Vnútorný systém kvality

HUAJA v rámci procesu zosúlaďovania so štandardmi SAAVS upravila a vypracovala tieto dokumenty:

Štatút

Registrácia Štatútu HUAJA

Dlhodobý zámer

Organizačný poriadok

Študijný poriadok

Internacionalizácia na HUAJA

Smernica o porušovaní Etického kódexu

Štatút rady kvality

Etický kódex HUAJA

Zásady získavania spätnej väzby na účely hodnotenia kvality vzdelávania

Pravidlá pre návrh a úpravu ŠP

Zásady zberu, analýzy a používania informácií pre hodnotenie kvality vzdelávania

Kompetencie, povinnosti a zodpovednosti osôb podieľajúcich sa na VSK

Mechanizmus preskúmavania podnetu od študentov

Systém ukazovateľov VSK HUAJA

Absolventi – uplatnenie

Ocenenia študentov, absolventov

Koordinátori pôsobiaci na HUAJA

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu