Vnútorný systém kvality

HUAJA v rámci procesu zosúlaďovania so štandardmi SAAVS upravila a vypracovala tieto dokumenty:

Štatút

Vnútorný systém kvality

Dlhodobý zámer

Rada kvality (RK)

Organizačný poriadok

Štatút rady kvality

Študijný poriadok

Zápisnica zo zasadnutia RK

Internacionalizácia na HUAJA

Dokument
o HUAJA
Náš YouTube
kanál
searchcloseyoutube-playmenu