Vnútorný systém kvality

HUAJA v rámci procesu zosúlaďovania so štandardmi SAAVS upravila a vypracovala tieto dokumenty:

Štatút

Registrácia Štatútu HUAJA

Vnútorný systém kvality

Rada kvality (RK)

Dlhodobý zámer

Štatút rady kvality

Organizačný poriadok

Študijný poriadok

Internacionalizácia na HUAJA

Smernica o porušovaní Etického kódexu

Etický kódex HUAJA

Zápisnica zo zasadnutia RK

Absolventi – uplatnenie

Ocenenia študentov, absolventov

Koordinátori pôsobiaci na HUAJA

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu