 2008.
Autor a realizátor medzinárodného programu EUROMUSE (2000), zameraného na hudobného výskum
a projekty interpretačnej praxe európskeho systému vzdelávania hudobníkov. Účastníkmi boli desiatky
študentov a odborníkov z krajín Európy a USA.
Hlavný riešiteľ viacerých grantových programov KEGA, VEGA MŠ SR 2000 – 2002 a 2005 – 2007
Project Leader vzdelávacích programov v rámci Cultural Weeks in Florence 2002 – 2005
Pravidelne publikuje vo vedeckých a umeleckých periodikách doma i v zahraničí.
- 2004 – 2005 manažér Kancelárie grantovej a projektovej spolupráce na Akadémii umení
v Banskej Bystrici.
- 2004 – 2008 – spoluautor medzinárodných projektov CARPENTARIUS, GOSSEC, BERNIER
a ATELIER XXI

1994 – Pulcherrima ad honorem Sancti Augustini memoriae – Slovenské kvarteto;
Moyzesovo kvarteto; Daniela Varínska, pf – CD SF 00172131
1996 – Cantiones sacrae, Vol I. – CD OPUS 912542–2 231
1997 – Chorus angelorum ensemble, cond. by Egon Krák
1997 – Hymnus Te lucis ante terminum – Capella istropolitana, Detský spevácky zbor SR v Bratislave,
cond.by Ewald Danel.Vyd. SRO CD 1997
1998 – Cantiones sacrae, Vol II.. – CD HF 00232 131 Chorus angelorum ensemble, cond. by Egon Krák
Spiritus tuus in nobis – Moyzesovo kvarteto – CD HF 00212 131
1999 – Hymnus Te lucis ante terminum - Komorní sólisti Bratislava, cond. by A.Popovič, Laudate
Dominum, CD 1999 . Publisher I. Michalič
2001 – Cantiones sacrae, Vol III. - Chorus angelorum ensemble, cond.by Egon Krák, CD EDICO 0010
2002 – Adieu, mes amis... à la memoire d´Amedeo Modigliani - A. Stepanov, clarinet, E.Krák, piano.
CD INTERSECTIONS,AKU-SHU
2002 – Au jardin d´amours, trois chansons - J.Pastorková,soprano, A.Mudroňová, piano. CD
INTERSECTIONS, AKU-SHU 2002, Promotion
2006 – Mémoires I, chamber works, HF Bratislava 2006, SF 00452131, www.hf.sk
2010 – CADENZA per quattro chitarri, 2010 Diskant, DK 0133 – 2131, www.diskant.sk
2013 – Mémoires II, orchestral and chamber Works , HF Bratislava 2013, www.hf.sk
2013 – Cirillometodiada, oratórium podľa J.Hollého, CD HUAJA 2013, www.huaja.org

Viachlas v hudbe Európy. Teoretické, kompozičné a historické súvislosti viachlasnej hudby.. In:
www.hc.sk/src/oec_kniha.php?lg=sk&idp=79&menutyp=knihy, Hudobné centrum, Bratislava 2008
Anton Julius Hiray: 12 Landlers (reconstitution of the score for fl, vn, pf). Akadémia umení,
Banská Bystrica 2006
Benjamin Britten - Peter Grimes. In: Bulletin Opery SND, Bratislava 2005
En Chantan... Trubadúri, trouveri a minnesang medzi Rhonou a Rýnom. In: Bulletin BHS 2004
KOMPOZIČNÁ TEORÉMA - vzdelanie, inšpirácia alebo skladateľ vo (svojom) svete. In:
Hudobný život 2004/9, s. 37–39
Veda o hudbe a teória interpretačnej praxe v diele Jeana de Murs v rukopise Berkeley Ms. 744.
In: Slovenská hudba 2003/3
Fenomén idey návratu v tvorbe a interpretácii hudby. In: Filozofické koncepcie v hudbe a umení,
Akadémia umení, Banská Bystrica 2002
Ladislav Mokrý a jeho význam pre rozvoj kultúrnej diplomacie na Slovensku. In: Filozofické
koncepcie v hudbe a umení, Akadémia umení, Banská Bystrica 2002
Jean Ockeghem a jeho dielo. In: Zborník BHS, Bratislava 2000
Jean Ockeghem: Missa Requiem Aeternam, vocale score, new revised version, (ed.). Hudobný
fond, Bratislava 2000
Nová analytická situácia. In: Nové cesty analýzy v hudbe, Vysoká škola múzických umení, Bratislava
2000
Fenomén starej hudby - živé dedičstvo hudobnej kultúry Európy. In: Filozofické koncepcie v hudbe
a umení (zborník), Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1999
Dance suite from Hungarici saltus a dionisio 1730. Matica slovenská, Martin 1998
Expresionizmus - filozofia a skutočnosť. In: Metódy a analýzy a interpretácie hudby z historického a
systematického aspektu (zborník štúdií II.), Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1998
Pôvaby francúzskej vyspelosti. In: Hudobný život 1998/23-24
Správa o stave hudobnej kultúry na Slovensku z pohľadu súčasného skladateľa. In: Slovenskí
skladatelia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 1998
Vladimír Bokes: Prelúdiá a fúgy, op. 53. Nachádzanie súvislostí súčasného diela.. In: Hudobný
život 1998/21
Koniec tisícročia alebo aká bude budúcnosť hudby (na Slovensku). In: Súčasná hudba medzi
Východom a Západom (zborník sympózia Melos-Étos), Bratislava 1997 (vyd. Orman)
Hudobný svet Slovenska. In: Causa editio Bratislava 1996
Collectio Clavichordum, Vol. I & II Anthology of 17th and 18th century keyboard music from
Slovakia. Hudobný fond, Bratislava 1993-1994
Anton Zimmermann: Sei Suonate, op. 2 (transcription). 1991 (TREVAK)
Mahler a definitívna nekonečnosť hudby. In: Revue svetovej literatúry 1990/5
Henry Desmarest: Les trois motets versaillais, Musica Gallica. Paríž (CMB de Versailles, v tlači)
Viachlas v hudbe Európy, Vol. I.. In: www.aku.sk/krak

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu